Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Gwasanaethau’r GIG

Pori ein rhestr o wasanaethau a chymorth sydd ar gael drwy’r GIG i weld beth sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch 101 neu 999

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, os credwch fod rhywun mewn perygl uniongyrchol, neu os ydych o’r farn y gall ymyrraeth gan yr heddlu helpu atal sefyllfa rhag gwaethygu. Gall yr heddlu ddefnyddio’r Ddeddf Iechyd Meddwl i symud rhywun, os maent o’r farn bod perygl i’r unigolyn ei hun neu i eraill, i le diogel.

Ar gyfer Powys mae’r llefydd diogel yn Ysbyty Wrecsam yn y Gogledd, Ysbyty Bronllys yn y Canol a’r De, a Chastell Nedd Port Talbot yn ardal Ystradgynlais. Ar gyfartaledd gall cymryd 8.5 awr ar draws ardal Dyfed-Powys cyn y gellir trefnu Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.  Gall asesiad felly arwain at dderbyn unigolyn i’r ysbyty’n anwirfoddol  a thriniaeth seiciatrig anwirfoddol.

 

Tîm Dyletswydd Brys y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gallwch gysylltu â’r tîm yma tu allan i oriau ar 0845 0544847. Hefyd gallwch gysylltu â nhw os nad yw’r unigolyn am gael triniaeth; gall hyn ysgogi Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl os ydych yn poeni fod rhywun arall yn risg i’w hunan neu eraill trwy Wasanaethau Cymdeithasol Powys. Yn ystod oriau gwaith: 01597 826 000 neu tu allan i’r oriau hyn: 01597 825 275/0845 0544847. Gall yr asesiad hwn arwain at dderbyn claf i’r ysbyty’n anwirfoddol a thriniaeth seiciatrig anwirfoddol.

Fel arall, gallwch fynd i’r Adran Brys a Damweiniau agosaf.

Llinell Gymorth C.A.L.L. (Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando)

Llinell gymorth sy’n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 0800 132 737 neu gellir tecstio “help” i 81066.

I siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, cysylltwch â’r Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maen nhw ar agor 24/7.

.

Derbyn Claf i Ysbyty Seiciatrig

Os oes gwelyau ar gael, bydd claf yn cael ei dderbyn yn y lle cyntaf i:

Os nad oes gwely ar gael, gellir derbyn pobl i ysbytai eraill ar draws Cymru.
Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys