Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Dweud eich dweud

Mae gan lawer ohonom ddiddordeb mewn iechyd meddwl oherwydd rhesymau amrywiol. I rai pobl mae’r diddordeb yn deillio o brofiad bywyd, personol. Hwyrach inni ddioddef o drallod meddwl ein hunain, neu hwyrach ein bod yn agos at rywun arall sydd wedi ei ddioddef.  Hwyrach ein bod wedi defnyddio neu yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl ar hyn o bryd, neu hwyrach ein bod yn agos at rywun sydd wedi neu sydd yn eu defnyddio. Mae llawer ohonom am gyfrannu a rhannu ein syniadau, sgiliau, gwybodaeth, profiad ac arbenigedd, yn y gobaith y gallwn wneud pethau’n well.

Yma, gallwch weld pa gyfleoedd sydd ar gael ichi ddefnyddio eich profiad a lleisio eich barn.  Os gwelwch gyfle sydd o ddiddordeb ichi, ond nid ydych yn siwr am fod yn rhan ohono, neu os oes angen rhyw gymorth neu hyfforddiant, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso ichi gysylltu â ni, a gwnawn ein gorau i helpu. Os nad ydych yn gweld cyfle sydd o ddiddoreb ichi, ond mae gennych syniad ynghylch sut y byddech yn hoffi cyfrannu, eto, croeso ichi gysylltu â ni.

Gallwch ebostio owen.griffkin@pavo.org.uk neu ffonio’r tîm ar 01597 822191.

Ymgynghoriad Strategaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol 2022-2028

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gam cyntaf wrth wireddu dull o weithio uchelgeisiol a seilir ar yr unigolyn cyfan o ran comisiynu gwasanaethau Iechyd Meddwl arbenigol ar ran y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

Hyd yn hyn, mae Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru wedi gweithio gyda chlinigwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr y trydydd sector trwy nifer o weithgorau gwahanol i ddatblygu’r hyn sydd, yn eu gobaith nhw, yn ddealltwriaeth  gynhwysfawr o’r gwasanaethau a ddarperir i gleifion, ac i ddisgrifio’r cyfleoedd i gryfhau ansawdd y gofal yn y dyfodol. Maent yn hynod ddiolchgar iddynt am eu brwdfrydedd, eu gwaith caled a’u hagwedd gydwybodol. Cofnodwyd y gwaith bellach mewn dogfen strategaeth ddrafft –  Strategaeth IM – Crynodeb – STRATEGAETH GWASANAETHAU ARBENIGOL AR GYFER IECHYD MEDDWL

Mae’r ddogfen yn cael ei dosbarthu i grwp rhanddeiliaid ehangach er mwyn casglu eu hadborth ar y gwaith hyd yma, ac i ymestyn y ddealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen i gomisiynu gwasanaethau o’r radd flaenaf ar gyfer trigolion Cymru. Gallwch lenwi arolwg, sy’n cael ei ddefnyddio i gasglu adborth rhwng30ain Mai a 22ain Gorffennaf 2022 – Strategaeth IM – Arolwg Rhanddeiliaid

Os hoffech drafod hyn ymhellach, croeso ichi ebostio: Emma.King2@wales.nhs.uk

Cyfleoedd: Cynrychiolydd Gofalwyr Unigol ar Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Rhanbarthol

Mae Partneriaeth a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn recriwtio Cynrychiolydd newydd ar gyfer Gofalwyr Iechyd Meddwl i helpu siapio gwasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys ar lefel strategol.
Mae’r bartneriaeth yn gyfrifol am oruchwylio cyflenwi Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru ym Mhowys ac mae’n cynnwys yr holl sefydliadau sy’n rhan o hyn: (e.e. Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Heddlu Dyfed-Powys). Fel aelod cydradd o’r bwrdd partneriaeth, byddwch yn helpu sicrhau y caiff lleisiau defnyddwyr y gwasanaethau a gofalwyr eu clywed yn ystod y broses o wneud penderfyniadau am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y sir.
Cynhelir 4 cyfarfod o’r bartneriaeth yn flynyddol, a bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn is-grwpiau eraill sy’n ystyried meysydd gwasanaeth penodol. Byddech hefyd yn casglu sylwadau a phrofiadau gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau eraill mewn cyfarfodydd, er mwyn cynrychioli barn pobl ledled y sir. PAVO fydd yn cefnogi ac yn hwyluso’r cynrychiolydd.
Os hoffwch wybod mwy, cysylltwch ag Owen Griffkin o PAVO dros ebost: owen.griffkin@pavo.org.uk

