Apr 6, 2021

Cais am Ddyfynbrisiau

Adeiladu a chefnogi Gwefan Iechyd Meddwl Powys

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys sy’n cefnogi’r trydydd sector ym Mhowys. Rydym yn gweithio gyda phobl, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i adnabod a mynd i’r afael â’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw – Helpu Sefydliadau – Gwella Bywydau Pobl.

Rydym am adnewyddu ac ailddatblygu gwefan ddwyieithog Iechyd Meddwl Powys (www.powysmentalhealth.org.uk) i ddod yn brif le i ddod o hyd i wybodaeth, newyddion a gweithgareddau iechyd meddwl a ddarperir ym Mhowys.

Er mwyn ein helpu gyda’r nod hwn, rydym am ymgysylltu â phartner:

  • i gydweithio ar gynhyrchu a chytuno â ni manyleb weledol ar gyfer y wefan newydd
  • i adeiladu a lansio’r wefan, ac yna darparu cefnogaeth
  • i ddarparu gwaith cynnal a chadw a datblygiad parhaus y porth am hyd y rhaglen.

Mae cyllideb gyfyngedig ar gyfer hyn. Bydd cost, ochr yn ochr ag ansawdd, yn ffactor pwysig wrth ystyried cynigion. Dylai’r cynigion gynnwys: dylunio, adeiladu, cynnal, hyfforddi a chefnogaeth ar gyfer y flwyddyn gyntaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, ewch i https://www.pavo.org.uk/fileadmin/PAVO/News/PAVO_Mental_Health_Web_Specification_Final_Version.pdf i lawrlwytho’r Fanyleb Gwasanaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 23 Ebrill 12 hanner dydd. 

Request for Quotations

Build and Support Powys Mental Health Website

PAVO is the County Voluntary Council for Powys supporting the third sector in Powys. We work with people, volunteers and third sector groups to identify and address what matters to them – Helping Organisations – Improving People’s Lives.

We are seeking to renew, refresh and redevelop the bilingual Powys Mental Health website (www.powysmentalhealth.org.uk) to become the primary place to find mental health information, news and activities provided in Powys.

To help us with this aim, we want to engage a partner:

  • to collaborate on producing and agreeing with us a visual specification for the new site

  • to build and launch the site, and then provide support
  • to provide maintenance and ongoing development of the portal for the duration for the programme

There is a limited budget for this. Cost, alongside quality, will be an important factor when considering bids. Bids should include: design, build, hosting, training and first year of support.

If you are interested in working with us, to download the Service Specification.please visit 

https://www.pavo.org.uk/fileadmin/PAVO/News/PAVO_Mental_Health_Web_Specification_Final_Version.pdf

Closing date for submissions is Friday 23 April 12 noon.