Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid

Mae DOLs yn digwydd pan nad oes gan unigolyn gapasiti i roi caniatâd i fod mewn ysbyty neu gartref gofal.
Beth yw trefniadau diogelu wrth amddifadu rhyddid?
Maent yn berthnasol pan:

  • Nad yw unigolyn yn meddu ar y capasiti i roi caniatâd i fod mewn ysbyty neu gartref gofal, er enghraifft, oherwydd ei fod yn dioddef o ddementia difrifol, neu i’r trefniadau ar gyfer ei driniaeth a gofal.
  • Ac mae’r ysbyty neu’r cartref gofal yn rheoli bywyd yr unigolyn i raddau helaeth.
  • Ac ni fyddai’r unigolyn yn rhydd i adael, pe bai’n gofyn gwneud hynny.

Gellir ystyried fod rhyddid unigolyn yn cael ei amddifadu hyd yn oed os mae’n hapus yn aros ble mae’n byw, ac nid y am adael, oherwydd mae’r holl bethau uchod yn berthnasol.

Beth yw diben y Trefniadau Diogelu?
Y rheswm dros y trefniadau diogelu yw i sicrhau fod Amddifadu Rhyddid:

  • Yn cael ei osgoi ble bynnag fo’n bosibl.
  • Yn cael ei awdurdodi’n unig mewn achosion lle mae er budd pennaf yr unigolyn dan sylw, a’r unig ffordd i’w gadw’n ddiogel.
  • Yn parhau am gyfnod mor fyr â phosibl.
  • Yn sicrhau fod unrhyw gynllun gofal yn rhoi cymaint o ryddid â phosibl i’r unigolyn dan sylw.
Sut mae asesiadau'n cael eu gwneud?
Mae meddyg arbenigol cymwys a gweithiwr cymdeithasol neu nurs sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol ym maes DoLS yn gwneud yr asesiadau.  Y gweithiwr cymdeithasol neu’r nurs, a elwir yn Aseswr Budd Pennaf, yn penderfynu a yw rhyddid unigolyn yn cael ei amddifadu, a yw hynny er budd pennaf yr unigolyn, ac a yw’n bosibl gwneud unrhyw newidiadau i’r cynllun gofal i roi mwy o ddewis neu ryddid i’r unigolyn dan sylw, er enghraifft, y cyfle i fynd allan mwy. Wedyn mae panel o reolwyr yn ystyried yr asesiadau i wirio eu bod yn bodloni’r gofynion cyn cytuno i DoLS .
Sut gall rhywun apelio yn erbyn hyn
Caiff ‘cynrychiolydd person perthnasol’ ei benodi – fel arfer aelod o’r teulu agos, neu Eiriolwr Capasiti Meddyliol Annibynnol  (IMCA). Gall yr aelod o’r teulu gael cefnogaeth IMCA pe bai angen. Yn y pen draw gellir gofyn i’r Llys Gwarchod wneud penderfyniad.
Eisiau gwybod mwy?

Croeso ichi ffonio Tîm DoLS Cyngor Sir Powys  ar 01597 826843.