Gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys

Ceir mwy o wybodaeth am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powysac ar wefan Cyngor Sir Powys.

Derbyn cymorth gan wasanaethau Powys

Ceir mynediad at ein canllawiau ar sut i gael cymorth trwy ymweld â'r tudalen we yma.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS)

Ceir hyd i fwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o drallod meddwl ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powys yma.

GIG Cymru i Gyn-filwyr

Mae rhai cyn-aelodau o'r Lluoedd arfog yn cael trafferth wrth ddychwelyd i fywyd sifil. Mae GIG Cymru wedi sefydlu gwasanaeth lle gall unigolion fynd i siarad gyda rhywun fydd yn deall sut brofiad oedd bod yn y Lluoedd Arfog, fydd yn helpu delio gyda phroblemau iechyd seicolegol. Gellir dysgu mwy ar wefan GIG Cymru i gyn-filwyr ac ar dudalen Iechyd Cyn-filwyr ar Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Lawrlwythwch fap sy'n dangos lleoliadau clinigau cleifion allanol cyn-filwyr GIG Cymru ym Mhowys.

Canllaw ar ofalu am gyn-filwyr yr Lluoedd Arfog - Gofalwyr Cymru

Canllawiau ar gyfer atgyfeiriad iechyd meddwl

Mae grŵp gweithredu yng Ngogledd Powys sydd â phrofiad ym maes problemau iechyd meddwl, sef 'Light the Way'. Yn 2014, cyhoeddwyd taflen gan y grŵp hwn sy'n olrhain y broses atgyfeirio ym maes iechyd meddwl ar gyfer yr ardal hon, sy'n crybwyll yr hyn y gellir ei ddisgwyl wrth gael eich atgyfeirio i weld un o weithwyr y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Lluniwyd y daflen gan bobl sydd wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl, staff a gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Chymdeithas Ponthafren. Mae Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys wedi cefnogi'r gwaith yma.

Gellir lawrlwytho'r daflen yma.

CYMORTH

CYMORTH yw'r pwynt mynediad unigol dan ofal Cyngor Sir Powys ar gyfer ymholiadau gwasanaethau oedolion ar draws y sir. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae cymorth i bobl sy'n cael eu hanfon adref o'r ysbyty, cyfeiriadau at wasanaethau eraill, gan gynnwys y sector gwirfoddol, a chyngor ynghylch gofal preswyl.

Un rhif ffôn a ddefnyddir ar gyfer holl ymholiadau gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer oedolion, pobl hŷn, namau synhwyraidd a gwasanaethau anableddau dysgu/corfforol ynghyd â nifer o wasanaethau eraill.

Wrth ffonio Llinell Uniongyrchol Powys, bydd angen i chi ddweud gyda phwy hoffech chi siarad, neu beth yw'ch rheswm dros ffonio, er mwyn cael eich cyfeirio at y cymorth cywir heb unrhyw oedi. Ffoniwch:0345 602 7050.

Cysylltu â ni neu i gynnig awgrymiadau

Neu gallwn eich cynorthwyo i gael hyd i wybodaeth? Gellir cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.