EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Y Cymorth sydd ar gael

Ceir hyd i wybodaeth ynglyn â chael cymorth gan wasanaethau iechyd meddwl Powys yma.

Ceir hyd i wybodaeth ynghylch cael cymorth brys yma.

Gellir chwilio am wasanaethau'r Sector Gwirfoddol ar Infoengine Powys yma.

Ceir hyd i wybodaeth ar gefnogaeth yn y gweithle yma.

Ceir mynediad at, a gellir lawrlwytho ac argraffu taflen newyddion ar Sefydliadau Gwirfoddol ym Mhowys sy'n cefnogi Iechyd Meddwl, a grëwyd ym mis Rhagfyr 2013 yma.

Ceir mynediad at, a gellir lawrlwytho ac argraffu taflen newyddion am gefnogaeth i deuluoedd a ffrindiau gan Sefydliadau Gwirfoddol a grëwyd ym mis Rhagfyr 2013 yma.

Ceir mynediad at, a gellir lawrlwythno ac argraffu taflen newyddion ar gyngor ariannol a chefnogaeth Sefydliadau Gwirfoddol a grëwyd ym mis Rhagfyr 2013 yma.

Rhwydweithiau eraill PAVO* sy’n cynnig gwybodaeth

Rhwydwaith Gofal Iechyd a Chymdeithasol PAVO

Mae'r rhwydwaith hwn yn gyfrwng i sefydliadau'r sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol glywed y diweddaraf a chwarae rhan fwy gweithgar yn y prosesau sy'n gysylltiedig â gwneud penderfyniadau ym maes Gofal Iechyd a Chymdeithasol ym Mhowys.

Mae'n cyhoeddi diweddariadau rheolaidd sy'n berthnasol i ofal iechyd a chymdeithasol am weithgareddau, digwyddiadau a phroblemau ar draws Powys.

Rhwydwaith Plant a Theuluoedd PAVO

Mae'r rhwydwaith hwn yn cysylltu sefydliadau'r trydydd sector gyda'i gilydd, ac yn creu cysylltiadau gyda chynllunio a phrosesau strategol y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc.

Mae'n cyhoeddi diweddariadau rheolaidd ynghylch gweithgareddau, digwyddiadau a phroblemau sy'n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws Powys.

*Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Sefydliadau Iechyd Meddwl Gwirfoddol Powys

Sir Drefaldwyn

Cymdeithas Ponthafren
Elusen iechyd meddwl dan arweiniad aelodau yw hon i bobl sy'n cael problemau iechyd meddwl, unigolion sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol neu wedi'u heithrio, neu bobl sydd am wneud ffrindiau newydd neu ennill sgiliau newydd. Mae'r Gymdeithas yn defnyddio dulliau gwaith ym maes adfer a seilir ar yr unigolyn. Trefnir gweithgareddau yn sgil derbyn ceisiadau gan aelodau, ac maent yn gallu amrywio o sesiynau blasu mewn Sgiliau Bywyd, megis Rheoli Dicter, Meithrin Hyder a Sgiliau Cyfathrebu, i ddosbarthiadau mwy artistig, dosbarthiadau celf, crochenwaith, crefftau a Gwneud Printiau 'Drypoint'. Maent hefyd yn cynnig mynediad at gwnsela a seilir ar yr unigolyn. Gellir dysgu mwy am eu gwasanaethau (Y Drenewydd, Y Trallwng a Llanidloes) a'u gweithgareddau yma: www.ponthafren.org.uk.

  • Y Drenewydd: Canolfan Ponthafren, Stryd y Bont Hir, Y Drenewydd, Powys SY16 2DY. e-bost: admin(at)ponthafren.org.uk neu gellir ffonio 01686 621 586.
  • Cyfeiriad Canolfan Allgymorth Y Trallwng: 42 Y Stryd Lydan, Y Trallwng, Powys SY21 7RR Gellir ffonio 01938 552 770 neu e-bostio: welshpool.outreach(at)virginmedia.com.

Prosiect Camau Bach Ail-ddefro - prosiect sy'n gweithio gyda phobl ifanc 16 - 25 oed i gynnig ymyrraeth gynnar i unigolion sydd mewn perygl o ddioddef o broblemau iechyd meddwl neu bobl sydd eisoes yn dioddef o drallod meddwl megis iselder, pryder neu sy'n anafu eu hunain. www.rekindle.org.uk. Y Drenewydd: 11 - 12 Stryd y Farchnad, Y Drenewydd, Powys SY16 2PQ. E-bost help(at)rekindle.org.uk neu gellir ffonio 01686 722222.

Mind Aberystwyth (US Mach yn gynt) sy'n darparu gwasanaeth ym Machynlleth i hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant da. Yr enw ar y gwasanaeth hwn fydd Mind Bro Ddyfi a bydd ar gael i drigolion Dyffryn Dyfi. Gellir cysylltu drwy ffonio 01970 626225.