LGBTQ+ Arolwg - defnyddio sylweddau a phrofiadau o ran triniaeth

Mae Prifysgol De Cymru’n awyddus i wybod mwy am brofiadau grwpiau LGBTQ+ mewn perthynas â defnydd o alcohol a chyffuriau. Un o nodau eraill yr arolwg yw dysgu am brofiadau unigolion mewn perthynas â thriniaeth, a a oes digon o gynrychiolaeth ar ran grwpiau LGBTQ+ o fewn gwasanaethau triniaeth, ac os nad oes digon o gynrhciolaeth, y rhesymau am hyn efallai.  Mae’r arolwg ar gael yma

 

Ymgynghoriad - Cymru sy'n ymwybodol o Drawma: Agwedd Gymdeithasol tuag at ddeall, atal a chefnogi effaith Trawma a Thrallod

Mae Hwb Cymorth Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACE) a Straen Trawmatig Cymru wedi cydweithio i gydgynhyrchu Fframwaith Arferion Trawma Cenedlaethol ar gyfer Cymru sy’n cynnwys pob grwp oedran, a phob math o drallod a digwyddiadau trawmatig. Mae’r fframwaith yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ar hyn o bryd fan hyn. Dyddiad cau: 17 Mehefin 2022.

 

Ymgynghoriad ar y cynllun ar gyfer gweithlu iechyd meddwl o ran iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru’n cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ar y brif gamau fydd yn sail ar gyfer y cynllun ar gyfer gweithlu iechyd meddwl aml-broffesiwn o ran iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac maent yn gwerthfawrogi eich mewnbwn. Mwy fan hyn.

Hysbysiad Cyhoeddus - Arolwg Llesiant

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn awyddus i glywed am eich profiadau o safbwynt cyfarfodydd sy’n delio gyda llesiant gyda’ch Cyngor Sir lleol. Mwy fan hyn.

'Rhwystr triphlyg' anghydraddoldeb iechyd meddwl: Pwyllgor Iechyd y Senedd yn lansio ymchwiliad

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar brofiadau pobl sy’n dioddef o effaith anghymesur o ran iechyd meddwl gwael yng Nghymru, a bydd yn ystyried pa rwystrau sy’n bodoli o safbwynt cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl. Bydd y cais am dystiolaeth ysgrifenedig yn cau ddydd Iau 25 Chwefror 2022.

Ydych chi'n gweithio o gartref?

Mae Prifysgol Loughborough yn awyddus i siarad gyda phobl anabl sy’n gweithio o bell / o gartref, i ddysgu mwy am eu profiadau. Mwy fan hyn.

Ap GIG Cymru – eich sylwadau

Fedrwch chi helpu datblygu Ap newydd GIG Cymru fydd yn rhoi mynediad i bobl ledled Cymru at wasanaethau iechyd a gofal trwy ffonau clyfar a llechi? Mwy fan hyn.

Arolwg - cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc

Mae Rhun ap Iorwerth, Aelod o’r Senedd, wedi lansio arolwg dwyieithog sy’n gofyn i bobl ifanc Cymru rannu eu profiadau o ran cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl. Mae’r arolwg ar gael YMA.

Fforwm Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru - Ymgynghoriad Ffurfiol - Canllawiau Arfer Orau wrth Ymgysylltu â Defnyddwyr a Gofalwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Fforwm Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru i ddatblygu Canllawiau Cenedlaethol ac i gynnig argymhellion o ran arfer orau o safbwynt cydgynhyrchu. Mae’n bleser cadarnhau fod y ddogfen bellach ar agor i ymgynghoriad ffurfiol, hyd at 31ain Ionawr 2022. Mwy o wybodaeth fan hyn.

