EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Cwnsela

Diffiniad Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain:

'Mae cwnsela a seicotherapi yn dermau ymbarél sy'n cwmpasu ystod o therapïau siarad. Fe'u cyflwynir gan ymarferwyr hyfforddedig sy'n gweithio gyda phobl dros gyfnod byr neu hirdymor i'w helpu i sicrhau newid effeithiol neu gyfoethogi eu lles. '

Sut i ddod o hyd i therapi siarad neu gwnsela ym Mhowys

Mae amrywiol ffyrdd i ddod o hyd i gynghorydd neu therapydd ym Mhowys.

Cwnsela'r GIG

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn darparu ar gyfer gwasanaethau cwnsela trwy'ch meddygfa leol:

"Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael i'ch meddyg teulu eich cyfeirio atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau hyn, a all gynnwys, er enghraifft cwnsela, rheoli straen a phryder, ar gael naill ai yn eich meddygfa leol neu gerllaw ac felly'n haws cael atynt. "

Gallwch ddarllen mwy yma.

Cynghori a ddarperir gan sefydliadau'r sector gwirfoddol

Mae nifer o'r Canolfannau Dysgu Gwell Iechyd a Gwellhad ym Mhowys yn darparu sesiynau cwnsela am ddim trwy apwyntiad. Gall cynghorwyr dan hyfforddiant ddarparu'r sesiynau hyn. Cysylltwch â'ch Canolfan leol i gael gwybod mwy.

Gallwch ddod o hyd i'r dolenni perthnasol yma.

Mae U&I Counselling yng Nghroesoswallt, hefyd yn fudiad gwirfoddol sy'n darparu gwasanaeth cwnsela trwy rodd, awgrymir rhoi lleiafswm cyfraniad o £3 y sesiwn. Tra'u bod yn seiliedig yn Lloegr, byddant yn cymryd cyfeiriadau, gan gynnwys hunangyfeiriadau, o Bowys. Gallwch ffonio'r sefydliad ar 07530 448 000 neu lawrlwytho taflen yma.

Cwnselwyr sector preifat

Mae'r cwnselwyr hyn yn codi ffi am eu gwasanaethau. Maent yn aml yn hysbysebu mewn cyfeiriaduron cynghori ar-lein a / neu ar eu gwefannau eu hunain.

Gallwch ddod o hyd i gwnselwyr yn eich ardal leol trwy chwilio drwy'r cyfeiriaduron.

Cyfeiriadur cwnsela

Cyfeiriadur Cwnsela - chwilio am gwnselyddneu seicotherapydd yn eich ardal chi.

It's Good to Talk - cyfeiriadur ar-lein Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

UK AHPP - mae gan Gymdeithas Ymarferwyr Seicoleg Ddyneiddiol y DU gyfeiriadur ar-lein o therapyddion.

Sefydliad Seicotherapi Prydain - gall y sefydliad eich cynorthwyo i ddod o hyd i therapydd.

Cyngor Seicotherapi y DU - cyfeiriadur ar-lein o seicotherapyddion.

Cymdeithas Cwnselwyr Cristnogol - yn darparu cyfeiriadur ar-lein.

Ihsaan Social Suppport Association - yn darparu cwnsela i'r gymuned Fwslimaidd. Wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Cwnsela Islamaidd - gwybodaeth am gynghori Islamaidd yn y DU yn gyffredinol.

Cyfeiriadur Hypnotherapi - cyfeiriadur ar-lein o hypnotherapyddion proffesiynol yn y DU.

InfoEngine

Gallwch hefyd chwilio yn lleol ym Mhowys ar y cyfeiriadur ar-lein o'r enw InfoEngine. Chwiliwch am gwnselydd yn eich ardal chi.

Cwnsela ym Mhowys - ar flog Iechyd Meddwl Powys

Therapïau Seicolegol - beth sy'n digwydd am restrau aros yn y Canolbarth a De Powys?

Yn derbyn triniaeth o'r diwedd- barn bersonol - fe ddysgwn am daith un person i ddod o hyd i therapïau siarad ym Mhowys.

Yng nghadair y cwnselydd - mae Sorelle White, un o gwnselwyr Powys, yn dweud wrthym am ei phrofiad fel cwnselydd gwirfoddol yn elusen iechyd meddwl Cymdeithas Ponthafren yn y Drenewydd.

Yn cyflwyno Mastermind - CBT cyfrifiadurol - rydym yn darganfod mwy gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am brosiect peilot sy'n dechrau yn hydref 2014.

Y diweddaraf ar Mastermind - CBT cyfrifiadurol ym Mhowys - diweddariad 2016.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

2 new job vacancies at Brecon & District Mind

Brecon & District Mind have two opportunities to join their team. Firstly, a chance to join the Community Wellbeing Service as a Community Wellbeing...

Digwyddiadau

No news available.