Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Experts by Experience wanted: Powys Regional Partnership Board

Jul 28, 2020

BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL POWYS.
POWYS REGIONAL PARTNERSHIP BOARD.

Gwella iechyd a lles pobl ar draws Powys. 

Improving people’s health and well-being across Powys.

Ydych chi am wneud gwahaniaeth a chwarae rhan allweddol wrth helpu i wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Powys?

Do you want to make a difference and play a key part in helping make decisions about Health and Social Care Services in Powys? Do you use local (Powys) health or social care services and/or have you/do you care for someone who has needed services?

Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lleol (Powys) a / neu a ydych chi / ydych chi’n gofalu am rywun sydd wedi bod angen gwasanaethau? 

If so this might be the opportunity for you.

Os felly, efallai mai dyma’r cyfle i chi.

Powys Regional Partnership Board (RPB) are looking for citizens of the county who have an interest in health and wellbeing to become part of the Board and to help to shape services.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB) yn chwilio am ddinasyddion y sir  sydd â diddordeb mewn iechyd a lles i ddod yn rhan o’r Bwrdd ac i helpu i lunio gwasanaethau.

A PAVO officer will give full support in carrying out your role and all expenses will be covered. 

Bydd swyddog PAVO yn rhoi cefnogaeth lawn wrth gyflawni eich rôl A bydd yr holl gostau yn cael eu talu.

Closing date for applications to be sent/emailed back to PAVO Friday, 28th August 2020.  If interested please fill in the expression of interest form in the link below and someone from PAVO will get back to you.

Dyddiad cau ar gyfer anfon / e-bostio ceisiadau yn ôl i PAVO Dydd Gwener, 28ain Awst 2020.

Os oes diddordeb, llenwch y ffurflen mynegiant diddordeb yn y ddolen isod a bydd rhai gan PAVO yn cysylltu â chi yn ôl.

https://bit.ly/304oJJS