Y Cymorth sydd ar gael

Ceir hyd i wybodaeth ynglyn â chael cymorth gan wasanaethau iechyd meddwl Powys yma.

Ceir hyd i wybodaeth ynghylch cael cymorth brys yma.

Gellir chwilio am wasanaethau’r Sector Gwirfoddol ar Infoengine Powys yma.

Ceir hyd i wybodaeth ar gefnogaeth yn y gweithle yma.

Ceir mynediad at, a gellir lawrlwytho ac argraffu taflen newyddion ar Sefydliadau Gwirfoddol ym Mhowys sy’n cefnogi Iechyd Meddwl, a grëwyd ym mis Rhagfyr 2013 yma.

Ceir mynediad at, a gellir lawrlwytho ac argraffu taflen newyddion am gefnogaeth i deuluoedd a ffrindiau gan Sefydliadau Gwirfoddol a grëwyd ym mis Rhagfyr 2013 yma.

Ceir mynediad at, a gellir lawrlwythno ac argraffu taflen newyddion ar gyngor ariannol a chefnogaeth Sefydliadau Gwirfoddol a grëwyd ym mis Rhagfyr 2013 yma

Rhwydweithiau eraill PAVO* sy’n cynnig gwybodaeth

Rhwydwaith Gofal Iechyd a Chymdeithasol PAVO

Mae’r rhwydwaith hwn yn gyfrwng i sefydliadau’r sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol glywed y diweddaraf a chwarae rhan fwy gweithgar yn y prosesau sy’n gysylltiedig â gwneud penderfyniadau ym maes Gofal Iechyd a Chymdeithasol ym Mhowys.

Mae’n cyhoeddi diweddariadau rheolaidd sy’n berthnasol i ofal iechyd a chymdeithasol am weithgareddau, digwyddiadau a phroblemau ar draws Powys.

Rhwydwaith Plant a Theuluoedd PAVO

Mae’r rhwydwaith hwn yn cysylltu sefydliadau’r trydydd sector gyda’i gilydd, ac yn creu cysylltiadau gyda chynllunio a phrosesau strategol y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc.

Mae’n cyhoeddi diweddariadau rheolaidd ynghylch gweithgareddau, digwyddiadau a phroblemau sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws Powys.

*Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Sefydliadau Iechyd Meddwl Gwirfoddol Powys

Sir Drefaldwyn

Cymdeithas Ponthafren
Elusen iechyd meddwl dan arweiniad aelodau yw hon i bobl sy’n cael problemau iechyd meddwl, unigolion sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol neu wedi’u heithrio, neu bobl sydd am wneud ffrindiau newydd neu ennill sgiliau newydd. Mae’r Gymdeithas yn defnyddio dulliau gwaith ym maes adfer a seilir ar yr unigolyn. Trefnir gweithgareddau yn sgil derbyn ceisiadau gan aelodau, ac maent yn gallu amrywio o sesiynau blasu mewn Sgiliau Bywyd, megis Rheoli Dicter, Meithrin Hyder a Sgiliau Cyfathrebu, i ddosbarthiadau mwy artistig, dosbarthiadau celf, crochenwaith, crefftau a Gwneud Printiau ‘Drypoint’.  Maent hefyd yn cynnig mynediad at gwnsela a seilir ar yr unigolyn. Gellir dysgu mwy am eu gwasanaethau (Y Drenewydd, Y Trallwng a Llanidloes) a’u gweithgareddau yma: www.ponthafren.org.uk.

  • Y Drenewydd:  Canolfan Ponthafren, Stryd y Bont Hir, Y Drenewydd, Powys SY16 2DY.  e-bost: admin(at)ponthafren.org.uk neu gellir ffonio 01686 621 586.
  • Cyfeiriad Canolfan Allgymorth Y Trallwng:  42 Y Stryd Lydan, Y Trallwng, Powys SY21 7RR Gellir ffonio 01938 552 770 neu e-bostio: welshpool.outreach(at)virginmedia.com.

