Mesur Iechyd Meddwl

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn gyfraith newydd a wnaed gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fydd yn helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn pedair ffordd wahanol.

Nod y Mesur yw sicrhau bod gofal priodol yn ei le ar draws Cymru sy'n canolbwyntio ar anghenion iechyd meddwl pobl. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru am y mesur yma.

Mae'r Mesur yn rhoi dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru a defnyddir mecanweithiau casglu data i fonitro a gwerthuso pa mor dda y mae pob ardal yng Nghymru yn ei wneud.

I gael mwy o wybodaeth am Ran 1 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am Rannau 2 a 3 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

I gael mwy o wybodaeth am Ran 4 o'r Mesur ac am ddiffiniadau data ar gyfer yr wybodaeth a gesglir, cliciwch yma.

1. Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael ar gyfer eich meddyg teulu i'ch anfon chi atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau, a all gynnwys, er enghraifft, cwnsela, rheoli straen a pryder, naill ai yn eich meddygfa neu gerllaw, felly y bydd yn haws i'w cyrraedd.

Mae'r Rhan hon o'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol i weithio gyda'i gilydd i sefydlu Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ar draws Cymru. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 1 gan Lywodraeth Cymru yma.

Byddwch hefyd yn cael gwybod am y gwasanaethau eraill a allai eich helpu, megis y rhai a ddarperir gan grwpiau megis grwpiau gwirfoddol lleol neu gyngor ynghylch arian neu dai.

O 1 Hydref 2012 gall eich Meddyg Teulu eich helpu i ddefnyddio g wasanaethau newydd fydd ar gael yn lleol er mwyn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl megis gorbryder, iselder, colli cof, ac anawsterau ymddygiadol ac emosiynol.

Gallwch lawrlwytho poster am hyn yma.

Cliciwch yma i weld mwy am sut i gael help gan eich Meddyg Teulu.

2. Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth

Mae gan rai pobl problemau iechyd meddwl sy'n gofyn am ofal a chymorth mwy arbenigol (a ddarperir yn yr ysbyty weithiau). Os ydych yn derbyn y gwasanaethau hyn, yna bydd eich gofal a'ch triniaeth yn cael ei oruchwylio gan rywun proffesiynol fel seiciatrydd, seicolegydd, nyrs neu weithiwr cymdeithasol.

Bydd y bobl hyn yn cael eu galw'n Gydlynwyr Gofal a byddant yn ysgrifennu cynllun gofal a thriniaeth i chi - gan weithio gyda chi gymaint ag y bo modd. Bydd y cynllun hwn yn amlinellu'r nodau yr ydych yn gweithio tuag atynt a'r gwasanaethau a ddarperir gan y GIG a'r awdurdod lleol i'ch helpu chi i'w cyrraedd. Rhaid i'r cynllun hwn gael ei adolygu gyda chi o leiaf unwaith y flwyddyn.

Mae Rhan 2 o'r Mesur yn gosod dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i weithio gyda'i gilydd. Gallwch gael mwy o wybodaeth am Ran 2 gan Lywodraeth Cymru yma.

3. Asesiad o bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol o’r blaen

Mae'r rhan hon o'r Mesur yn caniatáu mynediad haws yn ôl i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd ar gyfer pobl sydd wedi cael eu rhyddhau o'r blaen. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 3 gan Lywodraeth Cymru yma.

Os ydych wedi derbyn triniaeth arbenigol yn y gorffennol ac wedi eich rhyddhau oherwydd bod eich cyflwr wedi gwella, ond yn awr rydych yn teimlo bod eich iechyd meddwl yn gwaethygu, yna gallwch fynd yn syth yn ôl at y gwasanaeth iechyd meddwl a oedd yn edrych ar eich hôl a gofyn iddynt edrych a oes angen unrhyw gymorth neu driniaeth bellach. Nid oes angen i chi fynd at eich meddyg teulu yn gyntaf, er efallai y byddwch am siarad am y peth gydag o neu hi. Gallwch ofyn am hyn hyd at dair blynedd ar ôl i chi eu rhyddhau gan y tîm arbenigol.

Daeth hyn i rym ar 6 Mehefin 2012 ar gyfer cleifion sydd wedi cael eu rhyddhau o ofal gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd yng Nghymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig ers Mehefin 6, 2010.

