Mae gan lawer ohonom ddiddordeb mewn iechyd meddwl oherwydd rhesymau amrywiol. I rai pobl mae’r diddordeb yn deillio o brofiad bywyd, personol. Hwyrach inni ddioddef o drallod meddwl ein hunain, neu hwyrach ein bod yn agos at rywun arall sydd wedi ei ddioddef.  Hwyrach ein bod wedi defnyddio neu yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl ar hyn o bryd, neu hwyrach ein bod yn agos at rywun sydd wedi neu sydd yn eu defnyddio. Mae llawer ohonom am gyfrannu a rhannu ein syniadau, sgiliau, gwybodaeth, profiad ac arbenigedd, yn y gobaith y gallwn wneud pethau’n well.

Yma, gallwch weld pa gyfleoedd sydd ar gael ichi ddefnyddio eich profiad a lleisio eich barn.  Os gwelwch gyfle sydd o ddiddordeb ichi, ond nid ydych yn siwr am fod yn rhan ohono, neu os oes angen rhyw gymorth neu hyfforddiant, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso ichi gysylltu â ni, a gwnawn ein gorau i helpu. Os nad ydych yn gweld cyfle sydd o ddiddoreb ichi, ond mae gennych syniad ynghylch sut y byddech yn hoffi cyfrannu, eto, croeso ichi gysylltu â ni.

Gallwch ebostio mentalhealth@pavo.org.uk neu ffonio’r tîm ar 01597 822191.

Strategaethau Drafft Llywodraeth Cymru ar Iechyd Meddwl a Lles ac Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed (2024-2034)

Hoffem eich gwahodd i’n helpu i lunio ein strategaethau yn y dyfodol ar gyfer iechyd meddwl a llesiant meddyliol, ac atal hunanladdiad a hunan-niweidio yng Nghymru. Mae deng mlynedd wedi mynd heibio ers cyhoeddi ein strategaethau blaenorol, ac rydym bellach wedi cyhoeddi Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol, a Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio newydd i Gymru ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus 16 wythnos o hyd. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 11 Mehefin 2024.

Iechyd meddwl a llesiant meddyliol

Cymraeg – https://www.llyw.cymru/strategaeth-iechyd-meddwl-llesiant-meddyliol

Saesneg – https://www.gov.wales/mental-health-and-wellbeing-strategy

Atal hunanladdiad a hunan-niweidio

Cymraeg – https://www.llyw.cymru/strategaeth-atal-hunanladdiad-hunan-niweidio

Saesneg – https://www.gov.wales/suicide-and-self-harm-prevention-strategy

Mae adnoddau ar gael i’ch helpu i gynnal trafodaethau mewn grwpiau am y strategaethau. Bydd y pecynnau ymgysylltu hyn yn darparu gwybodaeth ichi i siarad ag eraill i’w helpu i ddatblygu eu hymatebion eu hunain i’r ymgyngoriadau. Mae adnoddau ar gael ar gyfer oedolion a phobl ifanc.

Cysylltwch â’r Blwch Post Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed i ofyn am becynnau ymgysylltu ar gyfer y strategaethau.

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac os hoffech gael pecyn ymgysylltu neu gymorth i gynnal sesiwn ar y strategaethau newydd, cysylltwch â mhstrategy@copronet.wales

Mae’n bwysig inni fod adborth yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth, felly mae croeso ichi rannu’r neges hon ag eraill.

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer eich iechyd meddwl eich hun.

Os oes angen cymorth arnoch gyda’ch iechyd meddwl, gallwch ffonio Llinell Gymorth CALL: 0800 132 737. Neu am gymorth brys, ffoniwch y GIG ar 111 a phwyso 2.

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Byddem yn ddiolchgar pe gallech lenwi’r holiadur hwn os oes gennych brofiad o ffonio 999 am ambiwlans mewn sefyllfa o argyfwng. Gallai hyn fod wedi bod i chi’ch hun neu i ffrind neu aelod o’r teulu. Mae’ch adborth yn bwysig i ni a bydd yn ein helpu i ddysgu a gwella. Gallwch ddefnyddio’r arolwg hwn i ddweud wrthym am eich galwad ffôn 999, sut gwnaethom ymateb ac am unrhyw alwadau yn ôl a allech fod wedi’u derbyn gan ein Cynghorwyr Clinigol. Nid oes angen inni wybod eich manylion personol a chynghorir chi i beidio â darparu manylion personol a fyddai’n golygu eich adnabod chi. Rydym er hynny’n gofyn rhai cwestiynau cyffredinol ar y diwedd ynghylch pwy ydych chi. Diben hynny yw inni allu sicrhau ein bod yn gofyn i bob grŵp o bobl am eu profiad. Bydd yr holl atebion yn cael eu cadw’n gyfrinachol a dim ond canlyniadau dienw o’r arolwg fydd yn cael eu rhannu neu eu datgelu. Gweler yr hysbysiad preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Os hoffech drafod yr arolwg hwn neu ofyn unrhyw gwestiynau amdano, cysylltwch â’r tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned ar 0300 123 9207 neu e-bostiwch PECI.team@wales.nhs.uk

