Pori ein rhestr o wasanaethau a chymorth sydd ar gael drwy’r GIG i weld beth sydd ei angen arnoch.

Cefnogaeth drwy ffonio GIG 111 a dewis opsiwn 2

Y gwasanaeth cymorth dros y ffôn hwn yw’r man cychwyn nawr os ydych yn chwilio am gymorth iechyd meddwl ym Mhowys.

Mae'r gwasanaeth ar gael i bobl o bob oed, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ym Mhowys, a phob rhan o Gymru, i sicrhau bod pobl sydd angen cymorth yn gallu cael gafael arno’n gyflym pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun ar frys am eich iechyd meddwl, neu os ydych chi'n poeni am aelod o'r teulu, ffoniwch GIG 111 Cymru a dewiswch opsiwn 2 i'ch cysylltu’n uniongyrchol â gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol ym Mhowys.

Gallwch ffonio am ddim o linell ffôn neu ffôn symudol, hyd yn oed os nad oes gennych gredyd ar ôl.

Gall y tîm dderbyn galwadau gan bobl ag angen iechyd meddwl - gan gynnwys y rhai nad ydynt yn hysbys i wasanaethau o gwbl - ac atgyfeirio at wasanaethau o fewn iechyd meddwl, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r tîm Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol, tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, tîm Triniaeth Cartref Datrys Argyfwng, tîm Amenedigol, Seicosis Ymyrraeth Gynnar, Gwasanaethau Anhwylder Bwyta,  ac un pwynt mynediad i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.

I gael mynediad i'r gwasanaeth rhad ac am ddim ffoniwch 111 a dewiswch opsiwn 2.

Os ydych wedi bod yn glaf yn y gorffennol sy'n derbyn gofal gan eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, ac wedi cael eich rhyddhau yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae gennych hawl gyfreithiol i ofyn i wasanaethau iechyd meddwl eich asesu o dan Ran 3 o'r Mesur Iechyd Meddwl. Nid oes angen gofyn i'ch meddyg teulu wneud yr atgyfeiriad ar eich rhan, gallwch gysylltu â'ch Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn uniongyrchol.

Ar draws Powys mae gan eich gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol fynediad i allu eich atgyfeirio at naill ai:

  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol – sy’n cynnig gwybodaeth a chymorth, cwnsela, ymyriadau tymor byr, arwyddbyst at y sector gwirfoddol a gwybodaeth
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Eilaidd - sef y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae’r Timau hyn yn cynnwys Seiciatrydd, Nyrsys Seiciatrig Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol. Maent yn gallu eich atgyfeirio i’r tîm Therapi Seicolegol.

Aberhonddu

Cyfeiriad: Tŷ Illtyd, Heol y Bont, Aberhonddu LD3 8AH
Ffôn: 01874 615050

Llandrindod

Cyfeiriad: The Hazels, Stryd y Deml, Llandrindod LD1 5HF
Ffôn: 01597 825888

Y Drenewydd

Cyfeiriad: Fan Gorau, Ffordd Llanfair, Y Drenewydd SY16 2DW
Ffôn: 01686 617300

Y Trallwng

Cyfeiriad: Bryntirion, Ffordd Salop, Y Trallwng SY21 7DU
Ffôn: 01938 555076 / 01938 558969

Ystradgynlais

Cyfeiriad: The Larches, Penrhos, Ystradgynlais SA9 1QL
Ffôn: 01639 849994

Timau Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys Argyfwng

9am – 9pm 7 diwrnod yr wythnos.

Mae’r timau hyn yn cynnig cymorth mwy dwys ac yn gweithio tu allan i oriau. Mae’r timau’n cynnwys Seiciatrydd, Nyrsys Seiciatrig Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol.

Hwyrach y byddwch yn gofyn am Apwyntiad Brys gyda’r Meddyg Teulu.
Os oes angen ichi weld meddyg teulu ar gyfer gofal iechyd ac nid yw eich meddygfa arferol ar agor, gallwch gysylltu at GIG 111 Cymru drwy ffonio 111.

De Powys

Ffôn: 01874 712 658

Gogledd Powys

Ffôn: 01686 617 747

Ystradgynlais

Ffôn: 01639 683 212

Cysylltu â GIG 111 Cymru

Yn darparu gwybodaeth a chyngor ar iechyd, gan gynnwys mynediad at wasanaethau Meddyg Teulu tu allan i oriau. Hefyd mae GIG 111 Cymru’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar-lein trwy wefan GIG 111 Cymru.

Opsiwn 2 GIG 111 – cymorth iechyd meddwl

I gael cymorth iechyd meddwl brys ffoniwch 111 a gwasgwch Opsiwn 2. Cyngor gofal iechyd y gallwch ymddiried ynddo 24/7.

Ffôn: 111 opsiwn 2

Ffoniwch 101 neu 999

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, os credwch fod rhywun mewn perygl uniongyrchol, neu os ydych o’r farn y gall ymyrraeth gan yr heddlu helpu atal sefyllfa rhag gwaethygu. Gall yr heddlu ddefnyddio’r Ddeddf Iechyd Meddwl i symud rhywun, os maent o’r farn bod perygl i’r unigolyn ei hun neu i eraill, i le diogel.

Ar gyfer Powys mae’r llefydd diogel yn Ysbyty Wrecsam yn y Gogledd, Ysbyty Bronllys yn y Canol a’r De, a Chastell Nedd Port Talbot yn ardal Ystradgynlais. Ar gyfartaledd gall cymryd 8.5 awr ar draws ardal Dyfed-Powys cyn y gellir trefnu Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.  Gall asesiad felly arwain at dderbyn unigolyn i’r ysbyty’n anwirfoddol  a thriniaeth seiciatrig anwirfoddol.

 

Tîm Dyletswydd Brys y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gallwch gysylltu â’r tîm yma tu allan i oriau ar 0845 0544847. Hefyd gallwch gysylltu â nhw os nad yw’r unigolyn am gael triniaeth; gall hyn ysgogi Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl os ydych yn poeni fod rhywun arall yn risg i’w hunan neu eraill trwy Wasanaethau Cymdeithasol Powys. Yn ystod oriau gwaith: 01597 826 000 neu tu allan i’r oriau hyn: 01597 825 275/0845 0544847. Gall yr asesiad hwn arwain at dderbyn claf i’r ysbyty’n anwirfoddol a thriniaeth seiciatrig anwirfoddol.

Fel arall, gallwch fynd i’r Adran Brys a Damweiniau agosaf.

Llinell Gymorth C.A.L.L. (Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando)

Llinell gymorth sy’n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 0800 132 737 neu gellir tecstio “help” i 81066.

I siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, cysylltwch â’r Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maen nhw ar agor 24/7.

.

Derbyn Claf i Ysbyty Seiciatrig

Os oes gwelyau ar gael, bydd claf yn cael ei dderbyn yn y lle cyntaf i:

Os nad oes gwely ar gael, gellir derbyn pobl i ysbytai eraill ar draws Cymru.
Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Gofal a Chymorth Dementia

Dysgwch fwy am ofal a chymorth dementia ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys:

Gofal a Chymorth Dementia