Os ydych wedi cael eich rhyddhau o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mhowys, dylech fod wedi cael y manylion cyswllt a manylion am sut i ofyn am asesiad yn uniongyrchol. Dyma fanylion cyswllt eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol:

Y Trallwng - Canolfan Adnoddau Bryntirion, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7YA, ffôn: 01938 555076 / 01938 558969

Y Drenewydd a'r Cylch - Bro Hafren, Back Lane, Y Drenewydd, SY16 2NG, ffôn: 01686 617300

Llandrindod Wells - The Hazels, Temple Street, Llandrindod, LD1 5HF, ffôn: 01597 825888

Aberhonddu a'r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH, ffôn: 01874 711661

Ystradgynlais - Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL, ffôn: 01639 849994

4. Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol

Mae'r Rhan hon o'r Mesur yn sicrhau bod gan bob claf mewnol yng Nghymru sy'n derbyn asesiad neu driniaeth ar gyfer anhwylder meddwl yr hawl i ofyn am gefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol. Gallwch gael mynediad at wybodaeth am Ran 4 gan Lywodraeth Cymru yma.

Gall eiriolaeth arwain at well profiad o wasanaethau iechyd meddwl ar gyfer unigolion; gall greu dewis, gwella cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau, a hyrwyddo mynediad i ystod o wasanaethau gwahanol.

Bydd y mesur yn eich galluogi i gael gafael ar gymorth a chefnogaeth gan Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) os ydych o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (cleifion ffurfiol) ac os ydych yn yr ysbyty yn anffurfiol (cleifion gwirfoddol). Bydd dyletswyddau statudol newydd yn sicrhau cymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer BOB claf mewnol fel y bydd eiriolaeth yn eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau cytbwys am eu gofal a'u triniaeth, a'u helpu i gael eu lleisiau wedi'u clywed.

Manylion cyswllt Eiriolaeth Powys isod:

Cysylltiadau Eiriolaeth Iechyd Meddwl

Gogledd Powys
Lynda Evans
Fan Gorau
Ysbyty Sirol Maldwyn (Ysbyty'r Drenewydd)
Y Drenewydd SY16 LD2
Ffôn: 07736 120 924

De Powys
Kirstie Morgan
Ystafell 36
Neuadd Brycheiniog
Cambrian Way
AberhondduLD3 7HR
Ffôn: 01874 615996
Symudol: 07967 808145

Dogfennau defnyddiol

Gallwch lawrlwytho taflen ddwyieithog Llywodraeth Cymru am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r Mesur Iechyd Meddwl a gynhyrchwyd gan dîm iechyd meddwl PAVO yma.

Gallwch lawrlwytho taflen wybodaeth Powys am y Mesur Iechyd Meddwl yma.

Fideos defnyddiol

Iechyd Meddwl Cymru mewn Gofal Sylfaenol (WaMH in PC) wedi gwneud cyfres o fideos byr i helpu staff gofal sylfaenol ledled Cymru i ddeall Rhan 1 o'r Mesur Iechyd Meddwl.

Adnoddau hyfforddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi rhai adnoddau hyfforddiant i helpu unrhyw un i wella eu dealltwriaeth o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Fe'u datblygwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, sefydliadau trydydd sector, Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol.

Maent yn cynnwys pynciau fel trosolwg o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), yr hyn y mae defnyddwyr gwasanaeth yn dymuno ei gael o gynllunio gofal a thriniaeth, rôl y cydlynwyr gofal a gofynion cynlluniau Gofal a Thriniaeth.

Cliciwch yma i fynd i dudalen Llywodraeth Cymru i gael gwybod mwy a lawrlwytho'r adnoddau.

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddarllen canllaw Hafal i'r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).

Dyma 10 Ffaith Ddiddorol am y Mesur Iechyd Meddwl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Mesur Iechyd Meddwl a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, yna gallwch gysylltu â:

mentalhealthandvulnerablegroups(at)wales.gsi.gov.uk

neu ffoniwch 02920 370 011

Os oes gennych wybodaeth am y mesur y byddech yn hoffi ei rannu ar y dudalen hon, yna cysylltwch â jackie.newey(at)pavo.org.uk neu ffoniwch y tîm ar 01686 628300.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Coronavirus & Me - Results of January 2021 survey of young people in Wales

Professor Sally Holland, Children's Commissioner for Wales, introduces the report. Here is just a taster: "This report presents the views and...

Digwyddiadau

No news available.