Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Trechu Stigma – Tu hwnt i’r meddygol

Yma rydym yn ymchwilio’n ddyfnach i ddarganfod y pynciau craidd ym maes iechyd meddwl a llesiant, yn ogystal â chofnodi a darparu cyngor defnyddiol gan eraill – sydd wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl neu sy’n gofalu am rywun sydd wedi eu defnyddio, ynghyd â phobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y maes.

Tu hwnt i’r meddygol

Yn yr adran hon, ceir hyd i ddewisiadau eraill ar wahân i’r meddygol o ran gwella iechyd meddwl a llesiant; felly, nid yw’r cwestiwn sy’n tanategu gwasanaethau iechyd meddwl prif ffrwd yn ymwneud â “beth sydd o’i le arnoch?”; mae wedi newid i ofyn “beth sydd wedi digwydd ichi?”.

 

Mwy

Trechu stigma

Cael hyd i adnoddau, cymorth, cyngor a sgyrsiau am drechu stigma iechyd meddwl a helpu pawb i gael agwedd iachach tuag at iechyd meddwl.

Mwy

Pum ffordd i lesiant

Mae’r gweithgareddau syml hyn yn bethau y gall unigolion eu cyflawni yn eu bywydau bob dydd. Gellir lawrlwytho Cynllun Gweithredu Pum Ffordd at Les yma.

Mwy

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Cyfle i drafod eich teimladau trwy ThGY a siarad am yr amrediad o ymatebion iechydmeddwl y mae pobl yn eu profi trwy gydol eu bywydau, a darganfod ffyrdd i helpu eraill i ddeall.

Mwy

Profiadau bywyd

Gallwch ddefnyddio eich profiadau uniongyrchol, ymarferol o ran iechyd meddwl i helpu siapio, cynllunio a chyflenwi gwasanaeth iechyd meddwl sy’n sicrhau taw pobl sydd wrth ei galon.

Mwy

Adfer

Mae adferiad iechyd meddwl yn digwydd mewn ffyrdd gwahanol ac ar gyflymder gwahanol i wahanol bobl.  Gallwch ymchwilio i amrediad o opsiynau adfer trwy ddysgu neu rannu i gael hyd i gymorth.

Mwy