EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Hwylusodd Strategaeth Iechyd y Meddwl Cymru (1989) gyflogi 10 swydd Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl ledled y wlad. Dros y blynyddoedd mae'r swyddogaeth hon wedi datblygu ym Mhowys i Dîm Iechyd Meddwl PAVO sy'n rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ac ar hyn o bryd yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys.

Mae gennym ddau brif faes gwaith:

  1. Rhedeg y Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl.
  2. Datblygu safonau a chyfleoedd cyfranogi gan weithio gyda Chynrychiolwyr Unigol sy'n eistedd ar fyrddau partneriaeth rhanbarthol a chenedlaethol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn ddiweddar fe unom ni â Thîm Iechyd a Gofal PAVO i ffurfio tîm Iechyd a Lles PAVO gan weithio'n agos iawn gyda'n cydweithwyr newydd.

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 ac anfon e-bost atom mentalhealth@pavo.org.uk.

Gallwch roi adborth yn ein harolwg cyfrinachol yma.

Beth ydyn ni'n ceisio'i gyflawni?

Ein prif nod yw gwella a hyrwyddo'r gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ym Mhowys sydd â phrofiad o drallod meddwl ac i'r rhai sy'n agos atynt. Rydym am sicrhau bod Powys yn lle a all gynnig cyfle i bobl fyw bywydau iach a boddhaus trwy ymdrechu i sicrhau:

  • Ein bod yn rheoli ac yn darparu'r gwasanaethau yn Powys yn seiliedig ar egwyddorion adferiad ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
  • Bod cyfleoedd newydd i weithwyr proffesiynol, a phobl sydd â phrofiad byw, weithio gyda'i gilydd i wella'r gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy'n profi trallod meddwl.
  • Bod mwy o rym a chyfrifoldeb yn nwylo unigolion.
  • Bod gwerthoedd y profiad byw o adferiad a ffynnu yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi ac yn perthyn i'r unigolyn.
  • Bod pobl sydd â phrofiad o drallod meddwl yn gallu elwa ar fwy o gyfleoedd i wneud pethau i helpu eu hunain ac eraill yn lleol.
  • Ein bod ni i gyd yn parhau i ddysgu gyda'n gilydd trwy rannu a thrafod ein syniadau, ein profiadau ein hunain, yr hyn rydyn ni'n credu sy'n arfer da (hen a newydd) a'n teithiau ein hunain.
  • Bod pobl sy'n byw ac yn gweithio yn Powys yn gwybod ble i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei angen arnynt.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Gallwch ddarganfod mwy am feysydd penodol ein gwaith ar dudalennau gwe unigol ar y wefan hon:

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Cefnogaeth a gweithgareddau cyfranogi

Cyngor Cleifion Powys

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

‘Triple barrier’ of mental health inequality: Senedd Health Committee launches inquiry / ‘Rhwystr triphlyg’ anghydraddoldeb iechyd meddwl: Pwyllgor Iechyd y Senedd yn lansio ymchwiliad

Yesterday the Senedd’s Health and Social Care Committee launched a new inquiry, focusing on mental health inequalities across different groups in...

Digwyddiadau

No news available.