Mae Prosiect 'Pathways' CAMAD (Machynlleth) yn wasanaeth galw i mewn ar gyfer unrhyw un sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl - o gyflyrau iselder cyffredinol at bryder, anhwylderau obsesiynol cymhellol neu ddibyniaeth. Mae'n cymryd lle ar ddydd Llun a dydd Iau o 1:00yh hyd 4:00yh. Ceir ardal i eistedd yn gyfforddus a chegin gymunedol lle mae rhyddid i siarad yn agored am y pethau sy'n bwysig i chi. Mae cerddoriaeth feddal yn cael ei chwarae, mae yna bob amser de a bisgedi ac yn y gegin weithgareddau anffurfiol gan gynnwys celf a cherddoriaeth. Mae dolen at eu gwefan i'w gweld yma, neu gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 01654 700071 neu e-bostiwch yma.

Sir Faesyfed

Mind Canol Powys

Elusen leol yw Mind Canol Powys, sy'n rhedeg gwasanaethau yn Sir Faesyfed a gogledd Sir Frycheiniog sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i bobl sydd efallai'n dioddef o drallod meddwl, eu gofalwyr a'u teuluoedd. Mae'n rhedeg gwasanaethau estyn allan yn Llanfair-ym-Muallt, Tref-y-clawdd, Rhaeadr Gwy a Llanandras. Mae'n cynnig cwnsela, hunan-gymorth, gweithgareddau a gwasanaethau iechyd a llesiant. Maent hefyd yn cynnal Caffi Celf yng nghanol y dref.

Gellir dysgu mwy am y Gwasanaeth Cymorth Adfer un-i-un yma.

Gellir ffonio Mind Canol Powys ar 01597 824 411 neu 01597 824 916 neu gellir ebostio: info(at)midpowysmind.org.uk. Ceir mwy o wybodaeth am Mind Canol Powys yma: http://www.midpowysmind.org.uk/. Siambrau'r Cilgant, Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH.

Grwp 'Rethink Borders' - ar gyfer gofalwyr pobl sy'n dioddef o salwch iechyd meddwl difrifol. Mae'n cwrdd bob mis, fel arfer ar ddydd Llun cyntaf y mis, am 2.30, yn Llandrindod. Mae lleoliad ac amser / dyddiad y cyfarfod yn amrywio yn dibynnu ar bwy fydd yn do er mwyn lleihau'r pellter teithio a chostau. Grŵp hunangymorth ydym ar gyfer gofalwyr er mwyn rhannu syniadau ac arbenigedd a chefnogi ein gilydd.

Kate van den Ende 01544 267227 katevandenende(at)btinternet.com.
Ruth Rayner 01544 260224 presteigne(at)btinternet.com

Sir Frycheiniog

Mind Aberhonddu a'r Cylch
Yn cefnogi pobl yn y gymuned sydd dan effaith iechyd meddwl a thrallod. Estynnir croeso i unrhyw un yn ystod sesiynau 'drws agored' neu drwy drefnu apwyntiad. Cynigir amrediad eang o weithgareddau iachus, cyrsiau a gweithdai gyda'r diben o gefnogi ac ymrymuso pobl sy'n dioddef o drallod meddwl i symud tuag at adferiad. Mae gwasanaethau estyn allan ar gael yn Nhalgarth, Y Gelli Gandryll a Chrughywel.
www.breconmind.org.uk
Tŷ Dewi Sant, 48 Free Street, Aberhonddu, Powys LD3 7BP.
Ffôn: 01874 611529
Ebost: info(at)breconmind.org.uk.

Mind Ystradgynlais
Mae Mind Ystradgynlais yn gweithio i wella bywydau pobl sy'n dioddef oherwydd trallod meddwl - sy'n cynnwys y bobl eu hunain, yn ogystal â gofalwyr, teulu, ffrindiau a chefnogwyr -a seilir ar y fframwaith 'Llesiant'.
www.minditv.org.uk
18 Heol Eglwys, Ystradgynlais, Abertawe SA9 1EY
01639 841 345
E-bost: info(at)minditv.org.uk

'Take pART'
'Take pART' yw'r Gweithdy Celf Cymunedol i bobl sy'n byw yn nhref Aberhonddu a'r cylch.
Uned 28, Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu, LD3 8LA
E-bost: info(at)takepart.plus.com
Pat Cook 07970 042 493
Dee Perkins 01874 711 544

Ar hyd a lled Powys

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys
Diben y gwasanaeth hwn yw eich helpu i gael hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Er enghraifft:

  • gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • cyfleoedd a chefnogaeth sydd ar gael gan y sector gwirfoddol
  • newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  • ... enghreifftiau yn unig yw'r rhain - gwnawn ein gorau i gael hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod, gwnawn ein gorau i gael hyd iddi ar eich rhan.

Gellir dysgu mwy am y gwasanaeth hwn yma. Neu ffoniwch ni ar 01686 628 300 neu gellir ebostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Cyngor Cleifion Powys
Yn eirioli ar ran cleifion mewn wardiau seiciatryddol. Nid yw'n ymgymryd ag achosion eiriolaeth personol. Fforwm agored yw i gleifion drafod materion sy'n eu pryderu o ran aros yn yr ysbyty a'r ôl-ofal. Ffoniwch Call Jane Cooke ar 01597 822191 neu gellir e-bostio: jane.cooke(at)pavo.org.uk.

Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol Powys
Mae eiriolaeth ym Mhowys yn cynnig gwasanaeth eiriolaeth annibynnol, gyfrinachol am ddim i bobl sydd ag anawsterau iechyd meddwl. Bydd yn eich helpu sicrhau y caiff eich llais ei glywed ym mha bynnag destun sy'n briodol i chi, a chynnig cefnogaeth mewn cyfarfodydd ffurfiol neu anffurfiol, gwrandawiadau, asesiadau ac adolygiadau. Hefyd caiff eiriolwyr eu hyfforddi fel Eiriolwyr Galluedd Meddwl Annibynnol (IMCA) i gefnogi pobl sydd â diffyg galluedd i wneud penderfyniadau penodol, yn ôl Deddf Galluedd Meddwl 2005.

Gogledd Powys
Lynda Evans
Fan Gorau
Ysbyty Sirol Maldwyn (Ysbyty'r Drenewydd)
Y Drenewydd SY16 LD2
Ffôn: 07736 120 924

De Powys
Kirstie Morgan
Ystafell 36
Neuadd Brycheiniog
Cambrian Way
AberhondduLD3 7HR
Ffôn: 01874 615996
Symudol: 07967 808145

Darllenwch erthygl am Eiriolwyr Iechyd Meddwl Powys.

Gellir lawrlwytho canllawiau'r Sefydliad Hawliau Dynol Prydeinig (BIHR) ar Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Hawliau Dynol yma.

Eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn - Age Cymru PowysGwasanaeth ar hyd a lled Powys yw hwn i bobl 60+ oed sydd angen cymorth. Gall Age Cymru drefnu ymweld â'ch cartref, yr ysbyty neu'r cartref gofal/preswyl. Mae'n wasanaeth cyfrinachol ac am ddim.
01982 551918
advocacy(at)acpowys.org.uk

Credu - Cysylltu Gofalwyr (Gwasanaeth Gofalwyr Powys gynt)
Yn darparu gwasanaethau i ofalwyr o bob oed ar hyd a lled y sir. Yn rhoi adborth i wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, sylwadau gofalwyr ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau sydd eu hangen a'u heisiau ar ofalwyr i'w helpu parhau i ofalu am yr unigolion maent yn gofalu amdano ac fel unigolion. Mae cefnogaeth estyn allan ar gael trwy'r sir, ac yn cynnwys Grŵp Cymorth Gofalwyr Iechyd Meddwl Aberhonddu
Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5DL
Ffôn: 01597 823800
E-bost: info(at)credu.cymru

Gofal a Chymorth Gwalia
Yn cynnig cyngor a chefnogaeth ar gyfer anghenion iechyd meddwl a thai mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Gellir atgyfeirio eich hunan, neu gall gweithwyr allweddol y Timau Iechyd Meddwl Cymunol ac asiantaethau eraill eich atgyfeirio.
Lantfield, Rhodfa'r Lant, Llandrindod, LD1 5EL
Ffôn: 01597 829 373
E-bost: bethan.collier(at)gwalia.com

Cyfeillion Iach Sir Faesyfed
Ei nod yw cefnogi pobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl fyw bywydau mwy hapus, mwy iach a gwerthchweil. Estynnir croeso i aelodau newydd a gwirfoddolwyr. Ar gael ar draws Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn.
18 Y Stryd Lydan, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NA.
Ffôn: 01686 626221
E-bost: info(at)radnorshirehealthyfriendships.org

Gwasanaeth Di-Waith Cyfle Cymru
Mae'r prosiect Mentora Cyfoedion, a ddarperir gan Kaleidoscope ochr yn ochr â Hafal a Remploy Cymru, yn cael ei ariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a'i noddi gan Lywodraeth Cymru gyda chyllid cychwynnol hyd nes 2018. Mae cyfranogiad ar y prosiect yn wirfoddol a gall cleientiaid a gyfeiriwyd adael y rhaglen unrhyw bryd heb unrhyw sancsiynau neu gosbau.

Lawrlwythwch daflen y prosiect.

Mae'n brosiect sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth gyda'r nod o gefnogi cyfranogwyr sy'n profi problemau naill ai gyda chamddefnyddio sylweddau neu faterion iechyd meddwl, a sydd wed bod yn ddi-waith dros dymor hir neu'n economaidd anweithgar ar hyn o bryd.

Kaleidoscope Cais
Gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i oedolion a phobl ifanc ym Mhowys. Mae swyddfeydd yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod ac Aberhonddu, mwy o wybodaeth yma.
Ffôn: 01686 207111, Llun - Gwener 9yb - 5yh.
Ffôn: 0808 808 2234 tu allan i'r oriau yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Cam-drin sylweddau - Sut allwn ni wrando? Substance Misuse - How can we listen?

Mae Llais Dinasyddion yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cam-drin sylweddau yn cael eu cyflawni yn y ffordd gorau drwy gynnwys gwybodaeth arbenigol y...

Digwyddiadau