AROLWG

Dweud eich dweud ar.... Gydweithio i wella gwasanaethau

Bydd y digwyddiad yn gyfle i:  

Gwrdd â defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, arweinwyr a phartneriaid i archwilio sut i gydweithio.

Dylanwadu ar drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl.

Lleisio eich barn ar wasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys.

Bydd canlyniadau’r gweithgareddau’n cael eu defnyddio i lywio sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd yn y dyfodol.

Dydd Iau 15fed Chwefror 2024

10.30 – 3.30

Pafiliwn Canolbarth Cymru – Heol Spa, Llandrindod, Powys, LD1 5EY.

Cinio, te a chacen am ddim.

Mae archebu lle yn hanfodol: https://forms.office.com/e/TW5rPQkAan

Os oes angen help arnoch gyda chludiant nodwch hyn ar y ffurflen gofrestru.

Wyt ti erioed wedi ceisio cael cefnogaeth gyda dy iechyd meddwl?

Recriwtio Aelodau Gofalwyr Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) Powys yn chwilio am Ofalwyr ym Mhowys sydd â diddordeb mewn iechyd a lles i ddod yn rhan o’r Bwrdd ac i helpu i siapio gwasanaethau.

Ydych chi’n ofalwr di-dâl angerddol?

Ydych chi am wneud gwahaniaeth a chwarae rhan allweddol wrth helpu i wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Powys?

Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lleol (Powys) a / neu a ydych chi / ydych chi’n gofalu am rywun sydd wedi bod angen gwasanaethau?

Os felly, efallai mai dyma’r cyfle i chi.

Dilynwch y ddolen yma am fwy o wybodaeth.

Astudiaeth ymchwil caethiwed i gamblo cyn-filwyr - mae gwirfoddolwyr eisiau

Mae’r elusen cyn-filwyr Change Step yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Abertawe ar astudiaeth 3 blynedd sy’n ymchwilio i gaethiwed i gamblo a’r niwed sy’n deillio o’r dibyniaeth honno. Ar hyn o bryd maent yn recriwtio cyn-filwyr ar gyfer astudiaeth wirfoddol.

Nid oes rhaid iddo fod yn “gaethiwed” llawn, byddai unrhyw un sy’n betio, neu sydd wedi gwneud yn y gorffennol, yn gymwys, maen nhw’n hapus i gwrdd â chyn-filwyr ac esbonio’r prosiect.

Bydd holl fanylion yr unigolion sy’n dymuno cymryd rhan yn ddienw, a gall y rhai sy’n cymryd rhan, os dymunant, dynnu allan ar unrhyw adeg yn unol â chod moeseg Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Manylion cyswllt y prosiect ask@change-step.co.uk

Arolwg Profiadau Pobl Hŷn o Feddygfeydd

Mae mynediad pobl hŷn at wasanaethau meddygon teulu yn broblem ers tro byd. Yn 2018, lluniodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yr adroddiad, Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru: Safbwynt Pobl Hŷn, gyda’r bwriad o wella’r mynediad hwn. 

I lawer o bobl hŷn, roedd pandemig Covid-19 yn ei gwneud hi’n anoddach iddynt gael mynediad at wasanaethau meddygon teulu – yn enwedig y rhai sy’n byw gyda dementia a’r rhai a oedd wedi’u hynysu a heb neb wrth law i’w helpu.  Cafodd y broses o newid i wasanaethau ar-lein a dros y ffôn ei chyflymu gan y pandemig.  Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol i rai pobl hŷn, ond mae wedi creu rhwystrau i eraill, yn enwedig i’r rhai nad ydynt ar-lein.   Er enghraifft, mae nifer o bobl hŷn wedi dweud wrth y Comisiynydd nad ydynt wedi gallu cymryd rhan mewn apwyntiadau ar-lein / galwadau fideo gyda’u meddyg teulu ac nad ydynt wedi gallu trefnu apwyntiad wyneb yn wyneb.

Mae’r pwysau sydd ar y GIG hefyd yn effeithio ar fynediad pobl at wasanaethau iechyd.  Mae hyn yn rhywbeth y mae llawer o’r bobl hŷn y mae’r Comisiynydd a’i thîm wedi cwrdd â nhw ac wedi siarad â nhw ledled Cymru wedi’i brofi wrth geisio cael mynediad at y GIG. 

