EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Cynrychiolwyr Unigol

Mae cyd-gynhyrchu yn rhan bwysig o sut mae gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu darparu ym Mhowys, ac un ffactor o hyn yw grŵp o gynrychiolwyr sydd naill ai wedi defnyddio, neu'n gofalu am rywun sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl. Mae'r gwirfoddolwyr di-dâl yma yn eistedd ar fyrddau partneriaeth rhanbarthol a chenedlaethol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chyflwyno gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, gweithwyr proffesiynol meddygol, rheolwyr gofal cymdeithasol oedolion a phlant Cyngor Sir Powys a grwpiau gwirfoddol.

Mae'r cynrychiolwyr yno i sicrhau bod llais y defnyddiwr / gofalwr yn cael ei gynnwys wrth gynllunio gwasanaethau ac maent bob amser wrth law i wrando ar eich profiadau a'ch cwestiynau fel y gallant fwydo hyn yn ôl i'r grwpiau partneriaeth. Gallwch gysylltu â'r cynrychiolwyr trwy e-bostio'r Swyddog Cyfranogiad Owen Griffkin ar owen.griffkin@pavo.org.uk neu ffonio 01597 822191.

Hefyd, os hoffech drafod dod yn gynrychiolydd eich hun, cysylltwch ag Owen am ragor o wybodaeth.

Digwyddiadau cwrdd â'ch cynrychiolydd

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau 'Cwrdd â'ch Cynrychiolwyr' rheolaidd ledled Powys. Bydd hwn yn sesiwn galw heibio anffurfiol lle gallwch chi sgwrsio dros baned gyda'r cynrychiolydd lleol.

Rhydian Parry - Cynrychiolydd Unigol

Rhydian Parry - Cynrychiolydd Unigol

Fy enw i yw Rhydian Parry ac rwy'n gynrychiolydd defnyddwyr gwasanaeth ar gyfer y bwrdd partneriaeth yma ym Mhowys. Cefais ddiagnosis o bipolar yn 2002 pan oeddwn i'n 17 oed yn ystod cyfnod difrifol iawn. Rwyf wedi bod yn yr ysbyty oherwydd fy nghyflwr nifer o weithiau ers hynny ac o ganlyniad i'm profiadau yno ac yn y 'system' gyffredinol, penderfynais ddod yn gynrychiolydd. Roeddwn am geisio helpu i newid gwasanaethau iechyd meddwl er gwell trwy ddod â'm profiadau a rhai defnyddwyr gwasanaeth eraill i'r bwrdd. Mae'n dda cael y cyfle hwn a’r rhan fwyaf o’r amser, rwy'n teimlo fy mod yn cael gwrandawiad ac yn cael fy mharchu ar y bwrdd. Credaf ein bod yn gwneud gwahaniaeth, er y gall cyflymder y newid deimlo ychydig yn araf ar adegau

Sarah Dale - Cynrychiolydd Unigol

Sarah Dale - Cynrychiolydd Unigol

Helo fy enw i yw Sarah Dale.

Rwy'n dioddef o Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (Borderline Personality Disorder - BPD), iselder a phryder sy'n fy arwain at niweidio fy hun. Ymladdais am flynyddoedd i gael diagnosis, y rhan fwyaf o’r blynyddoedd yma o dan ofal Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS) a nifer o dimau Iechyd Meddwl Cymunedol sy'n tynnu sylw at y gwahaniaethau yn y driniaeth a'r agwedd rhwng un tîm â'r llall.

Fe ddes i’n gynrychiolydd oherwydd nad ydw i eisiau i eraill orfod ymladd am flynyddoedd i gael diagnosis er mwyn cael y driniaeth angenrheidiol. Rwy'n credu'n gryf fod gan bawb ohonom gyfrifoldeb i wneud yr hyn y gallwn ni i newid a gwella'r gwasanaethau iechyd meddwl yr ydym i gyd yn eu defnyddio.

Helen Missen - Cynrychiolydd Unigol

Helen Missen - Cynrychiolydd Unigol

Yn anad dim, dwi'n fam i 3, i gyd wedi tyfu i fyny fwy neu lai erbyn hyn. Mae’r gair ‘gofalwr’ yn cynnwys cylch eang o feysydd y mae un fel mam yn eu hystyried yn ddyddiol. Roedd profi salwch meddwl gyda fy merch 15 oed ar y pryd, yn gromlin dysg serth. Ar ôl sioc gychwynnol anorecsia yn ein cartref, ymgymerais â rôl na fyddwn erioed wedi ei disgwyl na gofyn amdani: rôl eiriolwr a llais yng Nghymru am newid yn y gwasanaethau iechyd meddwl. Ailwampio'r hyn oedd yn digwydd bryd hynny, a disgwyliad o newid

Dros y 9 mlynedd diwethaf, dwi wedi gweld gwell dealltwriaeth o anhwylderau bwyta a diagnosis iechyd meddwl cyffredinol, newid araf mewn sgwrs a lleihau stigma sy'n gysylltiedig â diagnosis iechyd meddwl. Rwy'n teimlo'n anrhydedd fy mod wedi bod yn rhan o'r newid hwnnw, ac mae fy rôl fel cynrychiolydd unigol y Mhowys wedi bod yn un werth chweil ac yn ddiddorol. Mae cael gwrandawiad, cael eich parchu a’ch clywed yn un o'r agweddau ffrwythlon niferus o rôl cynrychiolydd unigol.

Experts by Experience newsletter

Over the last 18 months PAVO and the  individual representatives have been collecting details from people interested in becoming 'Experts By Experience'. Up to now we have had over 50 expressions of interest and we were aware that we might not have enough opportunities to give all the respondents a chance to be involved in the planning and delivery of services.

We want to address this over the next year and the first stage of this is a regular newsletter collecting current co-production opportunities, both regionally and nationally, and highlighting work done by current reps. Moving forward we would like to see more people take an active role in the work that individual representatives do, providing them with a depth of knowledge of people's attitudes and experiences of mental health services that they can utilise in their partnership board meetings.

Experts by Experience newsletter April 2021

Experts by Experience newsletter November 2020

Experts by Experience newsletter July 2020

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Wild Skills Wild Spaces - a natural way to wellbeing in Powys

Wild Skills Wild Spaces is an innovative new ecotherapy project delivered by Montgomeryshire Wildlife Trust in partnership with Powys Teaching Health...

Digwyddiadau

No news available.