EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Llinellau cymorth cenedlaethol

Gallwch siarad â'r Samariaid unrhyw bryd yn ystod y dydd neu'r nos, rhif ffôn: 116 123 (am ddim) NEU drwy e-bostio: jo@samaritans.org.

Mae Llinell Gymorth CALL yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i drigolion Cymru. Ffôn: 0800 132 737, tecst: 81066.

Beat Eating Disorders telephone 0808 801 0677 (3.00pm - 10.00pm)

Sefydlwyd 'The Campaign Against Living Miserably (CALM)' i leihau'r nifer uchel o ddynion dan 35 oed sy'n lladd eu hunain, ond mae CALM yn gwrando ar unrhyw un sydd angen help neu gymorth.

Llinell Gymorth y GIG - 'Carers Direct' ar 0808 802 0202. Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i ofalwyr. Mae'r llinellau ar agor rhwng 8am - 9pm Dydd Llun - Gwener, 11am - 4pm ar y penwythnos.

Mae adnodd arlein 'Connecting with People' - 'Cadw'n ddiogel os nad ydych yn credu fod bywyd werth ei fyw' yn cynnig gwybodaeth i bobl mewn trallod, gyda'r potensial o ladd eu hunain.

Mae llinell gymorth dementia yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, beth bynnag fo'i oed, sy'n gofalu am rywun sydd â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill y teulu neu ffrindiau. Ffôn: 0808 141 0043, tecst: 81066.

Diverse Cymru - yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Dduon ac o Leiafrifoedd Ethnig (BME) ar hyd a lled Cymru dan effaith salwch iechyd meddwl. Ffôn: 029 2036 8888. Mae canllawiau arfer dda ar gael i'w lawrlwytho ar y materion sy'n achosi'r pryder mwyaf i gymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â salwch iechyd meddwl yng Nghymru, ynghyd ag argymhellion, yma.

Family Lives ('Parent Line' cyn hynny) - gellir ffonio am ddim ar 0808 800 2222, unrhyw bryd yn ystod y dydd i drafod problemau teuluol.

'The Farming Community Network Helpline ' Os hoffech siarad gyda rhywun sy'n deall ffermwyr a bywyd gwledig, gellir ffonio 03000 111 999. Atebir y galwadau gan unigolion rhwng 7am - 11pm bob dydd trwy gydol y flwyddyn.

[Translate to Welsh:]

Mae Arbenigwyr Cymorth Hunaniaeth Rhyw a Rhywiol Umbrella Cymru yn darparu gwasanaethau i helpu i wneud Cymru yn lle mwy cynhwysol i fyw a gweithio i bobl LGBTQ +. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth emosiynol ac ymarferol o ansawdd uchel, gwybodaeth, eiriolaeth a chymaint mwy. Cysylltwch â nhw trwy e-bostio info(at)umbrellacymru.co.uk neu ffonio 0300 302 3670.

Mae Kooth yn cynnig cymorth a chwnsela ar-lein i bobl ifanc dan 25 oed. Llinell gymorth dros y ffôn ar gyffuriau ddwyieithog, am ddim sy'n fan cyswllt unigol i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol. Ffôn: 0800 633 55 88 tecst: DAN at 81066.

LifeSIGNS - self injury guidance & network support has a Helplines page.

Meddwl.org - Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae'r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau gwahanol, a gwybodaeth am ble i gael cymorth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein gobaith ydy rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy'n byw gyda salwch meddwl, a'u teuluoedd a ffrindiau.

Meic - llinell gymorth yw hon i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Ffôn: 080880 23456, tecst: 84001.

Mae Mind yn cynnig dau wasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sy'n gyfrinachol. Trwy ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth, ein nod yw galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus. Cysylltwch â llinell gwybodaeth Mind neu wasanaeth Cyngor Cyfreithiol Mind. Ffôn: 0300 123 3393.

Mindline Trans+ helpline is a confidential, non-judgemental listening service for people who identify as Trans+, non-binary and their friends and families. Open Monday & Friday 8pm-midnight. Tel 0300 330 5468

GIG 111 Cymru, ffôn: 111

'No Panic' - llinell gymorth dros y ffôn 10am - 10pm bob dydd: 0808 808 0545.

Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, tu allan i oriau arferol, sy'n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth i unrhyw un dan effaith salwch meddwl, gan gynnwys aelodau'r teulu, ffrindiau a gofalwyr. Rydym ar agor bob dydd trwy gydol y flwyddyn rhwng 6pm - 11pm, ffôn: 0845 767 8000.

Cymorth i Ferched Cymru - ffôn: 0808 80 10 800.

Women's Self Injury Helpline - free telephone number 0808 800 8088 - Monday - Friday 7 - 10pm and Thursday 3 - 6pm. Emotional support, listening & signposting for women affected by self injury.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Cynghrair Diwylliant Cymru | Wales Culture Alliance

Grŵp Cynghrair Diwylliant, Amrywiaeth a Chydraddoldeb Cymru Scroll down for English Mae Cynghrair Diwylliant Cymru yn grŵp gwirfoddol o bobl o...

Digwyddiadau