Yn eisiau - Aelod o Bwyllgor Polisi, Partneriaethau ac Ymchwil y Samariaid, gyda Phrofiad Bywyd

Mae’r Samariaid yn chwilio am rywun gyda phrofiad bywyd o hunanladdiad, hunan-niwed neu o ddefnyddio eu gwasanaethau i ymuno â’r Pwyllgor Polisi, Partneriaethau ac Ymchwil (PPRC). Mae’r PPRC yn is-bwyllgor Bwrdd y Samariaid, sy’n helpu sicrhau fod eu safbwyntiau o ran polisi cyhoeddus yn iawn ar gyfer y sefydliad, bod ganddynt raglen ymchwil uchel ei ansawdd, a bod ffocws strategol i’w partneriaethau cenedlaethol. Mwyfan hyn.

Comisiwn Profedigaeth y DU: Galw am Dystiolaeth

Mae Comisiwn Profedigaeth y DU yn chwilio am brofiadau ym maes galar i helpu gwella’r cymorth sydd ar gael i bobl ledled y wlad o safbwynt galar.

Mae’r arolwg ar agor i bawb dros 18 oed sydd wedi cael profedigaeth yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gan gynnwys unigolion sydd wedi dioddef profedigaeth oherwydd, neu yn ystod pandemig Covid-19.

Rydym yn awyddus iawn i bobl o Gymru gymryd rhan i sicrhau cynrychiolaeth ar ran pob rhan o’r DU. Os ydych yn fodlon rhannu eich stsori, a chymryd rhan, gallwch ymateb trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg trwy ddilyn y ddolen hon: https://bereavementcommission.org.uk/taking-part/

Ymchwil i dreulio cyfnod mewn ysbyty seiciatrig

Ydych chi wedi cael eich derbyn i Ysbyty Seiciatrig i oedolion yn ystod y 5 mlynedd diwethaf? Hoffech chi rannu eich profiadau, a lleisio eich barn? Mae Georgina Rose yn cynnal ymchwil i brofiadau pobl o dreulio cyfnod mewn ward seiciatrig. Mwy fan hyn.

Digwyddiadau cymunedol Ysbyty'r Amwythig a Telford

Mae Ysbyty’r Amwythig a Telford (SaTH) yn darparu llawer o wasanaethau iechyd i drigolion Gogledd Powys. Os hoffech wybod mwy am wasanaethau’r ymddiriedolaeth, neu roi adborth efallau am wasanaethau rydych wedi eu derbyn, gallwch wneud hynny trwy nifer o ddigwyddiadau ar-lein sy’n digwydd yn fuan, gan gynnwys y Rhaeadr Cymunedol a gyflwynir gan uwch reolwg, a’r Sesiynau Taro Heibio Cymunedol sy’n cael eu trefnu gan y tîm Ymgysylltu â’r Gymuned. Gellir dysgu mwy ac archebu lle fan hyn.

Rhwydwaith Pobl a Chymuned newydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae aelodau Rhwydwaith Pobl a Chymuned Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gallu mynd i gyfarfodydd, llenwi arolygon a rhannu eu profiadau personol mewn perthynas â’r gwasanaeth ambiwlans er mwyn siapio’r ffordd y caiff gwasanaethau eu cyflenwi. Mwy fan hyn.

Arolwg Helpu Trechu Digartrefedd ym Mhowys

Ers mis Mawrth 2020, mae bron 1000 o bobl wedi cofrestru fel unigolion digartref ym Mhowys. Gallwch ddweud eich dweud a helpu siapio cynlluniau i atal digartrefedd ym Mhowys yn y dyfodol. Mae’r arolwg ar gaelyma.

Mae angen cynrychiolwyr ar gyfer Fforwm Partneriaeth Pobl Hyn - Powys

Ar hyn o bryd mae Fforwm Partneriaeth Pobl Hyn Powys yn recriwtio hyd at 5 o bobl hyn / cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth i ymuno â’r Fforwm i gyfrannu at yr holl broblemau sy’n effeithio ar bobl hyn, megis tai, trafnidiaeth, hamdden, iechyd a phroblemau yn y gymuned. Mwy fan hyn.

