Mesur Iechyd Meddwl

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn gyfraith newydd a wnaed gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fydd yn helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn pedair ffordd wahanol.

Nod y Mesur yw sicrhau bod gofal priodol yn ei le ar draws Cymru sy'n canolbwyntio ar anghenion iechyd meddwl pobl. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru am y mesur yma.

Mae'r Mesur yn rhoi dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru a defnyddir mecanweithiau casglu data i fonitro a gwerthuso pa mor dda y mae pob ardal yng Nghymru yn ei wneud.

I gael mwy o wybodaeth am Ran 1 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am Rannau 2 a 3 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am Ran 4 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

1. Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael ar gyfer eich meddyg teulu i’ch anfon chi atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau, a all gynnwys, er enghraifft, cwnsela, rheoli straen a pryder, naill ai yn eich meddygfa neu gerllaw, felly y bydd yn haws i'w cyrraedd.

Mae'r Rhan hon o'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol i weithio gyda'i gilydd i sefydlu Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ar draws Cymru. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 1 gan Lywodraeth Cymru yma.

Byddwch hefyd yn cael gwybod am y gwasanaethau eraill a allai eich helpu, megis y rhai a ddarperir gan grwpiau megis grwpiau gwirfoddol lleol neu gyngor ynghylch arian neu dai.

O 1 Hydref 2012 gall eich Meddyg Teulu eich helpu i ddefnyddio g wasanaethau newydd fydd ar gael yn lleol er mwyn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl megis gorbryder, iselder, colli cof, ac anawsterau ymddygiadol ac emosiynol.

Gallwch lawrlwytho poster am hyn yma.

Cliciwch yma i weld mwy am sut i gael help gan eich Meddyg Teulu.

2. Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth

Mae gan rai pobl problemau iechyd meddwl sy'n gofyn am ofal a chymorth mwy arbenigol (a ddarperir yn yr ysbyty weithiau). Os ydych yn derbyn y gwasanaethau hyn, yna bydd eich gofal a'ch triniaeth yn cael ei oruchwylio gan rywun proffesiynol fel seiciatrydd, seicolegydd, nyrs neu weithiwr cymdeithasol.

Bydd y bobl hyn yn cael eu galw'n Gydlynwyr Gofal a byddant yn ysgrifennu cynllun gofal a thriniaeth i chi - gan weithio gyda chi gymaint ag y bo modd. Bydd y cynllun hwn yn amlinellu’r nodau yr ydych yn gweithio tuag atynt a’r gwasanaethau a ddarperir gan y GIG a'r awdurdod lleol i’ch helpu chi i’w cyrraedd. Rhaid i'r cynllun hwn gael ei adolygu gyda chi o leiaf unwaith y flwyddyn.

Mae Rhan 2 o'r Mesur yn gosod dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i weithio gyda'i gilydd. Gallwch gael mwy o wybodaeth am Ran 2 gan Lywodraeth Cymru yma.

3. Asesiad o bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol o’r blaen

Mae'r rhan hon o'r Mesur yn caniatáu mynediad haws yn ôl i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd ar gyfer pobl sydd wedi cael eu rhyddhau o'r blaen. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 3 gan Lywodraeth Cymru yma.

Os ydych wedi derbyn triniaeth arbenigol yn y gorffennol ac wedi eich rhyddhau oherwydd bod eich cyflwr wedi gwella, ond yn awr rydych yn teimlo bod eich iechyd meddwl yn gwaethygu, yna gallwch fynd yn syth yn ôl at y gwasanaeth iechyd meddwl a oedd yn edrych ar eich hôl a gofyn iddynt edrych a oes angen unrhyw gymorth neu driniaeth bellach. Nid oes angen i chi fynd at eich meddyg teulu yn gyntaf, er efallai y byddwch am siarad am y peth gydag o neu hi. Gallwch ofyn am hyn hyd at dair blynedd ar ôl i chi eu rhyddhau gan y tîm arbenigol.

Daeth hyn i rym ar 6 Mehefin 2012 ar gyfer cleifion sydd wedi cael eu rhyddhau o ofal gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd yng Nghymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig ers Mehefin 6, 2010.

Os ydych wedi cael eich rhyddhau o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mhowys, dylech fod wedi cael y manylion cyswllt a manylion am sut i ofyn am asesiad yn uniongyrchol. Dyma fanylion cyswllt eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol:

Y Trallwng - Canolfan Adnoddau Bryntirion, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7YA, ffôn: 01938 555076 / 01938 558969

Y Drenewydd a'r Cylch - Bro Hafren, Back Lane, Y Drenewydd, SY16 2NG, ffôn: 01686 617300

Llandrindod Wells - The Hazels, Temple Street, Llandrindod, LD1 5HF, ffôn: 01597 825888

Aberhonddu a’r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH, ffôn: 01874 711661

Ystradgynlais - Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL, ffôn: 01639 849994

4. Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol

Mae'r Rhan hon o'r Mesur yn sicrhau bod gan bob claf mewnol yng Nghymru sy'n derbyn asesiad neu driniaeth ar gyfer anhwylder meddwl yr hawl i ofyn am gefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 4 gan Lywodraeth Cymru yma.

