Mesur Iechyd Meddwl

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn gyfraith newydd a wnaed gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fydd yn helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn pedair ffordd wahanol.

Nod y Mesur yw sicrhau bod gofal priodol yn ei le ar draws Cymru sy'n canolbwyntio ar anghenion iechyd meddwl pobl. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru am y mesur yma.

Mae'r Mesur yn rhoi dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru a defnyddir mecanweithiau casglu data i fonitro a gwerthuso pa mor dda y mae pob ardal yng Nghymru yn ei wneud.

I gael mwy o wybodaeth am Ran 1 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am Rannau 2 a 3 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am Ran 4 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

1. Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael ar gyfer eich meddyg teulu i’ch anfon chi atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau, a all gynnwys, er enghraifft, cwnsela, rheoli straen a pryder, naill ai yn eich meddygfa neu gerllaw, felly y bydd yn haws i'w cyrraedd.

Mae'r Rhan hon o'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol i weithio gyda'i gilydd i sefydlu Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ar draws Cymru. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 1 gan Lywodraeth Cymru yma.

Byddwch hefyd yn cael gwybod am y gwasanaethau eraill a allai eich helpu, megis y rhai a ddarperir gan grwpiau megis grwpiau gwirfoddol lleol neu gyngor ynghylch arian neu dai.

O 1 Hydref 2012 gall eich Meddyg Teulu eich helpu i ddefnyddio g wasanaethau newydd fydd ar gael yn lleol er mwyn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl megis gorbryder, iselder, colli cof, ac anawsterau ymddygiadol ac emosiynol.

Gallwch lawrlwytho poster am hyn yma.

Cliciwch yma i weld mwy am sut i gael help gan eich Meddyg Teulu.

2. Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth

Mae gan rai pobl problemau iechyd meddwl sy'n gofyn am ofal a chymorth mwy arbenigol (a ddarperir yn yr ysbyty weithiau). Os ydych yn derbyn y gwasanaethau hyn, yna bydd eich gofal a'ch triniaeth yn cael ei oruchwylio gan rywun proffesiynol fel seiciatrydd, seicolegydd, nyrs neu weithiwr cymdeithasol.

Bydd y bobl hyn yn cael eu galw'n Gydlynwyr Gofal a byddant yn ysgrifennu cynllun gofal a thriniaeth i chi - gan weithio gyda chi gymaint ag y bo modd. Bydd y cynllun hwn yn amlinellu’r nodau yr ydych yn gweithio tuag atynt a’r gwasanaethau a ddarperir gan y GIG a'r awdurdod lleol i’ch helpu chi i’w cyrraedd. Rhaid i'r cynllun hwn gael ei adolygu gyda chi o leiaf unwaith y flwyddyn.

Mae Rhan 2 o'r Mesur yn gosod dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i weithio gyda'i gilydd. Gallwch gael mwy o wybodaeth am Ran 2 gan Lywodraeth Cymru yma.

3. Asesiad o bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol o’r blaen

Mae'r rhan hon o'r Mesur yn caniatáu mynediad haws yn ôl i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd ar gyfer pobl sydd wedi cael eu rhyddhau o'r blaen. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 3 gan Lywodraeth Cymru yma.

Os ydych wedi derbyn triniaeth arbenigol yn y gorffennol ac wedi eich rhyddhau oherwydd bod eich cyflwr wedi gwella, ond yn awr rydych yn teimlo bod eich iechyd meddwl yn gwaethygu, yna gallwch fynd yn syth yn ôl at y gwasanaeth iechyd meddwl a oedd yn edrych ar eich hôl a gofyn iddynt edrych a oes angen unrhyw gymorth neu driniaeth bellach. Nid oes angen i chi fynd at eich meddyg teulu yn gyntaf, er efallai y byddwch am siarad am y peth gydag o neu hi. Gallwch ofyn am hyn hyd at dair blynedd ar ôl i chi eu rhyddhau gan y tîm arbenigol.

Daeth hyn i rym ar 6 Mehefin 2012 ar gyfer cleifion sydd wedi cael eu rhyddhau o ofal gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd yng Nghymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig ers Mehefin 6, 2010.

Os ydych wedi cael eich rhyddhau o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mhowys, dylech fod wedi cael y manylion cyswllt a manylion am sut i ofyn am asesiad yn uniongyrchol. Dyma fanylion cyswllt eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol:

Y Trallwng - Canolfan Adnoddau Bryntirion, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7YA, ffôn: 01938 555076 / 01938 558969

Y Drenewydd a'r Cylch - Bro Hafren, Back Lane, Y Drenewydd, SY16 2NG, ffôn: 01686 617300

Llandrindod Wells - The Hazels, Temple Street, Llandrindod, LD1 5HF, ffôn: 01597 825888

Aberhonddu a’r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH, ffôn: 01874 711661

Ystradgynlais - Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL, ffôn: 01639 849994

4. Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol

Mae'r Rhan hon o'r Mesur yn sicrhau bod gan bob claf mewnol yng Nghymru sy'n derbyn asesiad neu driniaeth ar gyfer anhwylder meddwl yr hawl i ofyn am gefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 4 gan Lywodraeth Cymru yma.

