EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Cyngor Cleifion Powys

John Lilley (Gwirfoddolwr CCP), Owen Griffkin (Swyddog Cyfranogiad, PAVO) & Rhydian Parry (Gwirfoddolwr CCP) y tu allan i Ward Felindre, Ysbyty Bronllys.

Cyngor Cleifion Powys

Mae Cyngor Cleifion Powys yn brosiect a hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'i nod yw rhoi llais i gleifion, sydd ar hyn o bryd yn Uned Felindre, Ysbyty Bronllys, Powys, sy'n cael cynnig gwasanaethau iechyd meddwl i gleifion mewnol acíwt.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, i gleifion yn unig sy'n rhoi cyfle i bobl i fynegi barn ar y gwasanaethau maent yn eu derbyn tra'u bod yn yr ysbyty. Yna mae'r safbwyntiau hyn yn cael eu pasio ymlaen yn ddienw i ward a staff rheoli'r ysbyty, yn ogystal â staff uwch Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl i Ganolbarth a De Powys) a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (PtHB), fel bod modd canfod atebion.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymweliadau ward yn Ysbyty Bronllys yn ne Powys ac wedi brocera cysylltiadau â Chanolfan Redwood (ychydig dros y ffin yn Amwythig, Lloegr) a Phoenix House (uned dynion yn y Trallwng) yn y Gogledd a'r Ward F, Castell-nedd / Ysbyty Port Talbot ar gyfer cleifion Powys yn y De. Nod y prosiect yw sicrhau bod cysylltiadau agosach yn cael eu gwneud â Chleifion Powys yn y wardiau ychwanegol yma yn unol â thrafodaethau pellach gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Nid yw Cyngor Cleifion Powys yn ymdrin yn uniongyrchol â materion unigol nac arbenigol, ond yn gweithio drwy gyfeirio at wasanaethau eiriolaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn derbyn y cymorth sydd ei angen.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu cyfeiriad a chefnogaeth i Gyngor Cleifion Powys trwy:

  • Oruchwylio'r drefn ymweliadau ward
  • Cydlynu adborth i staff yr ysbyty, staff rheoli uwch Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a sicrhau bod materion allweddol yn cael eu hamlygu gyda'r pwyslais ar newid polisïau a / neu brosesau nad ydynt yn cefnogi gwellhad y claf
  • Darparu cefnogaeth a hwyluso gyda gwirfoddolwyr y prosiect sy'n ffurfio'r tîm
  • Sicrhau bod adborth a chynnydd yn cael ei adrodd yn ôl i bobl ym Mhowys sydd â diddordeb yn y prosiect a hefyd i grwpiau lleol o fewn Powys Nerth Mewn Partneriaeth Rhwydwaith

Cysylltwch â ni

Hoffech chi glywed mwy am waith Cyngor Cleifion Powys ? Hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio? Cysylltwch â wen Griffkin - owen.griffkin(at)pavo.org.uk neu 01597 822191.

Darllenwch erthyglau a blogiau am y Cyngor Cleifion

Bywyd ar y ward: llais y claf - Rhydian Parry yn ysgrifennu am ei brofiad fel gwirfoddolwr gyda'r Cyngor Cleifion.

Ysmygu a byrbrydau? Achub bywydau neu achub bywyd? - Freda yn ysgrifennu am faterion a godwyd mewn cyfarfod Cyngor y Cleifion.

Agoriad Mawreddog Bronllys - Canolfan Ddysgu Gwellhad a Llesiant - gwybdoaeth am yr adnodd hwn ar gyfer cleifion ar Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

2 new job vacancies at Brecon & District Mind

Brecon & District Mind have two opportunities to join their team. Firstly, a chance to join the Community Wellbeing Service as a Community Wellbeing...

Digwyddiadau

No news available.