Cael hyd i gymorth a chefnogaeth ym Mhowys

Eich Meddyg Teulu fydd eich man cychwyn fel arfer os ydych yn chwilio am gymorth ym maes iechyd meddwl. Gall y Meddyg Teulu naill ai gynnig cymorth neu eich cyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol.

Fodd bynnag, os ydych eisoes wedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwl fel claf, ac wedi cael eich rhyddhau yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am asesiad gan y gwasanaethau iechyd meddwl. Nid oes angen gofyn i'ch meddyg teulu wneud atgyfeiriad ar eich rhan.

Ar draws Powys gall eich Meddyg Teulu eich atgyfeirio at naill ai:

  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal sylfaenol - sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth, cwnsela, ymyraethau tymor byr, eich cyfeirio at y sector gwirfoddol, gwybodaeth
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl eilyddol - sef y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae'r timau hyn yn cynnwys Seiciatrydd, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol. Maent yn gallu cyfeirio unigolion at y tîm Therapi Seicolegol.

Canolfan Adnoddau Bryntirion Y Trallwng, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7DU. Ffôn: 01938 555076 / 01938 558969
Y Drenewydd a'r Cylch - Bro Hafren, Y Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NG. Ffôn: 01686 617300
Llandrindod - Stryd y Deml, Llandrindod, LD1 5HF. Ffôn: 01597 825888
Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl Ystradgynlais, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL. Ffôn: 01639 849994
Aberhonddu a'r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH. Ffôn: 01874 711661

Tîm Triniaeth Datrys Argyfwng yn y Cartref. 9am - 9pm 7 diwrnod yr wythnos. Gogledd Powys 01686 617 747. De Powys 01874 712 658. Ystradgynlais 01639 683 212

Mae'r timau hyn yn rhoi cefnogaeth fwy dwys ac yn gweithio tu allan i oriau arferol. Mae'r timau'n cynnwys Seiciatryddion, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol.

Gellir penderfynu gofyn am apwyntiad brys gyda'r Meddyg Teulu.

Os oes angen i chi weld Meddyg Teulu ar gyfer gofal iechyd brys pan nad yw'ch practis Meddyg Teulu arferol ar agor, gallwch gysylltu â 111 GIG Cymru trwy ddeialu 111.

Mae 111 GIG Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor iechyd 24 awr, gan gynnwys mynediad at wasanaethau MT y tu allan i oriau arferol (a ddarperir gan Shropdoc ar gyfer y rhan fwyaf o Bowys, ac a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ardal Ystradgynlais). Mae 111 GIG Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar-lein drwy wefan GIG 111 Cymru.

Hefyd gellir ffonio 101 neu 999, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, os ydych yn credu bod rhywun mewn perygl gwirioneddol, neu os ydych o'r farn y gall ymyrraeth gan yr heddlu helpu osgoi'r sefyllfa rhag gwaethygu. Gall yr heddlu ddefnyddio'r Ddeddf Iechyd Meddwl i symud rhywun i le diogel, sydd yn eu barn nhw yn peryglu ei hunan neu eraill. O ran Powys, y lleoedd diogel yw Ysbyty Wrecsam yn y Gogledd, Ysbyty Bronllys yn y Canol a'r De ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ardal Ystradgynlais. Gall cymryd 8.5 awr ar gyfartaledd ar draws ardal Dyfed-Powys cyn gallu trefnu asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Gall asesiad o'r fath arwain at dderbyn claf i'r ysbyty yn anwirfoddol a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Tîm ar Ddyletswydd Brys - Gwasanaethau Cymdeithasol. Gellir cysylltu â'r tîm yma tu allan i oriau arferol drwy ffonio 0845 0544847. Hefyd, gellir cysylltu â nhw os nad yw'r unigolyn dan sylw am gael triniaeth, gall cysylltu fel hyn arwain at Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl os ydych yn poeni fod rhywun arall yn risg i'w hunain neu eraill trwy Wasanaethau Cymdeithasol Powys.Yn ystod oriau gwaith dylid ffonio 01597 826 000 neu du allan i'r oriau arferol drwy ffonio 01597 825 275/0845 0544847. Gall y math yma o asesiad arwain at dderbyn yr unigolyn yn anwirfoddol i'r ysbyty a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Fel arall, gellir mynd at yr Adran Damweiniau ac Argyfwng agosaf.

Llinell Gymorth C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 0800 132 737 neu tecstiwch "help" at 81066.

Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, cysylltwch â'r Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maen nhw ar agor 24 awr y dydd.

Derbyn claf i Ysbyty Seiciatryddol, os oes gwely ar gael, o safbwynt y mynediad cyntaf:

Os nad oes gwely ar gael, gellir derbyn unigolion i ysbytai eraill ar draws Cymru.

Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys. Darllenwch Ganllaw Gwybodaeth PTHB Iechyd Meddwl yn Powys.

Therapi Ar-lein SilverCloud Cymru

Mae SilverCloud Cymru yn wasanaeth Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) Ar-lein sydd wedi'i gynllunio i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles. Mae CBT yn gweithio drwy eich annog i herio'r ffordd rydych chi'n meddwl ac yn ymddwyn fel eich bod mewn sefyllfa well i ddelio â phroblemau bywyd.

Cofrestrwch ar gyfer y gwasanaeth ar-lein sydd ar gael unrhyw bryd ac mewn unrhyw le ar eich ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur.

Dewiswch un o'r rhaglenni iechyd meddwl a lles ar-lein rhyngweithiol sy’n hawdd eu defnyddio, a’i chwblhau dros 12 wythnos. Mae help ar gyfer gorbryder, iselder, straen, cwsg, pryderon ariannol a mwy.

Darganfyddwch fwy a chofrestrwch yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.