Prosiect Camau Bach Ail-ddefro - prosiect sy’n gweithio gyda phobl ifanc 16 - 25 oed i gynnig ymyrraeth gynnar i unigolion sydd mewn perygl o ddioddef o broblemau iechyd meddwl neu bobl sydd eisoes yn dioddef o drallod meddwl megis iselder, pryder neu sy’n anafu eu hunain. www.rekindle.org.ukY Drenewydd:  11 - 12 Stryd y Farchnad, Y Drenewydd, Powys SY16 2PQ.  E-bost help(at)rekindle.org.uk neu gellir ffonio 01686 722222.

Mind Aberystwyth (US Mach yn gynt) sy’n darparu gwasanaeth ym Machynlleth i hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant da. Yr enw ar y gwasanaeth hwn fydd Mind Bro Ddyfi a bydd ar gael i drigolion Dyffryn Dyfi. Gellir cysylltu drwy ffonio 01970 626225.

Mae Prosiect ‘Pathways’  CAMAD (Machynlleth) yn wasanaeth galw i mewn ar gyfer unrhyw un sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl - o gyflyrau iselder cyffredinol at bryder, anhwylderau obsesiynol cymhellol neu ddibyniaeth. Mae’n cymryd lle ar ddydd Llun a dydd Iau o 1:00yh hyd 4:00yh. Ceir ardal i eistedd yn  gyfforddus a chegin gymunedol lle mae rhyddid i siarad yn agored am y pethau sy'n bwysig i chi. Mae cerddoriaeth feddal yn cael ei chwarae, mae yna bob amser de a bisgedi ac yn y gegin weithgareddau anffurfiol gan gynnwys celf a cherddoriaeth. Mae dolen at eu gwefan i'w gweld yma, neu gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 01654 700071 neu e-bostiwch yma.

Sir Faesyfed

Mind Canol Powys

Elusen leol yw Mind Canol Powys, sy’n rhedeg gwasanaethau yn Sir Faesyfed a gogledd Sir Frycheiniog sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth i bobl sydd efallai’n dioddef o drallod meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Mae’n rhedeg gwasanaethau estyn allan yn Llanfair-ym-Muallt, Tref-y-clawdd, Rhaeadr Gwy a Llanandras. Mae’n cynnig cwnsela, hunan-gymorth, gweithgareddau a   gwasanaethau iechyd a llesiant. Maent hefyd yn cynnal Caffi Celf yng nghanol y dref. 

Gellir dysgu mwy am y Gwasanaeth Cymorth Adfer un-i-un yma.

Gellir ffonio Mind Canol Powys ar 01597 824 411 neu 01597 824 916 neu gellir ebostio: info(at)midpowysmind.org.uk.  Ceir mwy o wybodaeth am Mind Canol Powys yma: http://www.midpowysmind.org.uk/.  Siambrau’r Cilgant, Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH.

Grwp ‘Rethink Borders’ - ar gyfer gofalwyr pobl sy’n dioddef o salwch iechyd meddwl difrifol.  Mae’n cwrdd bob mis, fel arfer ar ddydd Llun cyntaf y mis, am 2.30, yn Llandrindod. Mae lleoliad ac amser / dyddiad y cyfarfod yn amrywio yn dibynnu ar bwy fydd yn do er mwyn lleihau’r pellter teithio a chostau. Grŵp hunangymorth ydym ar gyfer gofalwyr er mwyn rhannu syniadau ac arbenigedd a chefnogi ein gilydd.

