Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - beth ydyn nhw?

Yn y bôn, maent yn gymwys pan:

  • Nad oes gan berson y galluedd i gydsynio i fod mewn ysbyty neu gartref gofal, er enghraifft, oherwydd bod ganddynt ddementia difrifol, neu i'r trefniadau ar gyfer triniaeth neu ofal.
  • Ac mae'r ysbyty neu'r cartref gofal yn rheoli bywyd y person i lefel uchel.
  • Ac ni fyddai'r person yn rhydd i adael os ydynt yn gofyn.

Ystyrir bod rhyddid person yn cael ei amddifadu hyd yn oed os ydynt yn hapus i aros lle maent ac nad ydynt am adael, gan fod yr holl bethau uchod yn berthnasol.

Beth yw diben y mesurau diogelwch?

Y rheswm am y mesurau diogelwch yw sicrhau bod Colli Rhyddid:

  • Yn cael ei osgoi lle bynnag y bo'n bosibl.
  • Ddim ond yn cael ei awdurdodi mewn achosion lle mae er lles pennaf y person perthnasol a'r unig ffordd i'w cadw'n ddiogel.
  • Am gyfnod mor fyr ag y bo modd.
  • Yn sicrhau bod unrhyw gynllun gofal yn rhoi cymaint o ryddid ag y bo modd i rywun.

Sut y gwneir asesiadau?

Mae meddyg â chymwysterau arbennig a gweithiwr cymdeithasol neu nyrs sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn y TDrhCRh yn gwneud asesiadau. Mae'r gweithiwr cymdeithasol neu nyrs, a elwir yn Asesydd Budd Pennaf, yn penderfynu a yw rhywun wedi colli rhyddid, ac os ydy hyn er eu budd gorau, ac a oes modd i unrhyw newidiadau gael eu gwneud i'r cynllun gofal er mwyn rhoi mwy o ddewis neu ryddid i'r person, er enghraifft, cyfle i fynd allan mwy. Mae panel o reolwyr yna'n edrych ar yr asesiadau i sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion cyn cytuno i'r TDrhCRh.

[Translate to Welsh:] How could someone appeal about this?

[Translate to Welsh:]

A 'relevant person's representative' is appointed - usually a close family member, or an Independent Mental Capacity Advocate (IMCA). The family member could have the support of an IMCA if needed. Ultimately the court of protection could be asked to decide.

Eisiau gwybod mwy?

Ffoniwch y Tîm TDrhCRh yng Nghyngor Sir Powys ar 01597 826843.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Coronavirus & Me - Results of January 2021 survey of young people in Wales

Professor Sally Holland, Children's Commissioner for Wales, introduces the report. Here is just a taster: "This report presents the views and...

Digwyddiadau

No news available.