EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Os oes angen cymorth a chyngor ar frys arnoch

.... oherwydd pryderon am eich iechyd meddwl eich hunan neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, gallwch droi at nifer o leoedd i gael cymorth.

  • Os oes angen cymorth gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a gynigir gan y GIG, fel arfer, bydd gofyn i chi gysylltu â'ch meddyg teulu am gymorth yn y lle cyntaf. Os nad yw manylion cyswllt eich meddyg teulu lleol gennych, gellir chwilio amdanynt yma.
  • Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ffonio C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth yw hon sy'n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gellir eu ffonio am ddim ar 0800 132 737 neu gellir tecstio "help" i 81066. Ymweld â gwefan C.A.L.L.
  • Mae gwasanaeth GIG 111 Cymru yn cynnig cyngor iechyd a gwybodaeth, 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir eu ffonio ar 111 os ydych yn teimlo'n wael, a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Os oes angen cymorth brys arnoch, ac rydych yn poeni am ddiogelwch eich hunan neu eraill, dylech ddarllen ymlaen i weld awgrymiadau ynghylch cael hyd i gymorth brys.

Gan Mind, elusen genedlaethol, y daw'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yma (er bod y rhifau ar gyfer Powys); mae'n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor. Gellir eu ffonio ar 0300 123 3393 neu cymerwch gip ar eu gwefan yma.

Rwyf yn meddwl am ladd fy hunan, a 'dwi mewn perygl go iawn

  • Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, ffoniwch y Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maent ar agor 24 awr y dydd.
  • Os oes gennych gerdyn argyfwng a seiliwyd ar brofiad blaenorol, ewch i nôl y cerdyn rŵan, a chysylltwch â'r gwasanaeth cymorth.

Rwyf wedi cymryd gorddos, neu rwyf ar fin gwneud niwed difrifol neu ladd fy hun

  • Ffoniwch 999. Does dim tâl am ffonio. Gellir gofyn aros ar y ffôn tra byddwch yn disgwyl i'r cymorth gyrraedd.
  • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach (D&A).

Os ydych yn byw ym Mhowys efallai y bydd y ddolen hon i Adrannau Damweiniau ac Argyfwng yn ddefnyddiol.

Neu ffoniwch GIG 111 Cymru.

Mae arna’i ofn fy mod ar fin gwneud niwed difrifol i neu ladd rhywun arall

  • Ffoniwch 999 a gofynnwch am gymorth.
  • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach. Cliciwch yma am fanylion eich adran D&A agosach.

Rwyf yn adnabod rhywun sydd ar fin gwneud niwed difrifol/lladd ei hunan neu beryglu rhywun arall

  • Ffoniwch 999 a gofynnwch am gymorth.

Gwybodaeth bellach

Os nad yw'r sefyllfaoedd uchod yn berthnasol ichi ar hyn o bryd, hwyrach y bydd mathau eraill o gymorth yn fwy priodol. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y dolenni isod ar gyfer:

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Lleol

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Cenedlaethol

Dolenni at wasanaethau lleol eraill

Dolenni at wybodaeth gan Mind ar hunanladdiad, gwasanaethau mewn argyfwng, pyliau panig

Hefyd, gellir lawrlwytho taflenni fydd o gymorth efallai:

Ar y dibyn

Rwyf yn cael fy llethu

Gallaf ymdopi

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

World Mental Health Day - 10 October 2021

Mental Health in an Unequal World The WFMH President Dr Ingrid Daniels has announced the theme for World Mental Health Day 2021 which is ‘Mental...

Digwyddiadau

PAVO AGM & Conference Mon - Fri

15 Tachwedd 2021
online