Helô John Lilley ydw i.

Derbyniais i ddiagnosis anhwylder deubegynol yn 2013 a chyn hynny, gydag iselder clinigol o ganlyniad i niwrolawdriniaeth wnaeth newid fy mywyd yn 2000. Ar ôl treulio cyfnod o dri mis fel claf ym Mronllys, a mynd i gyfarfodydd y Cyngor Cleifion yn ystod y cyfnod hwnnw, penderfynais, ar ôl imi wella, y buaswn yn ymuno â Chyngor Cleifion Powys fel gwirfoddolwr. Credaf i hyn fy helpu i wella, a rhoddodd hwb i’m hunan-barch a’m hyder.

Ar ôl gwirfoddoli am dros 5 mlynedd, des yn Gynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn 2021 oherwydd fy mod yn teimlo y byddai fy mhrofiad fel defnyddiwr gwasanaeth, ac fel rhywun gyda phrofiad personol o broblemau iechyd meddwl, yn golygu y gallaf siarad ar ran a cheisio gwella mynediad a gofal o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn ystod fy nghyfnod fel cynrychiolydd, rwyf hefyd wedi ymuno â Fforwm Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru i gynrychioli Powys. Fforwm cenedlaethol yw hwn sy’n cwrdd yn rheolaidd ac yn adrodd i Lywodraeth Cymru ar broblemau sy’n effeithio ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar lefel leol. Hefyd rwyf wedi bod yn aelod o fforwm Gofal Argyfwng Powys sy’n goruchwylio cyflenwi Concordat Gofal Iechyd Meddwl Argyfwng ym Mhowys. Mae’n mesur effeithiolrwydd o safbwynt sut mae Powys yn delio gyda phobl mewn Argyfwng Iechyd Meddwl.

Gallwch e-bostio John ar john.lilley@mhreps.org.uk