Tach 14, 2023

Mae Sally Houghton-Wilson, Cynrychiolydd Gofalwyr Unigol – Iechyd Meddwl, yn dweud wrthym 3 rheswm pam ei bod yn hoffi bod yn gynrychiolydd gofalwyr argyfer gwasanaethau iechyd meddwl:

 

  1. Mae’n rhoi cyfle i mi ddysgu sut mae gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu rheoli ac am newidiadau a allai ddigwydd.
  2. Mae’r rôl yn rhoi llais i ni dros y bobl hynny yr ydym yn gofalu amdanynt ac yn eu helpu i rannu eu barn am yr hyn a fyddai’n eu helpu. Mae hyn yn bwysig iawn, yn enwedig wrth ddelio â materion gyda pherthnasau cleifion. Mae’n dda awgrymu ffyrdd gwahanol o weithio gyda nhw.
  3. Ac mae dysgu am sefydliadau, a syniadau a gwybodaeth gan gynrychiolwyr eraill, hefyd yn helpu gyda’r teimladau o unigedd sy’n dod wrth ddelio â’r bobl rydym yn gofalu amdanynt a’u hiechyd meddwl nhw a’n hiechyd meddwl ein hunain.

Mae Partneriaeth a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn recriwtio Cynrychiolydd newydd ar gyfer Gofalwyr Iechyd Meddwl i helpu siapio gwasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys ar lefel strategol.

Mae’r bartneriaeth yn gyfrifol am oruchwylio cyflenwi Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru ym Mhowys ac mae’n cynnwys yr holl sefydliadau sy’n rhan o hyn: (e.e. Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Heddlu Dyfed-Powys). Fel aelod cydradd o’r bwrdd partneriaeth, byddwch yn helpu sicrhau y caiff lleisiau defnyddwyr y gwasanaethau a gofalwyr eu clywed yn ystod y broses o wneud penderfyniadau am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y sir.

Cynhelir 4 cyfarfod o’r bartneriaeth yn flynyddol, a bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn is-grwpiau eraill sy’n ystyried meysydd gwasanaeth penodol. Byddech hefyd yn casglu sylwadau a phrofiadau gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau eraill mewn cyfarfodydd, er mwyn cynrychioli barn pobl ledled y sir.  Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) fydd yn cefnogi ac yn hwyluso’r cynrychiolydd.

Os hoffech chi wneud cais, cysylltwch â Thîm Iechyd Meddwl PAVO drwy’r ebost mentalhealth@pavo.org.uk