Mae’r Comisiynydd eisiau gwybod sut brofiad rydych chi wedi’i gael wrth gael mynediad at feddygfeydd yn ystod y misoedd diwethaf, ac os ydych chi wedi wynebu unrhyw broblemau.  Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, mae’r arolwg hwn yn addas i chi.  Os oes rhywun dan 60 oed yn llenwi’r arolwg ar eich rhan, bydd angen iddynt gynnwys eich gwybodaeth chi, nid eu gwybodaeth nhw.

Os hoffech chi roi rhagor o fanylion i ni am unrhyw rai o’ch profiadau, defnyddiwch y blwch testun ar ddiwedd yr arolwg.

Bydd yr holl atebion rydych chi’n eu rhoi yn ddienw, felly ni fydd posib eich adnabod chi’n bersonol oddi wrth yr wybodaeth rydych chi’n ei rhoi.

Gallwch chi rannu eich profiadau yma – dim ond ychydig funudau y bydd hyn yn ei gymryd – neu, os byddai’n well gennych chi, gallwch ein ffonio ni ar 03442 640 670, anfon e-bost i gofyn@comisiynyddph.cymru, neu ysgrifennu atom ni:

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

Diolch yn fawr am eich help!

Os oes angen cymorth arnoch chi gydag unrhyw un o’r materion rydych chi wedi’u profi, cofiwch y gallwch chi gysylltu â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd ar 03442 640 670 neu drwy e-bost yn gofyn@comisiynyddph.cymru.

Ydych chi eisiau helpu datblygu Gwasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys?
Cyfleoedd: Cynrychiolydd Gofalwyr Unigol ar Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Rhanbarthol

Mae Partneriaeth a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn recriwtio Cynrychiolydd newydd ar gyfer Gofalwyr Iechyd Meddwl i helpu siapio gwasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys ar lefel strategol.

Mae’r bartneriaeth yn gyfrifol am oruchwylio cyflenwi Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru ym Mhowys ac mae’n cynnwys yr holl sefydliadau sy’n rhan o hyn: (e.e. Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Heddlu Dyfed-Powys). Fel aelod cydradd o’r bwrdd partneriaeth, byddwch yn helpu sicrhau y caiff lleisiau defnyddwyr y gwasanaethau a gofalwyr eu clywed yn ystod y broses o wneud penderfyniadau am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y sir.

Cynhelir 4 cyfarfod o’r bartneriaeth yn flynyddol, a bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn is-grwpiau eraill sy’n ystyried meysydd gwasanaeth penodol. Byddech hefyd yn casglu sylwadau a phrofiadau gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau eraill mewn cyfarfodydd, er mwyn cynrychioli barn pobl ledled y sir.  PAVO fydd yn cefnogi ac yn hwyluso’r cynrychiolydd.

Os hoffech chi wneud cais, cysylltwch â Thîm Iechyd Meddwl PAVO drwy’r ebost mentalhealth@pavo.org.uk erbyn y 30ain o Fedi.

Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus

Dweud eich dweud a helpu i lunio polisi iechyd cyhoeddus Cymru!

Amser i Siarad Iechyd y Cyhoedd yw panel cynrychioliadol cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru o 2,500 o drigolion ledled Cymru. Drwy rannu eu profiadau a’u safbwyntiau bob mis, bydd aelodau’r panel yn helpu i lunio polisi iechyd y cyhoedd a gwneud penderfyniadau, ac yn cyfrannu at wella iechyd a llesiant ledled Cymru.

Roedd aelodau’r panel eisiau

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am drigolion Cymru 16+ oed i ymuno â’r Panel!

Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth a gesglir gan y Panel yn adlewyrchu poblogaeth Cymru, mae angen ystod amrywiol o drigolion o bob rhanbarth o Gymru i gymryd rhan.

Dysgwch fwy ar wefan Amser i Siarad Iechyd y Cyhoeddus.

Rydym eisiau clywed gennych chi

Astudiaeth newydd yn archwilio profiadau cleientiaid Du Affricanaidd o CBT

Mae Rusha Mohamed yn fyfyriwr Meistr ym Mhrifysgol Swydd Hertford ac yn Therapydd Ymddygiad Gwybyddol achrededig.

