Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Adolygiad o Asesiadau Rhan I o dan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 | Review of Part 1 – Mental Health Act Measure (2010)

Oct 19, 2021

Mae AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal ymarfer ymgysylltu ynghylch a ddylid cychwyn newid Rheoliadau Mesur Iechyd Meddwl Cymru (2010). Bydd yr arolwg yn rhedeg am bedair wythnos o ddydd Gwener 15 Hydref i ddydd Gwener 12 Tachwedd 2021. Amgaeir gopi o’r papur opsiynau arfaethedig ac mae’r ddolen i gwestiynau yr arolwg yma.

HEIW and Social Care Wales are implementing an engagement exercise on whether a change to the Mental Health (Wales) Measure Wales (2010) Regulations should be initiated. The survey will run for 4 weeks from Friday 15 October to Friday 12th November 2021. A copy of the proposed options paper is attached and the link to the survey questions is here.