Dau ddefnyddiwr gwasanaeth newydd

Mae Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn chwilio am ddau ddefnyddiwr gwasanaeth newydd/cynrychiolwyr ar ran gofalwyr i ymuno fel aelodau’r bwrdd i helpu cynllunio a chyflenwi gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys – mwy o fanylion  fan hyn neu anfonwch ebost at owen.griffkin@pavo.org.uk

Effaith Covid-19 ar bobl sydd ag anhwylderau / anawsterau bwyta

Arolwg yw hwn i asesu effaith y Pandemig Coronafeirws ar bobl sydd ag anhwylderau/anawsterau bwyta. Arolwg yw ar gyfer pobl sy’n byw yn y DU ac sy’n derbyn cymorth ar gyfer unrhyw anhwylderau/anawsterau bwyta. Mae tair elusen yn gweithio mewn partneriaeth i gynnal yr arolwg, a dylai cymryd rhyw 15 munud i’w gwblhau. Dyma’r arolwg.

Uned Atal Trais Cymru - arolwg trais domestig

Mae Uned Atal Trais Cymru a Phrifysgol Caerwysg yn ymchwilio i brofiadau ac ymddygiad y sawl yng Nghymru sy’n dyst u , neu sydd â phryderon am drais domestig a cham-drin, a’r arwyddion rhybudd yn ystod COVID-19. Dyma’r arolwg.

Beth yw eich barn am wasanaethau Mind yng Nghanol a Gogledd Powys?

Cyfle i lenwi arolwg am wasanaethau Mind yng Nghanol a Gogledd Powys, awgrymu sut maent yn gallu gwella, a rhannu gyda nhw eich profiad o’r elusen.

Arolwg Mind Canol a Gogledd Powys 

Arolwg iechyd meddwl a llesiant The Game Change Project

Mae’r Game Change Project yn y Drenewydd yn awyddus i gael barn pobl leol am yr hyn sy’n eu helpu i gadw iechyd meddwl a llesiant da er mwyn gallu cynllun cyfeiriad eu gwaith yn y dyfodol.  Mae’r arolygon yn hollol ddienw, a dim ond ychydig o funudau sydd eu hangen i’w llenwi (cyfanswm o 6 chwestiwn).

Arolwg pobl ifanc

Arolwg pawb arall

Dyfodol gofalwyr di-dâl

Bydd yr astudiaeth hon gan ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn ystyried profiadau ac anghenion cymorth gofalwyr yng Nghymru, ynghyd ag effaith Covid-19. Mae’r ymchwil yn gyfle i ofalwyr leisio eu barn gerbron pobl sy’n cynllunio gwasanathau a pholisïau sy’n berthnasol i ofalwyr yng Nghymru. Dyma’r arolwg.

Ymchwil Canolfan Prime Cymru ar ofal sylfaenol a gofal brys

Mae SUPER yn recriwtio aelodau newydd. Grwp o aelodau’r cyhoedd a chleifion yw SUPER sy’n gweithio gyda Chanolfan PRIME Cymru ar ymchwil mewn perthynas â gofal sylfaenol a gofal brys. Ystyr SUPER yw Defnyddwyr Gwasanaeth Ymchwil Gofal Sylfaenol a Brys. Mae Canolfan PRIME Cymru’n gyfuniad o ymchwilwyr o bedair prifysgol, sy’n cynnal ymchwil sy’n berthnasol ar lefel ryngwladol er budd gofal cleifion.

Am wybodaeth bellach, anfonwch ebost at: Bridie Evans, b.a.evans@swansea.ac.uk

Mae Hafal yn gofyn - beth sydd angen ei newid mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru?

Mae Hafal, yr elusen genedlaethol ym maes iechyd meddwl, yn gofyn ichi lenwi’r holiadur newydd hwn – beth sydd angen ei newid mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngymru ers pandemig Covid-19:

Saesneg: https://surveymonkey.co.uk/r/R7RRSWY

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys yn chwilio am Arbenigwyr trwy Brofiad

Hoffech chi wneud gwahaniaeth a chwarae rhan allweddol wrth helpu gwneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys? Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lleol (Powys) a/neu ydych chi wedi/ydych chi’n gofalu am rywun sydd wedi defnyddio’r gwasanaethau hyn? Gellir dysgu mwy fan hyn am sut i wirfoddoli fel cynrychiolydd ar ran Dinasyddion ar y Bwrdd hwn.

Bas Data Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol

Os oes gennych brofiad o afiechyd meddwl amenedigol naill ai fel claf, rhiant, aelod o’r teulu, gofalwr neu ffrind, a byddech yn hoffi cymryd rhan wrth siapio’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru a fyddwch cystal â llenwi’r arolwg hwn.