Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc (2)

Gor 18, 2022

Sefydlwyd y Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (2) (T4CYP 2) yn 2015 i ystyried ffyrdd o ail-lunio, ailfodelu ac ailffocysu’r gwasanaethau lles emosiynol ac iechyd meddwl a ddarperir ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Ym mis Rhagfyr 2019, cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ymestyn y Rhaglen tan fis Mawrth 2022 gan ganolbwyntio ar:

  • Cymorth Cynnar a Chymorth Lefel Uwch
  • Gweithio gyda Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
  • Gwasanaethau Niwroddatblygiadol

Bydd y Rhaglen yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022 yn unol â’r dyddiad cau gwreiddiol y cytunwyd arno ar ôl i’r rhaglen gyflawni ei chylch gwaith:

  • Cyd-gynhyrchu Fframwaith NYTH NEST
  • Hwyluso dealltwriaeth a gweithrediad cynnar Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol (RPB)
  • Cyd-ddatblygu gweledigaeth hirdymor o ran niwroddatblygiad
  • Cefnogi ymhellach y gwaith o weithredu llwybrau a safonau cenedlaethol ar gyfer niwroddatblygiad

Mae lle, fodd bynnag, ar gyfer rhagor o waith etifeddol dan ddau faes:

Gwasanaethau Niwroddatblygiadol 

Er mwyn ystyried yr adolygiad o’r galw a’r gallu ym mis Mawrth 2022, gyda’r nod o ddatblygu gwelliant a chymorth yn y maes hwn yn y dyfodol

Fframwaith NYTH NEST

Gweithio gyda swyddog arweiniol a benodwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn parhau i gefnogi gwaith Fframwaith NYTH NEST drwy sefydlu sesiynau ymarfer cymunedol ffurfiol.

Gan gofio hynny, mae’r Rhaglen wedi’i hymestyn i ganolbwyntio’n llwyr ar y meysydd hyn rhwng 1 Ebrill 2022 a 30 Medi 2022.

Bydd staff allweddol y tîm yn parhau yn eu swyddi er mwyn helpu gyda’r ymdrech gydweithredol hon.

Bydd y cynllun gwaddol yn cael ei lunio gyda’n Rhwydwaith Rhieni a Gofalwyr ac aelodau’r Grŵp Rhanddeiliaid Ieuenctid Cenedlaethol.

Hefyd, byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid allweddol hirsefydlog a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i sefydlu’r cynlluniau pontio a nodi’r pwyntiau cyswllt arweiniol newydd gyda’r nod o sicrhau na fyddwn yn colli momentwm.

Llywodraethu

Bydd Bwrdd Rhaglen amlasiantaethol, o dan gadeiryddiaeth Carol Shillabeer (Prif Weithredwr y GIG ac arweinydd Cymru gyfan ar gyfer Iechyd Meddwl), yn goruchwylio cynnydd Rhaglen T4CYP (2).

Mwy yma – https://cydweithrediad.gig.cymru/rhwydweithiau/rhwydwaith-iechyd-meddwl-cymru/law-yn-llaw-dros-blant-a-phobl-ifanc-2/