Mynd allan ar gyfer eich iechyd meddwl

Gall mynd allan i'r awyr agored gael effaith gadarnhaol iawn ar iechyd meddwl. Dyma rai prosiectau Powys sy'n hyrwyddo gweithgaredd awyr agored / cyfarfod ag eraill a chael hwyl / creadigrwydd / ymwybyddiaeth ofalgar a allai roi hwb i'ch iechyd meddwl.

Coetir Anian – ger Machynlleth

Yng Nghoetir Anian y Cambrian ger Machynlleth mae digwyddiadau a gweithgareddau wedi eu hanelu at bobl ifanc a theuluoedd trwy gydol y flwyddyn.


Ymweld â’r Wefan

Diwrnodau gweithgaredd Tir Coed

Mae Tir Coed yn cynnig sesiynau gweithgaredd pwrpasol i ystod eang o grwpiau gan eu helpu i ymgysylltu â thir a choetiroedd a dysgu sgiliau newydd.


Ymweld â’r Wefan

Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog – Wardeniaid Ieuenctid

Dysgwch fwy am fod yn Warden Ieuenctid ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Ne Powys.


Ymweld â’r Wefan

Wild Skills Wild Spaces gan Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn

Mae Wild Skills Wild Spaces yn brosiect arloesol ac arobryn sy’n rhoi hwb i les meddyliol a chorfforol pobl ifanc trwy eu hailgysylltu â byd natur.


Ymweld â’r Wefan

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru (gan gynnwys Brycheiniog) – Pobl ifanc a theuluoedd

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, sy’n cynnwys De Powys, ar sut y gall pobl ifanc a’u teuluoedd gymryd rhan a gwneud eu rhan dros natur.


Ymweld â’r Wefan

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed ar awgrymiadau ar gyfer pryder eco

Awgrymiadau ar beth i’w wneud os yw person ifanc yn profi gorbryder eco – gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed. Yn ogystal â gwybodaeth am brosiectau’r ymddiriedolaeth ym Mhowys lle gall pobl ifanc gymryd rhan a gwneud eu rhan dros natur.


Ymweld â’r Wefan

Helpa chwaraeon a chreadigrwydd hefyd!

Mae digon o dystiolaeth y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol / creadigol / cymdeithasol gael effaith ddofn a chadarnhaol ar les meddyliol. Meddyliwch am chwaraeon, dawns, cerddoriaeth, paentio, ffotograffiaeth…

Gall bod yn gorfforol actif neu’n greadigol wella hwyliau, lleihau’r siawns o iselder a gorbryder ac arwain at ffordd o fyw gwell a mwy cytbwys.

Edrychwch ar y cyfeiriadur ar-lein o sefydliadau lleol – infoengine – i ddod o hyd i glybiau chwaraeon / creadigol / cymdeithasol yn eich ardal.