Kate van den Ende 01544 267227 katevandenende(at)btinternet.com
Ruth Rayner 01544 260224 presteigne(at)btinternet.com

Sir Frycheiniog

Mind Aberhonddu a’r Cylch
Yn cefnogi pobl yn y gymuned sydd dan effaith iechyd meddwl a thrallod. Estynnir croeso i unrhyw un yn ystod sesiynau ‘drws agored’ neu drwy drefnu apwyntiad. Cynigir amrediad eang o weithgareddau iachus, cyrsiau a gweithdai gyda’r diben o gefnogi ac ymrymuso pobl sy’n dioddef o drallod meddwl i symud tuag at adferiad. Mae gwasanaethau estyn allan ar gael yn Nhalgarth, Y Gelli Gandryll a Chrughywel.
www.breconmind.org.uk
Tŷ Dewi Sant, 48 Free Street, Aberhonddu, Powys LD3 7BP.
Ffôn:  01874 611529 
Ebost: info(at)breconmind.org.uk.

Mind Ystradgynlais
Mae Mind Ystradgynlais yn gweithio i wella bywydau pobl sy’n dioddef oherwydd trallod meddwl - sy’n cynnwys y bobl eu hunain, yn ogystal â gofalwyr, teulu, ffrindiau a chefnogwyr -a seilir ar y fframwaith ‘Llesiant’.
www.minditv.org.uk  
18 Heol Eglwys, Ystradgynlais, Abertawe SA9 1EY
01639 841 345
E-bost: info(at)minditv.org.uk 

‘Take pART’
Take pART’ yw’r Gweithdy Celf Cymunedol i bobl sy’n byw yn nhref Aberhonddu a’r cylch.
Uned 28, Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu, LD3 8LA
E-bost: info(at)takepart.plus.com
Pat Cook 07970 042 493
Dee Perkins 01874 711 544

Ar hyd a lled Powys

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys
Diben y gwasanaeth hwn yw eich helpu i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.  Er enghraifft:

  • gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • cyfleoedd a chefnogaeth sydd ar gael gan y sector gwirfoddol
  • newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl 
  • ... enghreifftiau yn unig yw’r rhain - gwnawn ein gorau i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod, gwnawn ein gorau i gael hyd iddi ar eich rhan.

Gellir dysgu mwy am y gwasanaeth hwn yma. Neu ffoniwch ni ar 01686 628 300 neu gellir ebostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Cyngor Cleifion Powys 
Yn eirioli ar ran cleifion mewn wardiau seiciatryddol. Nid yw’n ymgymryd ag achosion eiriolaeth personol. Fforwm agored yw i gleifion drafod materion sy’n eu pryderu o ran aros yn yr ysbyty a’r ôl-ofal. Ffoniwch Call Jane Cooke ar 01597 822191 neu gellir e-bostio: jane.cooke(at)pavo.org.uk.

Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol Powys
Mae eiriolaeth ym Mhowys yn cynnig gwasanaeth eiriolaeth annibynnol, gyfrinachol am ddim i bobl sydd ag anawsterau iechyd meddwl. Bydd yn eich helpu sicrhau y caiff eich llais ei glywed ym mha bynnag destun sy’n briodol i chi, a chynnig cefnogaeth mewn cyfarfodydd ffurfiol neu anffurfiol, gwrandawiadau, asesiadau ac adolygiadau. Hefyd caiff eiriolwyr eu hyfforddi fel Eiriolwyr Galluedd Meddwl Annibynnol (IMCA) i gefnogi pobl sydd â diffyg galluedd i wneud penderfyniadau penodol, yn ôl Deddf Galluedd Meddwl 2005.  

Gogledd Powys
Lynda Evans
Fan Gorau
Ysbyty Sirol Maldwyn (Ysbyty'r Drenewydd)
Y Drenewydd SY16 LD2
Ffôn: 07736 120 924

De Powys
Kirstie Morgan
Ystafell 36
Neuadd Brycheiniog
Cambrian Way
AberhondduLD3 7HR
Ffôn: 01874 615996
Symudol: 07967 808145

Darllenwch erthygl am Eiriolwyr Iechyd Meddwl Powys.

