EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Cynrychiolwyr Unigol

Mae cyd-gynhyrchu yn rhan bwysig o sut mae gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu darparu ym Mhowys, ac un ffactor o hyn yw grŵp o gynrychiolwyr sydd naill ai wedi defnyddio, neu'n gofalu am rywun sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl. Mae'r gwirfoddolwyr di-dâl yma yn eistedd ar fyrddau partneriaeth rhanbarthol a chenedlaethol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chyflwyno gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, gweithwyr proffesiynol meddygol, rheolwyr gofal cymdeithasol oedolion a phlant Cyngor Sir Powys a grwpiau gwirfoddol.

Mae'r cynrychiolwyr yno i sicrhau bod llais y defnyddiwr / gofalwr yn cael ei gynnwys wrth gynllunio gwasanaethau ac maent bob amser wrth law i wrando ar eich profiadau a'ch cwestiynau fel y gallant fwydo hyn yn ôl i'r grwpiau partneriaeth. Gallwch gysylltu â'r cynrychiolwyr trwy e-bostio'r Swyddog Cyfranogiad Owen Griffkin ar owen.griffkin@pavo.org.uk neu ffonio 01597 822191.

Hefyd, os hoffech drafod dod yn gynrychiolydd eich hun, cysylltwch ag Owen am ragor o wybodaeth.

Digwyddiadau cwrdd â'ch cynrychiolydd

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau 'Cwrdd â'ch Cynrychiolwyr' rheolaidd ledled Powys. Bydd hwn yn sesiwn galw heibio anffurfiol lle gallwch chi sgwrsio dros baned gyda'r cynrychiolydd lleol.

Rhydian Parry - Cynrychiolydd Unigol

Rhydian Parry - Cynrychiolydd Unigol

Fy enw i yw Rhydian Parry ac rwy'n gynrychiolydd defnyddwyr gwasanaeth ar gyfer y bwrdd partneriaeth yma ym Mhowys. Cefais ddiagnosis o bipolar yn 2002 pan oeddwn i'n 17 oed yn ystod cyfnod difrifol iawn. Rwyf wedi bod yn yr ysbyty oherwydd fy nghyflwr nifer o weithiau ers hynny ac o ganlyniad i'm profiadau yno ac yn y 'system' gyffredinol, penderfynais ddod yn gynrychiolydd. Roeddwn am geisio helpu i newid gwasanaethau iechyd meddwl er gwell trwy ddod â'm profiadau a rhai defnyddwyr gwasanaeth eraill i'r bwrdd. Mae'n dda cael y cyfle hwn a’r rhan fwyaf o’r amser, rwy'n teimlo fy mod yn cael gwrandawiad ac yn cael fy mharchu ar y bwrdd. Credaf ein bod yn gwneud gwahaniaeth, er y gall cyflymder y newid deimlo ychydig yn araf ar adegau

Sarah Dale - Cynrychiolydd Unigol

Sarah Dale - Cynrychiolydd Unigol

Helo fy enw i yw Sarah Dale.

Rwy'n dioddef o Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (Borderline Personality Disorder - BPD), iselder a phryder sy'n fy arwain at niweidio fy hun. Ymladdais am flynyddoedd i gael diagnosis, y rhan fwyaf o’r blynyddoedd yma o dan ofal Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS) a nifer o dimau Iechyd Meddwl Cymunedol sy'n tynnu sylw at y gwahaniaethau yn y driniaeth a'r agwedd rhwng un tîm â'r llall.

Fe ddes i’n gynrychiolydd oherwydd nad ydw i eisiau i eraill orfod ymladd am flynyddoedd i gael diagnosis er mwyn cael y driniaeth angenrheidiol. Rwy'n credu'n gryf fod gan bawb ohonom gyfrifoldeb i wneud yr hyn y gallwn ni i newid a gwella'r gwasanaethau iechyd meddwl yr ydym i gyd yn eu defnyddio.

Helen Missen - Individual Representative

Helen Missen - Individual Representative

Foremost I am a mum to 3, all pretty much grown up now. The word ‘carer’ embraces a wide sphere of areas that as a mum, one covers daily. Hitting mental illness running with my then 15 year old daughter, was a steep learning curve. After the initial shock of anorexia in our home, I took on a role which I would never have expected nor asked for: that of an advocate and voice in Wales for change in mental health services. An overhaul of what was happening then, and an expectation of change. 

Over the past 9 years I have seen a greater understanding of both eating disorders and general mental health diagnosis, a slow change in conversation and a lessening of stigma associated with a mental health diagnosis. I feel honoured to have been part of that change, and my role as an individual rep in Powys has been both rewarding and interesting. To be listened to, respected and heard is one of the many fruitful aspects of the role of an individual rep. 

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Cam-drin sylweddau - Sut allwn ni wrando? Substance Misuse - How can we listen?

Mae Llais Dinasyddion yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cam-drin sylweddau yn cael eu cyflawni yn y ffordd gorau drwy gynnwys gwybodaeth arbenigol y...

Digwyddiadau