Gall eiriolaeth arwain at well profiad o wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer unigolion; gall greu dewis, gwella cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau, a hyrwyddo mynediad i ystod o wasanaethau gwahanol.

Bydd y mesur yn eich galluogi i gael gafael ar gymorth a chefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) os ydych o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (cleifion ffurfiol) ac os ydych yn yr ysbyty yn anffurfiol (cleifion gwirfoddol). Bydd dyletswyddau statudol newydd yn sicrhau cymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer BOB claf mewnol fel y bydd eiriolaeth yn eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau cytbwys am eu gofal a'u triniaeth, a'u helpu i gael eu lleisiau wedi’u clywed.

Manylion cyswllt Eiriolaeth Powys isod:

Cysylltiadau Eiriolaeth Iechyd Meddwl

Gogledd Powys – Cyngor Iechyd Cymuned Powys, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, SY16 1JB, ffôn: 01686 627632

De Powys - Cyngor Iechyd Cymuned Powys, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR, ffôn: 01874 624258

Dogfennau defnyddiol

Gallwch lawrlwytho taflen ddwyieithog Llywodraeth Cymru am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r Mesur Iechyd Meddwl a gynhyrchwyd gan dîm iechyd meddwl PAVO yma.

Gallwch lawrlwytho taflen wybodaeth Powys am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Gallwch lawrlwytho copïau o gylchlythyr Gweithredu’r Mesur Iechyd Meddwl Gogledd Cymru:

Mai cylchlythyr 2012 - Saesneg

Mai 2012 cylchlythyr - Cymraeg

Awst cylchlythyr 2012 - Saesneg

Awst 2012 cylchlythyr - Cymraeg

Gwybodaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gallwch lawrlwytho copïau o gylchlythyr am y Mesur Iechyd Meddwl gynhyrchwyd ar y cyd gan Fwrdd Iechyd addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yma:

Medi 2012 Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a CSP cylchlythyr Mesur

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Iechyd Meddwl Cymru mewn Gofal Sylfaenol (WaMH in PC) wedi gwneud cyfres o fideos byr i helpu staff gofal sylfaenol ledled Cymru i ddeall Rhan 1 o'r Mesur Iechyd Meddwl.

Adnoddau hyfforddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi rhai adnoddau hyfforddiant i helpu unrhyw un i wella eu dealltwriaeth o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Fe’u datblygwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, sefydliadau trydydd sector, Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol.

Maent yn cynnwys pynciau fel trosolwg o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), yr hyn y mae defnyddwyr gwasanaeth yn dymuno ei gael o gynllunio gofal a thriniaeth, rôl y cydlynwyr gofal a gofynion cynlluniau Gofal a Thriniaeth.

Cliciwch yma i fynd i dudalen Llywodraeth Cymru i gael gwybod mwy a lawrlwytho'r adnoddau.

Adolygu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

Dyletswydd i Adolygu Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
Ym mis Mehefin 2013 comisiynwyd Opinion Research Services (ORS) gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd ag ymchwil i gefnogi y Ddyletswydd i Adolygu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Bydd y prosiect yn darparu tystiolaeth ansoddol o farn defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr ac ymarferwyr o bedair rhan y Mesur ar waith. Mae'r gwaith hwn bellach wedi dechrau, a gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Mae gennym hefyd dudalen we gyda gwybodaeth bellach am yr Adolygiad yma.

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion
Cynhaliodd Goleg Brenhinol y Seiciatryddion Adolygiad Clinigwyr o'r Mesur yn 2013 a gallwch ddarllen mwy yma.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Cymhaliwyd archwiliad o'r Mesur ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan i archwilio effaith y Mesur ar waith ar clinigwyr, cleifion a gofalwyr yn y Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS) a. Gallwch ddarllen mwy yma

Mae'r elusen iechyd meddwl Gofal wedi cynnal sawl arolwg yn archwilio effaith Rhan Un o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar brofiadau pobl o wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol. Gallwch ddarllen mwy yma. 2il adroddiad yma (2014), 3ydd Adroddiad (2015) yma ac 4ydd adroddiad (2016) yma.

Cynhyrchwyd adroddiad gan Rwydwaith Iechyd Meddwl Cymru mewn Gofal Sylfaenol adroddiad ar y Profiadau o ddarparu gofal iechyd meddwl sylfaenol yn haf 2015.

Gallwch ddarllen erthygl blog o fis Mehefin 2014: Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) – ydy’r mesur yn cwrdd â’r gofynion?

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddarllen canllaw Hafal i'r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).

Dyma 10 Ffaith Ddiddorol am y Mesur Iechyd Meddwl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Mesur Iechyd Meddwl a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, yna gallwch gysylltu â:

mentalhealthandvulnerablegroups(at)wales.gsi.gov.uk

neu ffoniwch 02920 370 011

Os oes gennych wybodaeth am y mesur y byddech yn hoffi ei rannu ar y dudalen hon, yna cysylltwch â jackie.newey(at)pavo.org.uk neu ffoniwch y tîm ar 01686 628300.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think