Gellir lawrlwytho canllawiau’r Sefydliad Hawliau Dynol Prydeinig (BIHR) ar Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Hawliau Dynol yma

Eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn - Age Cymru Powys Gwasanaeth ar hyd a lled Powys yw hwn i bobl 60+ oed sydd angen cymorth. Gall Age Cymru drefnu ymweld â’ch cartref, yr ysbyty neu’r cartref gofal/preswyl. Mae'n wasanaeth cyfrinachol ac am ddim.
01982 551918
advocacy(at)acpowys.org.uk 

Credu - Cysylltu Gofalwyr (Gwasanaeth Gofalwyr Powys gynt)
Yn darparu gwasanaethau i ofalwyr o bob oed ar hyd a lled y sir. Yn rhoi adborth i wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, sylwadau gofalwyr ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau sydd eu hangen a’u heisiau ar ofalwyr i’w helpu parhau i ofalu am yr unigolion maent yn gofalu amdano ac fel unigolion. Mae cefnogaeth estyn allan ar gael trwy’r sir, ac yn cynnwys Grŵp Cymorth Gofalwyr Iechyd Meddwl Aberhonddu
Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5DL
Ffôn: 01597 823800
E-bost: info(at)credu.cymru

Gofal a Chymorth Gwalia
Yn cynnig cyngor a chefnogaeth ar gyfer anghenion iechyd meddwl a thai mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru.  Gellir atgyfeirio eich hunan, neu gall gweithwyr allweddol y Timau Iechyd Meddwl Cymunol ac asiantaethau eraill eich atgyfeirio.
Lantfield, Rhodfa’r Lant, Llandrindod, LD1 5EL
Ffôn: 01597 829 373
E-bost: bethan.collier(at)gwalia.com 

Cyfeillion Iach Sir Faesyfed
Ei nod yw cefnogi pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl fyw bywydau mwy hapus, mwy iach a gwerthchweil. Estynnir croeso i aelodau newydd a gwirfoddolwyr. Ar gael ar draws Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn.
18 Y Stryd Lydan, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NA.
Ffôn: 01686 626221
E-bost:  info(at)radnorshirehealthyfriendships.org

Gwasanaeth Di-Waith Cyfle Cymru
Mae'r prosiect Mentora Cyfoedion, a ddarperir gan Kaleidoscope ochr yn ochr â Hafal a Remploy Cymru, yn cael ei ariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a’i noddi gan Lywodraeth Cymru gyda chyllid cychwynnol hyd nes 2018. Mae cyfranogiad ar y prosiect yn wirfoddol a gall cleientiaid a gyfeiriwyd adael y rhaglen unrhyw bryd heb unrhyw sancsiynau neu gosbau.

Lawrlwythwch daflen y prosiect.

Mae'n brosiect sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth gyda’r nod o gefnogi cyfranogwyr sy'n profi problemau naill ai gyda chamddefnyddio sylweddau neu faterion iechyd meddwl, a sydd wed bod yn ddi-waith dros dymor hir neu’n economaidd anweithgar ar hyn o bryd.

Mentoriaid Cyfoedion:
Gogledd Powys
- Glynis Luke, 01686 610422 / 07789 488 554 
E-bost: glynis.luke(at)powysoows.com a
Paulina Tyslewicz, e-bost paulina.tyslewicz(at)kaleidoscopeproject.org.uk
Powys De - Kevin Etheridge, e-bost: kevin.etheridge(at)kaleidoscopeproject.org.uk

Kaleidoscope Cais
Gwasanaethau camddefnyddio sylweddau i oedolion a phobl ifanc ym Mhowys. Mae swyddfeydd yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Llandrindod ac Aberhonddu, mwy o wybodaeth yma.
Ffôn: 01686 207111, Llun - Gwener 9yb - 5yh.
Ffôn: 0808 808 2234 tu allan i'r oriau yma.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think