EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Cyngor Cleifion Powys

John Lilley (Gwirfoddolwr CCP), Owen Griffkin (Swyddog Cyfranogiad, PAVO) & Rhydian Parry (Gwirfoddolwr CCP) y tu allan i Ward Felindre, Ysbyty Bronllys.

Cyngor Cleifion Powys

Mae Cyngor Cleifion Powys yn brosiect a hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'i nod yw rhoi llais i gleifion, sydd ar hyn o bryd yn Uned Felindre, Ysbyty Bronllys, Powys, sy'n cael cynnig gwasanaethau iechyd meddwl i gleifion mewnol acíwt.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, i gleifion yn unig sy'n rhoi cyfle i bobl i fynegi barn ar y gwasanaethau maent yn eu derbyn tra'u bod yn yr ysbyty. Yna mae'r safbwyntiau hyn yn cael eu pasio ymlaen yn ddienw i ward a staff rheoli'r ysbyty, yn ogystal â staff uwch Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl i Ganolbarth a De Powys) a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (PtHB), fel bod modd canfod atebion.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymweliadau ward yn Ysbyty Bronllys yn ne Powys ac wedi brocera cysylltiadau â Chanolfan Redwood (ychydig dros y ffin yn Amwythig, Lloegr) a Phoenix House (uned dynion yn y Trallwng) yn y Gogledd a'r Ward F, Castell-nedd / Ysbyty Port Talbot ar gyfer cleifion Powys yn y De. Nod y prosiect yw sicrhau bod cysylltiadau agosach yn cael eu gwneud â Chleifion Powys yn y wardiau ychwanegol yma yn unol â thrafodaethau pellach gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Nid yw Cyngor Cleifion Powys yn ymdrin yn uniongyrchol â materion unigol nac arbenigol, ond yn gweithio drwy gyfeirio at wasanaethau eiriolaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn derbyn y cymorth sydd ei angen.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu cyfeiriad a chefnogaeth i Gyngor Cleifion Powys trwy:

  • Oruchwylio'r drefn ymweliadau ward
  • Cydlynu adborth i staff yr ysbyty, staff rheoli uwch Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a sicrhau bod materion allweddol yn cael eu hamlygu gyda'r pwyslais ar newid polisïau a / neu brosesau nad ydynt yn cefnogi gwellhad y claf
  • Darparu cefnogaeth a hwyluso gyda gwirfoddolwyr y prosiect sy'n ffurfio'r tîm
  • Sicrhau bod adborth a chynnydd yn cael ei adrodd yn ôl i bobl ym Mhowys sydd â diddordeb yn y prosiect a hefyd i grwpiau lleol o fewn Powys Nerth Mewn Partneriaeth Rhwydwaith

Cysylltwch â ni

Hoffech chi glywed mwy am waith Cyngor Cleifion Powys ? Hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio? Cysylltwch â wen Griffkin - owen.griffkin(at)pavo.org.uk neu 01597 822191.

Darllenwch erthyglau a blogiau am y Cyngor Cleifion

Bywyd ar y ward: llais y claf - Rhydian Parry yn ysgrifennu am ei brofiad fel gwirfoddolwr gyda'r Cyngor Cleifion.

Ysmygu a byrbrydau? Achub bywydau neu achub bywyd? - Freda yn ysgrifennu am faterion a godwyd mewn cyfarfod Cyngor y Cleifion.

Agoriad Mawreddog Bronllys - Canolfan Ddysgu Gwellhad a Llesiant - gwybdoaeth am yr adnodd hwn ar gyfer cleifion ar Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.