Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Hysbysiad cyhoeddus Arolwg Llesiant – Well-Being survey Public notice

Feb 3, 2022

– Hysbyseb cyhoeddus –

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn awyddus i glywed am eich profiadau chi o ran cael cyfarfodydd yn ymwneud â lles gyda’ch Cyngor Sir lleol. Yn benodol, y gwahoddiad a defnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd gwasanaethau addysg, gofal cymdeithasol, tai neu gynllunio. Er mwyn cael darlun cenedlaethol o’r sefyllfa ac i wella’r gwasanaeth Cymraeg, cysylltwch â ni. Wedyn mi drefnwn gyfweliad ffôn neu ar-lein hefo chi. 

Cynhelir yr arolwg hwn gan Ymgynghoriaeth DBR ar ran Comisiynydd y Gymraeg. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Dylan Bryn Roberts. Dylanbryn@yahoo.co.uk 07989 393 445

– Public Notice –

The Welsh Language Commissioner would like to hear about your experiences of having meetings dealing with well-being with your local County Council. Specifically, the invitation to and use of Welsh in meetings about education, social care, housing or planning services. To get a national picture of the situation and to improve Welsh medium provision please get in touch. Then we will arrange a telephone or on-line interview with you.

This survey is conducted by Ymgynghoriaeth DBR Consultancy on behalf of the Welsh Language Commissioner. For more information, please contact Dylan Bryn Roberts. Dylanbryn@yahoo.co.uk 07989 393 445