Gall eiriolaeth arwain at well profiad o wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer unigolion; gall greu dewis, gwella cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau, a hyrwyddo mynediad i ystod o wasanaethau gwahanol.

Bydd y mesur yn eich galluogi i gael gafael ar gymorth a chefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) os ydych o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (cleifion ffurfiol) ac os ydych yn yr ysbyty yn anffurfiol (cleifion gwirfoddol). Bydd dyletswyddau statudol newydd yn sicrhau cymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer BOB claf mewnol fel y bydd eiriolaeth yn eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau cytbwys am eu gofal a'u triniaeth, a'u helpu i gael eu lleisiau wedi’u clywed.

Manylion cyswllt Eiriolaeth Powys isod:

Cysylltiadau Eiriolaeth Iechyd Meddwl

Gogledd Powys – Cyngor Iechyd Cymuned Powys, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, SY16 1JB, ffôn: 01686 627632

De Powys - Cyngor Iechyd Cymuned Powys, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR, ffôn: 01874 624258

Dogfennau defnyddiol

Gallwch lawrlwytho taflen ddwyieithog Llywodraeth Cymru am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r Mesur Iechyd Meddwl a gynhyrchwyd gan dîm iechyd meddwl PAVO yma.

Gallwch lawrlwytho taflen wybodaeth Powys am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Gallwch lawrlwytho copïau o gylchlythyr Gweithredu’r Mesur Iechyd Meddwl Gogledd Cymru:

Mai cylchlythyr 2012 - Saesneg

Mai 2012 cylchlythyr - Cymraeg

Awst cylchlythyr 2012 - Saesneg

Awst 2012 cylchlythyr - Cymraeg

Gwybodaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gallwch lawrlwytho copïau o gylchlythyr am y Mesur Iechyd Meddwl gynhyrchwyd ar y cyd gan Fwrdd Iechyd addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yma:

Medi 2012 Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a CSP cylchlythyr Mesur

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Iechyd Meddwl Cymru mewn Gofal Sylfaenol (WaMH in PC) wedi gwneud cyfres o fideos byr i helpu staff gofal sylfaenol ledled Cymru i ddeall Rhan 1 o'r Mesur Iechyd Meddwl.

Adnoddau hyfforddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi rhai adnoddau hyfforddiant i helpu unrhyw un i wella eu dealltwriaeth o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Fe’u datblygwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, sefydliadau trydydd sector, Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol.

Maent yn cynnwys pynciau fel trosolwg o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), yr hyn y mae defnyddwyr gwasanaeth yn dymuno ei gael o gynllunio gofal a thriniaeth, rôl y cydlynwyr gofal a gofynion cynlluniau Gofal a Thriniaeth.

Cliciwch yma i fynd i dudalen Llywodraeth Cymru i gael gwybod mwy a lawrlwytho'r adnoddau.

Adolygu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

Dyletswydd i Adolygu Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
Ym mis Mehefin 2013 comisiynwyd Opinion Research Services (ORS) gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd ag ymchwil i gefnogi y Ddyletswydd i Adolygu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Bydd y prosiect yn darparu tystiolaeth ansoddol o farn defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr ac ymarferwyr o bedair rhan y Mesur ar waith. Mae'r gwaith hwn bellach wedi dechrau, a gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Mae gennym hefyd dudalen we gyda gwybodaeth bellach am yr Adolygiad yma.

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion
Cynhaliodd Goleg Brenhinol y Seiciatryddion Adolygiad Clinigwyr o'r Mesur yn 2013 a gallwch ddarllen mwy yma.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Cymhaliwyd archwiliad o'r Mesur ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan i archwilio effaith y Mesur ar waith ar clinigwyr, cleifion a gofalwyr yn y Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS) a. Gallwch ddarllen mwy yma

Mae'r elusen iechyd meddwl Gofal wedi cynnal sawl arolwg yn archwilio effaith Rhan Un o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar brofiadau pobl o wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol. Gallwch ddarllen mwy yma. 2il adroddiad yma (2014), 3ydd Adroddiad (2015) yma ac 4ydd adroddiad (2016) yma.

Cynhyrchwyd adroddiad gan Rwydwaith Iechyd Meddwl Cymru mewn Gofal Sylfaenol adroddiad ar y Profiadau o ddarparu gofal iechyd meddwl sylfaenol yn haf 2015.

Gallwch ddarllen erthygl blog o fis Mehefin 2014: Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) – ydy’r mesur yn cwrdd â’r gofynion?

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddarllen canllaw Hafal i'r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).

Dyma 10 Ffaith Ddiddorol am y Mesur Iechyd Meddwl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Mesur Iechyd Meddwl a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, yna gallwch gysylltu â:

mentalhealthandvulnerablegroups(at)wales.gsi.gov.uk

neu ffoniwch 02920 370 011

Os oes gennych wybodaeth am y mesur y byddech yn hoffi ei rannu ar y dudalen hon, yna cysylltwch â jackie.newey(at)pavo.org.uk neu ffoniwch y tîm ar 01686 628300.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think