EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Tîm Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl Powys

Mae'r staff sy'n gweithio yn Nhîm Iechyd Meddwl Powys yn cael eu cyflogi a'u cefnogi gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Mae PAVO yn Gyflogwr Ystyriol.

Chwith i'r dde: Jackie Newey (Swyddog Gwybodaeth), Clair Swales (Pennaeth Iechyd a Llesiant), Sue Newham (Swyddog Ymgysylltu - Iechyd a Llesiant - Iechyd), Owen Griffkin (Swyddog Cyfranogiad).

Claire Swales - Pennaeth Iechyd a Llesiant

Claire Swales - Pennaeth Iechyd a Llesiant

Penodwyd Clair yn Bennaeth Iechyd a Llesiant yn PAVO ym mis Rhagfyr 2019. Cyn hynny hi oedd Uwch Swyddog Gwasanaeth Cyfeillio Powys a’r Cysylltwyr Cymunedol. Cyn gweithio yn PAVO roedd Clair yn ymwneud â gwleidyddiaeth a dechreuodd ei gyrfa fel Diffoddwr Tân Wrth Gefn. Mae hi'n edrych ymlaen yn ei rôl newydd at helpu i gyfleu llais ar ran y trydydd sector a hyrwyddo buddion ymwneud â’r trydydd sector ym mhob maes iechyd a lles.

Y tu allan i'r gwaith Mae Clair yn mwynhau coginio a threulio amser gyda'i phlant. Mae hynny fel arfer yn golygu sefyll ar linell ystlys cae rygbi neu bêl-droed neu dreulio amser gyda'r ceffylau y mae ei merch yn gofalu amdanynt.

Cysylltwch â Clair trwy e-bostio clair.swales(at)pavo.org.uk neu ffôn: 01597 822191.

Sue Newham - Swyddog Ymgysylltu

Sue Newham - Swyddog Ymgysylltu

Sue yw'r Swyddog Ymgysylltu Iechyd a Llesiant newydd yma yn PAVO. Mae'n cefnogi pobl o sectorau cyhoeddus a phreifat i rwydweithio, rhannu a datblygu sgiliau a phrofiadau ei gilydd ym Mhowys.

Mae Sue wedi bod ar Gyngor Tref Y Drenewydd ers 2012. Mae hi hefyd yn mwynhau cerdded ac archwilio Cymru, ac mae'n arlunydd hefyd, yn peintio mewn olew ac acrylig. Mae Sue yn gweithio 4 diwrnod yr wythnos. Mae hi'n edrych ymlaen at gyfarfod â llawer ohonoch o fewn amser. Yn y cyfamser, gallwch gysylltu â hi trwy e-bostio sue.newham@pavo.org.uk neu ffonio 01597 822191.

Jackie Newey - Swyddog Gwybodaeth

Jackie Newey - Swyddog Gwybodaeth

Ymunodd Jackie â'r tîm ym mis Medi 2009. Mae'n goruchwylio'r wefan, blog a'r cyfryngau cymdeithasol, yn derbyn ymholiadau yn y Gwasanaeth GWybodaeth ac yn anfon diweddariadau efwletin. Mae wedi'i lleoli yn swyddfa PAVO ym Mhlas Dolerw yn Y Drenewydd, ond mae ei gwaith yn mynd a hi allan i gymuned ehangach Powys i gwrdd â grwpiau iechyd meddwl, yn y trydydd sector a'r sector statudol.

Mae Jackie'n awyddus i annog gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys gweithio gydag unigolion sydd â phrofiad byw o drallod meddwl. Byddai hefyd yn hoffi gwybod mwy am sut mae deiet yn effeithio ar ein lles meddyliol, gac mae heyfd yn arddwr organig brwd (tu allan i'r gwaith!).

Mae'n gweithio 3 diwrnod yr wythnos, fel arfer Llun, Mawrth a Dydd Iau Gallwch gysylltu â hi drwy ffonio 01686 628300 neu anfon e-bost jackie.newey(at)pavo.org.uk.

Owen Griffkin - Swyddog Cyfranogiad

Owen Griffkin - Swyddog Cyfranogiad

Mae Owen yn Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl. Mae'n gweithio tri diwrnod yr wythnos, fel arfer dydd Llun, Mawrth a Iau.

Daeth Owen i gysylltiad â'r tîm i ddechrau pan ofynnwyd iddo redeg gweithdy comedi fel gweithgaredd torri'r ias mewn digwyddiad a drefnwyd yn Llandrindod. Roedd Owen yn ddigrifwr stand yp, ac roedd wedi rhedeg gweithdai gyda llawer o wahanol grwpiau, ond roedd gweithio gyda phobl mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl wedi cael effaith gadarnhaol felly dyfeisiodd brosiect hirdymor ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Wyeside a'r grŵp ieuenctid Mid Powys Mind a oedd â chanlyniadau gwirioneddol dda i gyfranogwyr.

Mae Owen hefyd yn gweithio ar ei liwt ei hun i Gyngor Celfyddydau Cymru ar Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, ac yn ei amser hamdden mae'n hyrwyddo nosweithiau comedi byw ym Mhowys.

Mae'n credu y gall creadigrwydd a'r celfyddydau fod o fudd mawr i lesiant, ac mae'n edrych ymlaen at ddod â'i sgiliau a'i wybodaeth yn y maes hwn i'r swydd.

Gallwch gysylltu â Owen trwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost at owen.griffkin(at)pavo.org.uk

Gweithdy 'Havin' A Laugh' Owen gyda thîm Iechyd Meddwl PAVO.

Owen yn sôn am y Pum Ffordd i Les

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Cynghrair Diwylliant Cymru | Wales Culture Alliance

Grŵp Cynghrair Diwylliant, Amrywiaeth a Chydraddoldeb Cymru Scroll down for English Mae Cynghrair Diwylliant Cymru yn grŵp gwirfoddol o bobl o...

Digwyddiadau