Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Cwrdd â’ch cynrychiolwyr

Cynrychiolwyr unigol

Mae cydgynhyrchu’n rhan bwysig o sut y mae gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu cyflenwi ym Mhowys, ac un ffactor mewn perthynas â hyn yw grŵp o gynrychiolwyr sydd wedi naill ai defnyddio, neu sy’n gofalu am rywun sydd wedi defnyddio, gwasanaethau iechyd meddwl. Mae’r gwirfoddolwyr di-dâl hyn yn eistedd ar fyrddau partneriaeth rhanbarthol a chenedlaethol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr ar ran yr Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, gweithwyr meddygol proffesiynol, rheolwyr gofal cymdeithasol i oedolion a phlant Cyngor Sir Powys a grwpiau gwirfoddol

Mae’r cynrychiolwyr yno i sicrhau y caiff llais y defnyddiwr/gofalwr ei gynnwys wrth gynllunio gwasanaethau, ac maent ar gael drwy’r amser i wrando ar eich profiadau a’r problemau sy’n effeithio arnoch er mwyn rhoi adborth ar hyn i’r grwpiau partneriaeth. Gallwch gysylltu â’r cynrychiolwyr drwy e-bostio’r Swyddog Cyfranogiad, Owen Griffkin ar owen.griffkin@pavo.org.uk neu drwy ffonio 01597 822191.

Hefyd, os hoffech drafod fod yn gynrychiolydd eich huna, cysylltwch ag Owen am fwy o fanylion.

Digwyddiadau cwrdd â’ch cynrychiolydd

Byddwn yn cynnal digwyddiadau rheolaidd i Gwrdd â’ch Cynrychiolydd ym Mhowys yn sgil ymlacio rheolau’r cyfnodau clo. Cynhelir y cyntaf o’r rhain ar 26ain Mai yng nghanolfannau Ponthafren yn y Drenewydd a’r Trallwng.

Sesiynau taro heibio anffurfiol iawn fydd y rhain, a bydd un o gynrychiolwyr Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn bresennol. Meddai Sarah Dale, fydd yn bresennol yn y digwyddiadau hyn “Byddaf yn picio heibio  Ponthafren yn y Trallwng a’r Drenewydd ar gyfer y digwyddiad ‘Cwrdd â’ch Cynrychiolydd’. Bydd yn gyfle i daro heibio a chael sgwrs gyda ni a rhannu eich profiadau o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl neu o ofalu am rywun sy’n eu defnyddio, er mwyn inni hyrwyddo lleisiau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn well ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Bydd paned o de a bisgedi ar gael hefyd.”

 

 

Cylchlythyr Arbenigwyr trwy Brofiad

Dros y 2 flynedd diwethaf, mae PAVO a chynrychiolwyr unigol wedi casglu manylion pobl sydd â diddordeb mewn bod yn ‘Arbenigwyr trwy Brofiad’.  Hyd yma, mae dros 50 o bobl wedi mynegi diddordeb, ac rydym yn ymwybodol na fydd gennym efallai digon o gyfleoedd i roi cyfle i bob ymatebwr gymryd rhan mewn cynllunio a chyflenwi gwasanaethau.

Rydym yn delio gyda hyn trwy ddosbarthu cylchlythyr rheolaidd, sy’n casglu cyfleoedd cydgynhyrchu cyfredol, ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, a thrwy dynnu sylw at waith a wneir gan y cynrychiolwyr presennol. Wrth symud ymlaen, byddem yn hoffi gweld mwy o bobl yn chwarae rhan weithgar yn y gwaith a wneir gan gynrychiolwyr unigol, a darparu dealltwriaeth drwyadol o agweddau a phrofiadau pobl o wasanaethau iechyd meddwl, er mwyn gallu eu defnyddio mewn cyfarfodydd o fyrddau partneriaeth.

Experts by Experience newsletter July 2022

Experts by Experience newsletter April 2022

Experts by Experience newsletter November 2021

Experts by Experience newsletter April 2021

Experts by Experience newsletter November 2020

Experts by Experience newsletter July 2020