EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Hwylusodd Strategaeth Iechyd y Meddwl Cymru (1989) gyflogi 10 swydd Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl ledled y wlad. Dros y blynyddoedd mae'r swyddogaeth hon wedi datblygu ym Mhowys i Dîm Iechyd Meddwl PAVO sy'n rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ac ar hyn o bryd yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys.

Mae gennym ddau brif faes gwaith:

  1. Rhedeg y Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl.
  2. Datblygu safonau a chyfleoedd cyfranogi gan weithio gyda Chynrychiolwyr Unigol sy'n eistedd ar fyrddau partneriaeth rhanbarthol a chenedlaethol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn ddiweddar fe unom ni â Thîm Iechyd a Gofal PAVO i ffurfio tîm Iechyd a Lles PAVO gan weithio'n agos iawn gyda'n cydweithwyr newydd.

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 ac anfon e-bost atom mentalhealth@pavo.org.uk.

Gallwch roi adborth yn ein harolwg cyfrinachol yma.

Beth ydyn ni'n ceisio'i gyflawni?

Ein prif nod yw gwella a hyrwyddo'r gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ym Mhowys sydd â phrofiad o drallod meddwl ac i'r rhai sy'n agos atynt. Rydym am sicrhau bod Powys yn lle a all gynnig cyfle i bobl fyw bywydau iach a boddhaus trwy ymdrechu i sicrhau:

  • Ein bod yn rheoli ac yn darparu'r gwasanaethau yn Powys yn seiliedig ar egwyddorion adferiad ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
  • Bod cyfleoedd newydd i weithwyr proffesiynol, a phobl sydd â phrofiad byw, weithio gyda'i gilydd i wella'r gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy'n profi trallod meddwl.
  • Bod mwy o rym a chyfrifoldeb yn nwylo unigolion.
  • Bod gwerthoedd y profiad byw o adferiad a ffynnu yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi ac yn perthyn i'r unigolyn.
  • Bod pobl sydd â phrofiad o drallod meddwl yn gallu elwa ar fwy o gyfleoedd i wneud pethau i helpu eu hunain ac eraill yn lleol.
  • Ein bod ni i gyd yn parhau i ddysgu gyda'n gilydd trwy rannu a thrafod ein syniadau, ein profiadau ein hunain, yr hyn rydyn ni'n credu sy'n arfer da (hen a newydd) a'n teithiau ein hunain.
  • Bod pobl sy'n byw ac yn gweithio yn Powys yn gwybod ble i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei angen arnynt.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Gallwch ddarganfod mwy am feysydd penodol ein gwaith ar dudalennau gwe unigol ar y wefan hon:

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Cefnogaeth a gweithgareddau cyfranogi

Cyngor Cleifion Powys

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Wild Skills Wild Spaces - a natural way to wellbeing in Powys

Wild Skills Wild Spaces is an innovative new ecotherapy project delivered by Montgomeryshire Wildlife Trust in partnership with Powys Teaching Health...

Digwyddiadau

No news available.