Aug 1, 2019

Rydym am glywed eich barn ynghylch gwella iechyd meddwl a llesiant pobl o bob oed yng Nghymru.

Disgrifiad o’r ymgynghoriad

Cynllun cyflawni arfaethedig 2019 – 2022 yw’r cynllun olaf a fydd yn cefnogi’r strategaeth.

Rydym yn ymgynghori ar feysydd blaenoriaeth a fydd yn cynnwys:

  • gwella mynediad plant a phobl ifanc at gymorth iechyd meddwl
  • gwelliannau pellach i’r ddarpariaeth argyfwng ac y tu allan i oriau
  • gwella’r ystod o therapïau seicolegol a’r mynediad atynt
  • cefnogi grwpiau agored i niwed

Ymgynghoriad yn cau: 30 Awst 2019

——————————————————————————————————————–

We want your views on improving mental health and well-being across all ages in Wales

Consultation description

The proposed 2019 to 2022 delivery plan is the final plan which will support the strategy.

We are consulting on priority areas which will include:

  • improving access to mental health support for children and young people
  • further improvements to crisis and out-of-hours provision
  • improving the access and range of psychological therapies
  • supporting vulnerable groups

Consultation ends: 30 August 2019

———————————————————————————————————————-

Rydym hefyd yn cynnal dau ddigwyddiad ymgynghori cyhoeddus, yn ogystal ag ymweld â nifer o fforymau rhanddeiliaid yn ystod y cyfnod ymgynghori.

Dyma’r dyddiadau ar gyfer y digwyddiadau ymgynghori:

*** Newydd ***  28 Awst – TL5 (Ground Floor), Teaching and Learning Building, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen Campus, SA31 3EP (erbyn dydd Gwener 20 Awst)

Gogledd Cymru –  13 Awst – Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno LL30 1BB (erbyn dydd Gwener 2 Awst)

De Cymru –  9 Awst – Jury’s Inn, 1 Plas y Parc, Caerdydd CF10 3UD (erbyn dydd Gwener 2 Awst)

Dyma fydd trefn y diwrnod:

Bore

10:00 – 12:30 – Trafod y meysydd blaenoriaeth

Cinio

Pnawn

1.30 – 4.00pm – Ystyried Effaith a Chyflawniad

Mae croeso i chi gylchredeg hwn i randdeiliaid perthnasol gan ein bod yn awyddus i gael cymaint ag sy’n bosibl i fynychu’r digwyddiadau.

Sut i Gymryd Rhan:

Ymatebwch i Darren Lewis (Darren.lewis@llyw.cymru) gan nodi’r manylion canlynol (erbyn dydd Gwener 20 Awst):

Enw

Sefydliad (os yn berthnasol)

Pa ddigwyddiad yr hoffech ei fynychu (Gogledd neu’r De neu’r Gorllewin)  

NODWCH: Darperir cinio.  Nodwch unrhyw anghenion deitegol arbennig.

Bydd costau teithio ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cael eu had-dalu gan Lywodraeth Cymru ar y diwrnod.  Nodwch eich cynlluniau teithio pan fyddwch yn ymateb i wneud trefniadau.  Dim ond trwy drefniant ymlaen llaw y gellir ad-dalu costau teithio y tro hwn gan fod hwn yn ddigwyddiad cyhoeddus.

——————————————————————————————————————

We are hosting three open public consultation events, in addition to visiting numerous stakeholder forums during the consultation period.

Please see below the date for the consultation events:

** NEW ** West Wales – 28 August – Room TL5 (Ground Floor), Teaching and Learning Building, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen Campus, SA31 3EP (please respond by 20 August)

North Wales – 13 August – Venue Cymru, Promenade, Llandudno LL30 1BB (please respond by 2 August)

South Wales –  9 August – Jury’s Inn, 1 Park Place, Cardiff CF10 3UD (please respond by 2 August)

The day will be structured as follows:

Morning

10:00 – 12:30 – Discussion of Priority Areas

Lunch

Afternoon

1.30 – 4.00pm – Considering Impact and Delivery

Please circulate to relevant stakeholders as we are eager to maximise attendance at the events.

How to Take Part:

Please RSVP to Darren Lewis (Darren.lewis@gov.wales) including the following details:

Name

Organisation (if relevant)

Event you wish to attend (North, West or South Wales)

PLEASE NOTE: Lunch will be provided.  Please note any special dietary requirements.

Travel expenses for service users and carers will be reimbursed by Welsh Government on the day.  Please advise of your travel plans when you RSVP to make arrangements.  Expenses can only be reimbursed via prior arrangement on this occasion as it is a public event.