Cymorth plant a phobl ifanc

Ydych chi'n mynd drwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, yn teimlo wedi eich gorlethu ychydig ac yn meddwl tybed beth i'w wneud? Hoffech chi gael rhywun i'ch helpu, i'ch arwain trwy'r cyfnod anodd hwn yn eich bywyd, rhywun a fydd yn gwrando, nid yn barnu, ac yn eich helpu i benderfynu pa gamau i'w cymryd nesaf?

Mae llawer o sefydliadau ar gael yng Nghanolbarth Cymru a all helpu.

Action for Children – elusen plant

Mae ‘Action for Children’ yn amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol. Maent yn sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed, ac yn ymgyrchu i ddod â gwelliannau parhaol i’w bywydau.

Ffôn: 0300 123 2112, 9yb – 5yp Llun - Gwener

Ymweld â’r Wefan

Adferiad – Pobl ifanc Powys yn camddefnyddio sylweddau

Mae Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Pobl Ifanc Powys (YPSMS) yn rhan o ystod o wasanaethau a gynigir i oedolion a phobl ifanc ym Mhowys sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Ym Mhowys, mae Adferiad yn gweithio mewn partneriaeth â Kaleidoscope, gwasanaeth camddefnyddio sylweddau sefydledig, i ddarparu’r gwasanaethau hyn a gweithredu’r YPSMS.

Ffôn: 0300 777 2258

Ymweld â’r Wefan

Area 43 – cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

Gwasanaethau cwnsela wyneb yn wyneb ac ar-lein. Am ddim, saff and cymorth dienw i blant a phobl ifanc.


Ymweld â’r Wefan

Beat Cymru – elusen anhwylderau bwyta

Mae’r elusen yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth yng Nghymru i bobl ifanc ag anhwylderau bwyta a’u teuluoedd.

Ffôn: 0808 801 0433
Ebost: Waleshelp@beateatingdisorders.org.uk

Ymweld â’r Wefan

Canolfan y Windfall – therapi i blant a phobl ifanc

Elusen sy’n cefnogi iechyd emosiynol a meddyliol plant a theuluoedd ym Mhowys – yn cynnig cwnsela a therapïau chwarae ymhlith eraill.

Ffôn: 01597 829346
Ebost: admin@windfallcentre.co.uk

Ymweld â’r Wefan

Childline – llinell gymorth i blant a phobl ifanc

Gwasanaeth preifat a chyfrinachol am ddim lle gallwch chi siarad am unrhyw beth – i blant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed. Mae Childline yma i chi ar-lein, ar y ffôn, unrhyw bryd.

Ffôn: 0800 1111

Ymweld â’r Wefan

Frank – cymorth o amgylch cyffuriau

Siaradwch i Frank. Gwybodaeth onest am gyffuriau

Ffôn: 0300 1236600

Ymweld â’r Wefan

Meic – llinell gymorth i blant a phobl ifanc

Angen gwybodaeth? Angen cyngor? Angen cefnogaeth? Meic yw’r llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Ffôn: 080880 23456

Ymweld â’r Wefan

Mind Aberhonddu a’r Cylch – elusen iechyd meddwl de Powys

Mae’r elusen iechyd meddwl hon yn gweithio gydag ysgolion i gefnogi plant a phobl ifanc.

Ffôn: 01874 611529
Ebost: Info@breconmind.org.uk

Ymweld â’r Wefan

Mind Canolbarth & Gogledd Powys – elusen iechyd meddwl

Mae’r elusen iechyd meddwl yma’n cynnig Grŵp Ieuenctid a gwasanaethau eraill i gefnogi plant a phobl ifanc.

Ffôn: 01597 824411
Ebost: admin@mnpmind.org.uk

Ymweld â’r Wefan

Papyrus – atal hunanladdiad

Papyrus, Atal Hunanladdiad Ifanc, yw’r elusen yn y DU sy’n ymroddedig i atal hunanladdiad a hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol pobl ifanc. Creda Papyrus na ddylai unrhyw berson ifanc orfod cael trafferth ar ben ei hun i feddwl am hunanladdiad.

Ffôn: 0800 068 4141, 9yb – canol nos bob dydd o’r flwyddyn

Ymweld â’r Wefan

Ponthafren – elusen iechyd meddwl Gogledd Powys

Mae gan yr elusen iechyd meddwl yma prosiectau’n cefnogi plant a phobl ifanc.

Ffôn: 01686 621586
Ebost: admin@ponthafren.org.uk

Ymweld â’r Wefan

Rekindle – Gogledd Powys – elusen plant a phobl ifanc

Cael pobl ifanc i siarad am eu hiechyd meddwl. Gweledigaeth Rekindle yw adferiad llwyr o iechyd meddwl trwy ymyrraeth cynnar, trwy wrando, trwy siarad, a thrwy weithredu. Mae gwasanaethau Rekindle ar gael yn Sir Drefaldwyn (Gogledd Powys).

Ffôn: 01686 722222

Ymweld â’r Wefan

Samaritans – llinell gymorth gwrando

Beth bynnag rydech chi’n mynd drwy, bydd Samaritan yn ei wynebu gyda chi. Cymorth i unrhyw un sy’n profi gofid emosiynol.

Ffôn: 116 123 - 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn

Ymweld â’r Wefan

Stonewall Young Futures – cymorth LHDT+

Hwb yw hwn i bob person ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, ‘queer’, cwestiynu ac ‘ace’, sy’n meddwl am eu camau nesaf.


