Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Bod yn Gynrychiolydd

Cyfle: Cynrychiolydd ar ran Gofalwyr Unigol ar y Bartneriaeth Ranbarthol ar gyfer Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl

Mae Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn recriwtio Cynrychiolydd newydd ar ran Gofalwyr i helpu siapio gwasanaethau ym Mhowys ar lefel strategol. Mae’r bartneriaeth yn gyfrifol am oruchwylio sut y caiff strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ ei gyflenwi ym Mhowys, ac mae’n cynnwys pob sefydliad sy’n rhan o’r broses o’i gyflenwi. ( E.e. Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Heddlu Dyfed-Powys). Fel aelod cydradd o’r bwrdd partneriaeth, byddwch yn helpu sicrhau y caiff llais defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eu clywed yn y broses o wneud penderfyniadau ym maes darpariaeth iechyd meddwl yn y sir .

Cynhelir 4 o gyfarfodydd partneriaeth bob blwyddyn, ac mae cyfleoedd eraill hefyd i gymryd rhan mewn is-grwpiau eraill sy’n ystyried meysydd gwasanaeth penodol. Byddech hefyd yn casglu sylwadau a phrofiadau gofalwyr eraill a defnyddwyr gwasanaeth mewn cyfarfodydd er mwyn cynrychioli barn pobl ledled Powys. Byddai PAVO yn hwyluso ac yn eich cefnogi i wneud hyn.

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch ag Owen Griffkin, PAVO  trwy ebostio owen.griffkin@pavo.org.uk