Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

John Lilley

Helô John Lilley ydw i.

Derbyniais i ddiagnosis anhwylder deubegynol yn 2013 a chyn hynny, gydag iselder clinigol o ganlyniad i niwrolawdriniaeth wnaeth newid fy mywyd yn 2000. Ar ôl treulio cyfnod o dri mis fel claf ym Mronllys, a mynd i gyfarfodydd y Cyngor Cleifion yn ystod y cyfnod hwnnw, penderfynais, ar ôl imi wella, y buaswn yn ymuno â Chyngor Cleifion Powys fel gwirfoddolwr. Credaf i hyn fy helpu i wella, a rhoddodd hwb i’m hunan-barch a’m hyder.

Ar ôl gwirfoddoli am dros 5 mlynedd, des yn Gynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn 2021 oherwydd fy mod yn teimlo y byddai fy mhrofiad fel defnyddiwr gwasanaeth, ac fel rhywun gyda phrofiad personol o broblemau iechyd meddwl, yn golygu y gallaf siarad ar ran a cheisio gwella mynediad a gofal o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn ystod fy nghyfnod fel cynrychiolydd, rwyf hefyd wedi ymuno â Fforwm Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru i gynrychioli Powys. Fforwm cenedlaethol yw hwn sy’n cwrdd yn rheolaidd ac yn adrodd i Lywodraeth Cymru ar broblemau sy’n effeithio ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar lefel leol. Hefyd rwyf wedi bod yn aelod o fforwm Gofal Argyfwng Powys sy’n goruchwylio cyflenwi Concordat Gofal Iechyd Meddwl Argyfwng ym Mhowys. Mae’n mesur effeithiolrwydd o safbwynt sut mae Powys yn delio gyda phobl mewn Argyfwng Iechyd Meddwl.

Gallwch e-bostio John ar john.lilley@mhreps.org.uk