EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Sefwch! Dros iechyd a llesiant emosiynol: grwpiau partneriaeth lleol newydd ym Mhowys

Ydych chi erioed wedi dioddef o drallod emosiynol ac wedi ymweld â'ch meddyg teulu i drafod y broblem?

Ydych chi wedi cael diagnosis o broblem iechyd meddwl?

Ydych chi wedi treulio cyfnod fel claf seiciatryddol mewnol mewn ysbyty?

Ydych chi'n mynychu grŵp cymorth lleol neu Ganolfan Adfer a Llesiant (e.e. Mind)?

Ydych chi'n meddwl weithiau fod gennych hawl i gymorth y GIG ar gyfer eich iechyd emosiynol ond yn poeni am y stigma a gwahaniaethu?

Ydych chi'n gofalu am unigolyn, neu oes rhywun yn eich teulu, sydd wedi cael cysylltiad gyda gwasanaethau iechyd meddwl statudol i oedolion?

Ydych chi'n poeni am ddarpariaeth iechyd meddwl i oedolion o fewn y GIG,

ac a ydych o'r farn y gall fod yn well neu y dylid ei redeg mewn ffordd wahanol?

Os taw "Ie" oedd yr ateb i unrhyw un o'r cwestiynau uchod (neu hyd yn oed os taw "Na" oedd eich ateb ond byddech yn hoffi clywed mwy), gofynnir i chi gofrestru eich diddordeb er mwyn cymryd rhan mewn grwpiau partneriaeth lleol newydd ym Mhowys. Trwy'r grwpiau hyn (y bwriad yw eu cychwyn yn Aberhonddu, Llandrindod, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais) bydd cyfle i'r cyhoedd ddod at ei gilydd i gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y maes a thrafod sut y darperir gofal iechyd meddwl ym Mhowys.

Hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) ac ariennir gan Comic Relief, bydd y grwpiau Sefwch! Dros iechyd a llesiant emosiynol yn rhedeg o 2015 tan o leiaf 2018.

Gellir cofrestru'ch diddordeb trwy gysylltu ag Anne Woods yn swyddfa PAVO:

anne.woods(at)pavo.org.uk

neu galwch 01597 822191

cliciwch yma i lawrlwytho poster yn nodi cyrhaeddiadu'r prosiect dros y ddwy flynedd gyntaf

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Cam-drin sylweddau - Sut allwn ni wrando? Substance Misuse - How can we listen?

Mae Llais Dinasyddion yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cam-drin sylweddau yn cael eu cyflawni yn y ffordd gorau drwy gynnwys gwybodaeth arbenigol y...

Digwyddiadau