Gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys

Ceir mwy o wybodaeth am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powysac ar wefan Cyngor Sir Powys.

Derbyn cymorth gan wasanaethau Powys

Ceir mynediad at ein canllawiau ar sut i gael cymorth trwy ymweld â'r tudalen we yma.

Gwasanaethau iechyd meddwl – prosiect rheoli trefniadau iechyd meddwl oedolion y GIG

Cefndir

Mae Bwrdd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) wedi cymeradwyo'r argymhelliad i reoli cyfran uwch o staff gwasanaethau iechyd meddwl oedolion y GIG yn uniongyrchol, gan gynnwys:

  • Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ym Mhowys.
  • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mhowys.
  • Timau Datrys Argyfwng yn y Cartref ym Mhowys.
  • Wardiau iechyd meddwl ysbytai Powys (ar gyfer oedolion o bob oed).
  • Seicolegwyr clinigol a therapyddion galwedigaethol cysylltiedig.

Cytunwyd yr argymhellion gan y Bwrdd Prosiect, a gymeradwywyd gan Fwrdd BIAP ym mis Chwefror 2015, o ran pa wasanaethau y dylid eu rheoli o fewn Powys a'r rhai y dylid parhau i'w comisiynu.

Cynnydd

Ar 1af Rhagfyr 2015, llwyddodd BIAP i reoli trosglwyddo 119 o aelodau staff iechyd meddwl o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC - Gogledd Powys) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM - Ystradgynlais).

Digwyddod elfen olaf y trosglwyddo - Gwasanaethau De Powys o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys - ar 1 Mehefin 2017.

Nid oes unrhyw newid i lwybrau cleient.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS)

Ceir hyd i fwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o drallod meddwl ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powys yma.

GIG Cymru i Gyn-filwyr

Mae rhai cyn-aelodau o'r Lluoedd arfog yn cael trafferth wrth ddychwelyd i fywyd sifil. Mae GIG Cymru wedi sefydlu gwasanaeth lle gall unigolion fynd i siarad gyda rhywun fydd yn deall sut brofiad oedd bod yn y Lluoedd Arfog, fydd yn helpu delio gyda phroblemau iechyd seicolegol. Gellir dysgu mwy ar wefan GIG Cymru i gyn-filwyr ac ar dudalen Iechyd Cyn-filwyr ar Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Lawrlwythwch fap sy'n dangos lleoliadau clinigau cleifion allanol cyn-filwyr GIG Cymru ym Mhowys.

Canllaw ar ofalu am gyn-filwyr yr Lluoedd Arfog - Gofalwyr Cymru

Canllawiau ar gyfer atgyfeiriad iechyd meddwl

Mae grŵp gweithredu yng Ngogledd Powys sydd â phrofiad ym maes problemau iechyd meddwl, sef 'Light the Way'. Yn 2014, cyhoeddwyd taflen gan y grŵp hwn sy'n olrhain y broses atgyfeirio ym maes iechyd meddwl ar gyfer yr ardal hon, sy'n crybwyll yr hyn y gellir ei ddisgwyl wrth gael eich atgyfeirio i weld un o weithwyr y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Lluniwyd y daflen gan bobl sydd wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl, staff a gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Chymdeithas Ponthafren. Mae Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys wedi cefnogi'r gwaith yma.

Gellir lawrlwytho'r daflen yma.

Llinell Uniongyrchol Powys – cefnogi anghenion eraill

Llinell Uniongyrchol Powys yw'r pwynt mynediad unigol dan ofal Cyngor Sir Powys ar gyfer ymholiadau gwasanaethau oedolion a phlant ar draws y sir. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae cymorth i bobl sy'n cael eu hanfon adref o'r ysbyty, cyfeiriadau at wasanaethau eraill, gan gynnwys y sector gwirfoddol, a chyngor ynghylch gofal preswyl.

Un rhif ffôn a ddefnyddir ar gyfer holl ymholiadau gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer oedolion, pobl hŷn, namau synhwyraidd a gwasanaethau anableddau dysgu/corfforol ynghyd â nifer o wasanaethau eraill.

Wrth ffonio Llinell Uniongyrchol Powys, bydd angen i chi ddweud gyda phwy hoffech chi siarad, neu beth yw'ch rheswm dros ffonio, er mwyn cael eich cyfeirio at y cymorth cywir heb unrhyw oedi. Ffoniwch: 01597 827666.

Gellir lawrlwytho taflen ar Linell Uniongyrchol Powys yma.

Cysylltu â ni neu i gynnig awgrymiadau

Neu gallwn eich cynorthwyo i gael hyd i wybodaeth? Gellir cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth ar y wefan hon yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu syniadau, gallwch roi adborth inni trwy'r arolwg cyfrinachol yma neu gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol gyda'ch adborth ar 01686 628 300 neu 01597 822 191, neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

2 new job vacancies at Brecon & District Mind

Brecon & District Mind have two opportunities to join their team. Firstly, a chance to join the Community Wellbeing Service as a Community Wellbeing...

Digwyddiadau

No news available.