Ar hyn o bryd mae Rusha yn cynnal darn o ymchwil sy’n archwilio profiadau cleientiaid Du Affricanaidd o Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT). Nod yr astudiaeth yw cael gwell dealltwriaeth o pam eu bod yn rhoi’r gorau i driniaeth CBT yn gynt na’r disgwyl ar gyfradd uwch na phobl o gefndiroedd ethnig eraill. Gobeithir y bydd hyn yn rhoi cipolwg pellach i ni ar sut i wella ein gwasanaethau ar gyfer y ddemograffeg hon.

Mae Rusha yn gobeithio recriwtio cyfranogwyr (sy’n bodloni’r meini prawf cynhwysiant) i gyfweliad yn yr astudiaeth hon. Cysylltwch â hi i drafod unrhyw ran o hyn ymhellach ac i ateb unrhyw gwestiynau.

Ffôn: 07502 277 613
E-bost: rm21acl.herts.ac.uk
Twitter: RushaMohamed121

Fwy YMA.

Rhaglen Trawsnewid Ysbytai GIG Amwythig a Telford

Mae Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Amwythig a Telford yn gwella’r ffordd y mae’n darparu gofal ysbyty ar draws Swydd Amwythig, Telford a Wrekin a Chanolbarth Cymru ac eisiau clywed gennych.

Mae 4 grŵp ffocws yr hoffai’r Ymddiriedolaeth gael eich mewnbwn iddynt:

1. Grŵp Ffocws Gofal Brys ac Argyfwng a Meddygaeth – 7 cyfarfod chwarterol rhwng 25 Mai 2023 a 30 Ionawr 2025.
2. Grŵp Ffocws Gwasanaethau Cymorth Clinigol – 4 – Cyfarfod bob chwe mis rhwng Medi 2023 a Mawrth 2025.
3. Grŵp Ffocws Merched a Phlant – 8 cyfarfod chwarterol rhwng Mehefin 2023 a Mawrth 2025.
4. Grŵp Ffocws Gofal wedi’i Gynllunio – 9 cyfarfod chwarterol – Mawrth 2023 i Fawrth 2025.

Gall yr Ymddiriedolaeth hefyd ddarparu siaradwr i drafod y Trawsnewid Ysbytai pe bai eich grŵp neu sefydliad yn dymuno manteisio arno eu hunain o’r cynnig hwn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Michael, y Swyddog Ymgysylltu, drwy anfon e-bost at Michael.crawshaw@nhs.net

Mae gwybodaeth hefyd ar wefan yr Ymddiriedolaeth YMA.

Pobl 60+ Yn Eisiau Fel Cynrychiolwyr Ar Fforwm Pobl Hŷn Powys
Mae Fforwm Pobl Hŷn Powys yn y broses o gynnal ymgyrch recriwtio i gael cynrychiolwyr pobl hŷn o bob rhan o Bowys i gael eu barn ar y gwasanaethau Iechyd a Lles a gynigir ym Mhowys sydd wedi’u hanelu a’u defnyddio’n bennaf gan bobl 60+ oed.

Os hoffech chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau a ddefnyddir gan bobl 60+ oed ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth, neu e-bostiwch Andrew Davies yn andrew.davies@pavo.org.uk

Yn eisiau - Aelod o Bwyllgor Polisi, Partneriaethau ac Ymchwil y Samariaid, gyda Phrofiad Bywyd
Mae’r Samariaid yn chwilio am rywun gyda phrofiad bywyd o hunanladdiad, hunan-niwed neu o ddefnyddio eu gwasanaethau i ymuno â’r Pwyllgor Polisi, Partneriaethau ac Ymchwil (PPRC). Mae’r PPRC yn is-bwyllgor Bwrdd y Samariaid, sy’n helpu sicrhau fod eu safbwyntiau o ran polisi cyhoeddus yn iawn ar gyfer y sefydliad, bod ganddynt raglen ymchwil uchel ei ansawdd, a bod ffocws strategol i’w partneriaethau cenedlaethol. Mwyfan hyn.
Mae angen cynrychiolwyr ar gyfer Fforwm Partneriaeth Pobl Hyn - Powys
Ar hyn o bryd mae Fforwm Partneriaeth Pobl Hyn Powys yn recriwtio hyd at 5 o bobl hyn / cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth i ymuno â’r Fforwm i gyfrannu at yr holl broblemau sy’n effeithio ar bobl hyn, megis tai, trafnidiaeth, hamdden, iechyd a phroblemau yn y gymuned. Mwy fan hyn.
Mae Hafal yn gofyn - beth sydd angen ei newid mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru?
Mae Hafal, yr elusen genedlaethol ym maes iechyd meddwl, yn gofyn ichi lenwi’r holiadur newydd hwn – beth sydd angen ei newid mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngymru ers pandemig Covid-19:

Saesneg: https://surveymonkey.co.uk/r/R7RRSWY