Jul 31, 2018

Mae gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys y swydd wag ganlynol
Swyddog Ymgysylltu Iechyd a Lles
Wedi’i leoli yn Llandrindod neu’r Drenewydd 35 awr yr wythnos Cyflog
£ 26,470 y flwyddyn
(Ariennir y swydd hon hyd at 31 Mawrth 2019 gyda photensial I’w estyn yn ddibynol ar gyllid)
Ydych chi’n angerddol am gysylltu gwasanaethau gyda’i gilydd? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi pobl o’r sectorau cyhoeddus a phreifat i rwydweithio, rhannu a datblygu sgiliau a phrofiadau ei gilydd ym Mhowys?
Mae tîm Iechyd a Lles PAVO yn ymgysylltu â channoedd o wasanaethau gwirfoddol bob blwyddyn, ymwneud yn wythnosol â phartneriaid lleol ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys a helpu i ddylanwadu’n genedlaethol, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill.

Bydd angen i chi feithrin sylfaen o wybodaeth arbenigol mewn Iechyd, Iechyd Meddwl, Gofal Cymdeithasol a Lles a bod yn wych wrth hwyluso ymgynghoriadau cenedlaethol a lleol ar wasanaethau cyhoeddus. Byddwch yn rheoli’r Gwasanaeth Gwybodaeth Tîm Iechyd a Lles yn ogystal â phrosiect(au) arbennig a chysylltu gwybodaeth gyda chyfleoedd ymgysylltu.

Bydd gennych wybodaeth dda am Bowys, profiad o weithio naill ai mewn gwasanaethau iechyd a lles gwirfoddol, preifat neu statudol.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn fantais.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd ar ddydd Llun 13 Awst 2018

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau 20fed Awst 2018 yn Llandrindod
Mae pecynnau cais ar gael ar wefan PAVO: http://www.pavo.org.uk/home/current-vacancies.html neu recruit@pavo.org.uk ffôn: 01597 822191

Powys Association of Voluntary Organisations has the following vacancy
Health and Wellbeing Engagement Officer
Based in Llandrindod Wells or Newtown
35 hours per week Salary £26,470 per annum (This post is initially funded to 31st March 2019 with potential for extension subject to funding)

Are you passionate about connecting services with each other?

Do you have an interest in supporting people from public and private sectors to network, share and build on each other’s skills and experiences in Powys?

PAVO’s Health and Wellbeing team engage with hundreds of voluntary services each year, interact weekly with local partners in Powys Teaching Health Board and Powys County Council and help influence nationally, Welsh Government and other partners. You will need to build up a base of specialist knowledge in Health, Mental Health, Social Care and Wellbeing and be adept at facilitating national and local consultations on public services.

You will line manage the Health and Wellbeing Team’s Information Service in addition to special project(s) and link information with engagement opportunities.

You will have a good knowledge of Powys, experience of working either in voluntary, private or statutory health and wellbeing services.

Ability to communicate in Welsh is an advantage.

Closing date for applications:12 noon on Monday 13th August 2018

Interviews will be held week commencing 20th August 2018 in Llandrindod Wells Application packs are available from the PAVO website: http://www.pavo.org.uk/home/current-vacancies.html or recruit@pavo.org.uk tel:01597 822191.