Ymweld â’r Wefan

Young Minds – elusen iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

P’un a ydych am ddeall mwy am sut rydych yn teimlo a dod o hyd i ffyrdd o deimlo’n well, neu os ydych am gefnogi rhywun sy’n cael trafferth, gall Young Minds helpu.

Ffôn: Neges destun YM 85258 am ddim, cefongaeth 24/7.

Ymweld â’r Wefan

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)

Mae hwn yn wasanaeth a ddarperir i helpu plant a phobl ifanc sy'n cael trafferth wirioneddol gyda'u hiechyd meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys (y GIG).

Mae CAMHS Powys yn cynnig asesiad a thriniaeth i blant a phobl ifanc, hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed, sydd â phroblemau iechyd meddwl neu anawsterau iechyd emosiynol, neu y credir bod ganddynt broblemau iechyd meddwl.

Mae’n rhaid i blant a phobl ifanc gael eu cyfeirio at y gwasanaeth hwn gan un o’r canlynol:

• Athrawon
• Swyddogion Lles Addysg
• Gweithwyr Ieuenctid
• Timau Iechyd Meddwl Cymunedol i Oedolion
• Sefydliadau Gwirfoddol.
• Gwasanaethau Eiriolaeth
• Therapyddion Pediatrig

Mae yna hefyd dîm o'r enw tîm Ysgolion Mewn Cyrhaeddiad CAMHS Powys sy'n gweithio mewn ysgolion i gefnogi plant a phobl ifanc. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed – De Powys

Cyfeiriad: Ysbyty Bronllys CAMHS De Powys
Heol Cerrigochion
Bronllys
Powys

LD3 7NS
Ffôn: 01874 615662

Ymweld â’r Wefan

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed – Gogledd Powys

Cyfeiriad: CAMHS Gogledd Powys
Ynys Y Plant
Lôn Planhigfa
Y Drenewydd
Powys
SY16 1LQ
Ffôn: 01686 617450

Ymweld â’r Wefan

SilverCloud Therapi ar-lein Ymddygiad Gwybyddol

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) ar-lein am ddim – i bobl 16+ oed sy’n profi gorbryder, iselder neu straen ysgafn i gymedrol.

Ym mis Hydref 2022, lansiodd SilverCloud bum rhaglen hunan-atgyfeirio i helpu plant, pobl ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr. Nod ein dwy raglen ar gyfer rhieni a gofalwyr yw eu helpu i gefnogi plant a phobl ifanc i reoli gorbryder. Gall ein tair rhaglen ar gyfer pobl ifanc helpu pobl ifanc 16-18 oed i ddeall a rheoli gorbryder a hwyliau isel.

Gall rhieni, gofalwyr a phobl ifanc 16-18 oed gofrestru ar gyfer y rhaglenni hyn ar-lein, heb fod angen eu hatgyfeirio gan feddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Cefnogi Plentyn Pryderus – ar gyfer rhieni a gofalwyr plant 4-11 oed
Cefnogi Pobl Ifanc yn eu Harddegau Pryderus – ar gyfer rhieni a gofalwyr pobl ifanc 12-18 oed
Lle oddi wrth orbryder – ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed
Lle oddi wrth hwyliau isel – ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed
Lle oddi wrth Orbryder a Hwyliau Isel – ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglenni SilverCloud ar gyfer plant, pobl ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr – YMA.

Eiriolaeth i blant a phobl ifanc

Bydd eiriolwr yn gwrando ac yn cefnogi plentyn neu berson ifanc (hyd at 25 oed) sydd mewn gofal, yn gadael gofal, ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, sydd angen gofal a chymorth, neu’n gwneud cwyn am wasanaethau’r GIG.

Gall eiriolaeth eich helpu i:

  • cael clywed eich llais
  • gwybod a deall eich hawliau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
  • datrys pethau gyda’ch gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr
  • gwneud cwyn

Os oes angen cymorth eiriolaeth arnoch chi yna yn y Canolbarth gallwch chi gysylltu â sefydliad o’r enw Tros Gynnal Plant.

Ebost:  midandwestwales@tgpcymru.org.uk

Rhif ffôn am ddim:  0808 168 2599

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer eiriolaeth ffurfiol, beth am sgwrsio â rhiant / gwarcheidwad / athro neu weithiwr ieuenctid? Neu gallwch gysylltu â MEIC – y gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Fideos i blant a phobl ifanc

Young Minds - ydech chi’n cael eich bwlio?
@youngmindsuk Love this message by our friend @mr_njonesofficial 💛 #BeYou #MentalHealth #MentalHealthAwareness ♬ original sound – Chiara Ferragni

Meic - cyffuriau, caethiwed a chael cymorth
@meichelpline

Whenever you need help, Meic is someone on your side 💜 For more information visit the Drugs, Addiction and Getting Help blog on our website 👀 Or talk to us free and confidentially 🗣️ Call: 080 880 23456 Text: 84001 Chat online: www.meic.cymru #AddictionHelp #GettingClean #JustSayNo #WelshHelpline #TheDrugsDontWork

♬ The Drugs Don’t Work – The Verve

 

Childline - ydech chi’n teimlo’n unig?
@childline “I just felt lonely being on my own all the time”- #NecoWilliams Call 0800 1111 for support today. #MentalHealth #lonely #WeAllFeelIt #Support ♬ original sound – Childline

The Mix - tips i wella’ch hwyliau
@themixuk What can we do to improve our mental health? Aleksandra, one of our young ambassadors at The Mix shares some tips on what we can do for our wellbeing 💜 #Wellbeing #MentalHealth #YoungPeople #MentalWellBeing #FYP ♬ FEEL THE GROOVE – Queens Road, Fabian Graetz